Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 1102-08/2007/3 Ob-3957/07 , Stran 1005
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: vodja sektorja za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se lahko opravlja v dveh zaporednih nazivih: podsekretar in sekretar. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem smer računalništvo, informatika ali druge ustrezne tehnične smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kratek opis delovnega mesta: – vodenje in koordiniranje dela sektorja za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo; – neposredna pomoč generalnemu direktorju pri vodenju strokovnih nalog na področju informacijske infrastrukture in tehnologije (IKT); – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja IKT; – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte s področja IKT; – načrtovanje, usmerjanje in nadzorovanje dela sektorja; – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč generalnemu direktorju pri zagotavljanju razvoja organizacije; – odločanje v zadevah s področja dela sektorja za katere je pooblaščen; – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela sektorja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave; 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradi list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav oziroma dokazil in pogovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z: – delovnimi izkušnjami na položajnih delovnih mestih; – izkušnjami z upravljanjem razvojnih in podpornih aktivnosti IKT; – poznavanjem standardov, metodologij in dobrih praks s področja razvoja programske opreme in IKT podpore (ITIL, CMMi, Storitveno – usmerjena arhitektura). Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja sektorja, številka: »1102-08/2007«, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa mag. Erna Miklič, tel. 01/234-06-62. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti