Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3627/07 , Stran 986
za prodajo dela premoženja stečajnega dolžnika Gostilna Puhar s.o. – v stečaju, Zgornja Velka 48, Zgornja Velka, z zbiranjem ponudb, in sicer 1/1 nepremičnine, pripisane pri vl. št. 583 k.o. Zgornja Velka, parc. št. 201/3, dvorišče 940 m2, gospodarsko poslopje 252 m2. Parcela v naravi predstavlja stavbno zemljišče, na kateri je zgrajen poslovno stanovanjski objekt po gradbenem dovoljenju Upravne enote Pesnica št. 351–322/95–413 z dne 5. 2. 1996; po izklicni ceni 200.300 EURO. I. Pogoji prodaje Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave tega razpisa v časopisu (dan objave v časopisu se ne všteje) na Okrožno sodišče v Mariboru z oznako: »ST 193/2004 – Ponudba za odkup, Ne odpiraj!«. Ponujena cena ne sme biti nižja od najnižje cene. Ponudniki morajo v ponudbi, ki jo mora podpisati odgovorna oseba, navesti točen naslov oziroma ime firme, davčno številko, predmet ponudbe in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi predložiti: fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe. Prav tako mora biti k ponudbi obvezno predloženo potrdilo o plačilu 10% varščine (overjeni prenosni nalog za pravne osebe ali položnica za fizične osebe). Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. V postopku zbiranja ponudb ne morejo sodelovati tiste fizične osebe, ki so določene v 153. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% od objavljene najnižje cene na račun stečajnega dolžnika Gostilna Puhar Marijan Puhar s.p. – v stečaju, Zgornja Velka 48, Zgornja Velka, TRR št. 03175 – 1000191943, odprt pri SKB Banki d.d. Ljubljana, s pripisom »Ponudba za odkup – ST 193/2004«. Varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, drugim pa brez obresti vrne v treh dneh po zaključku izbora. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločeno v 30 dneh od dneva, ko bo potekel rok za zbiranje ponudb. II. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh od sprejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v skladu z določili kupoprodajne pogodbe, vendar najkasneje v 15 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe, na račun stečajnega dolžnika. Če ne plača celotne kupnine v roku ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina ali del kupnine se mu ne vrne in zapade v korist stečajnega dolžnika. Najugodnejši ponudnik pridobi predmet prodaje šele po popolnem plačilu kupnine, prav tako pa bo stečajni upravitelj podpis na pogodbi overil šele po popolnem plačilu kupnine. Vse stroške, davčne obveznosti in druge dajatve plača kupec. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom. Vpogled v cenilni zapisnik in vse ostale informacije glede prodaje in ogleda je možno dobiti vsak dan po predhodni najavi stečajnemu upravitelju mag. Borisu Kastivniku na tel. 031/314-020.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti