Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 110-4/2007-4 Ob-3641/07 , Stran 989
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba elektrotehnične, strojne, ekonomske, rudarske ali pravne smeri, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnje izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU). V skladu z 89. členom ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od imenovanja v naziv. V primeru, da ima kandidat opravljen pravniški državni izpit, se mu v skladu s prvim odstavkom 167. člena ZJU prizna del državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: – z delovnimi izkušnjami na upravnih področjih, povezanih z izkoriščenjem mineralnih surovin (koncesije, tehnični pregledi in podobno), – ki bodo imeli opravljen strokovni izpit po Zakonu o rudarstvu, – z znanjem angleškega ali nemškega jezika. Delovno področje: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Kandidati morajo vlogi priložiti naslednje izjave: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima) in o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga kandidat ima), 4. izjavo kandidata: – da je državljan Republike Slovenije, – o doseženi delovni dobi, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih izjav in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Višji svetovalec opravljal v nazivu Višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv Višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi, oziroma na drugih lokacijah kjer organ posluje. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kadrovska služba, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec v IER«. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 03/566-41-00 (mag. Anton Planinc). Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem izbirnem postopku. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti