Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

631. Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (skrajšani postopek), stran 1596.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek; nadaljevanju: ZUreP-1) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 - prečiščeno besedilo) župan sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (skrajšani postopek)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov
Prostorsko načrtovanje na območju obravnave temelji na določilih prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Črnomelj in na Odloku prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (Uradni list RS 119/03, 23/06), ki je predmet sprememb in dopolnitev.
Zaradi potreb po preureditvi bivšega vojaškega objekta za potrebe policijske postaje in nekaterih pomanjkljivosti Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (Uradni list RS 119/2003, 23/06), ki se odražajo pri izdajanju lokacijskih informacij za obravnavano območje in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, je potrebno izvesti spremembe in dopolnitve odloka - v nadaljevanju s/d PUP.
Na podlagi 34. člena ZUreP-1 se bo postopek sprememb in dopolnitev izvedel po skrajšanem postopku.
2. Predmet in programska izhodišča s/d PUP ter ureditveno območje
Osnovni namen s/d PUP je dopolnitev podrobnejših meril za urejanje prostora, s katerimi se zagotavlja večja kvaliteta prostora, kakovost prostorskega načrtovanja in enotnost priprave projektne dokumentacije.
Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za obstoječe območje državnega pomena v naselju Lokve. Predmet izdelave so popravki tekstualnega dela odloka.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi s/d PUP
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave s/d PUP podati smernice za pripravo, k dopolnjenemu predlogu s/d PUP pa mnenje so:
- JP Elektro Ljubljana, PE Novo mesto - za področje distribucije električne energije;
- JP Komunala Črnomelj - področje vodooskrbe;
- Ministrstvo za notranje zadeve;
- Ministrstvo za obrambo, sektor za civilno obrambo;
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
- Občina Črnomelj za področje lokalnih cest.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo:
- druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave s/d PUP pokazalo, da so tangirani.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu s 34. členom ZUreP-1 v roku 15 dni od prejema programa priprave podati pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb oziroma dopolnitev prostorskega akta, v roku 15 dni po predložitvi dopolnjenega predloga pa mnenje k s/d PUP, sicer se šteje, da se z njim strinjajo.
Postopek priprave s/d PUP vodi pripravljavec Občina Črnomelj, Občinska uprava, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi s/d PUP je treba upoštevati veljavno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo. Pri pripravi s/d PUP se uporabijo tudi strokovne podlage za SPRO, po potrebi se pridobi digitalni katastrski načrt, digitalni orto foto, digitalni topografski načrt ter druge geodetske podlage.
5. Obveznosti financiranja priprave s/d PUP
Sredstva za pripravo s/d PUP in strokovnih podlag se zagotovijo iz proračuna Občine Črnomelj.
Št. 3505-04/2006
Črnomelj, dne 6. februarja 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti