Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

599. Zakon o verski svobodi (ZVS)
600. Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO)
601. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (ZKP-H)
602. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-D)
603. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-F)
604. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP-A)
605. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-B)
606. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

607. Sklep o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču
608. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana

MINISTRSTVA

609. Pravilnik o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin
610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel
611. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah
612. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izdajo mnenja v postopku za priznanje kvalifikacije odgovornega projektanta arhitekture
613. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
676. Pravilnik o spremembah Pravilnika o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin
677. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Vedis«

USTAVNO SODIŠČE

614. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

615. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana Državnotožilskega sveta, ki so bile 5. februarja 2007
616. Poslovnik Sveta za radiodifuzijo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

617. Pravilnik o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah
618. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Lendava za leto 2007
619. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ormož za leto 2007

OBČINE

Ajdovščina

620. Sklep o cenah programov vrtca

Bloke

621. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2006
622. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2007
623. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bloke
624. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence
625. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti
626. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke
627. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Bloke
628. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Bloke

Črenšovci

629. Odlok o predkupni pravici Občine Črenšovci na nepremičninah
630. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov

Črnomelj

631. Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (skrajšani postopek)

Dobrna

632. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Dol pri Ljubljani

633. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2007
634. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtca Dolsko
635. Program priprave lokacijskega načrta za območje urejanja BS 9/1 Videm-Dol, morfološka enota 4A/1 Videm
636. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (skrajšani postopek)

Ivančna Gorica

637. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet zavoda – Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični

Ljubljana

638. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2005
639. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Zelena jama
640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
641. Sklep o soglasju k cenam storitev pomoči družini na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

Mokronog-Trebelno

642. Statut Občine Mokronog - Trebelno

Murska Sobota

643. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

644. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva – podaljšek

Novo mesto

645. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto

Renče-Vogrsko

646. Poslovnik Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko
647. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Renče - Vogrsko

Sevnica

648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
649. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
650. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
651. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica
652. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Sevnica
653. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica
654. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Sevnica
655. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2007
656. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2007
657. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2007
658. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
659. Poročilo o izidu volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Primož

Straža

660. Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža
661. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža

Šalovci

662. Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

Šempeter-Vrtojba

663. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007
664. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2007
665. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba
666. Pravilnik o plačah, plačilih, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih teles občinskega sveta
667. Sklep o ukinitvi javnega dobra
668. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Veržej

669. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer, za območje Občine Veržej

Zavrč

670. Soglasje o pristopu Občine Cirkulane k Skupni občinski upravi

Žalec

671. Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz sredstev proračuna Občine Žalec za subvencioniranje prevozov pitne vode
672. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1683/3 k.o. Studence
673. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
674. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
675. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

POPRAVKI

678. Popravek Stališča 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
679. Popravek Programa priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek–Dolga brda

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti