Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3859/07 , Stran 995
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št. 32/06 – prečiščeno besedilo) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: referent-tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti v Mestni četrti Magdalena, v Referatu za mestne četrti in krajevne skupnosti v Oddelku za splošne in pravne zadeve Mestne občine Maribor. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – srednja splošna izobrazba, – najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje uradnega jezika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, morajo ta pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Naloge na delovnem mestu so: – opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti v skladu z odlokom o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, – spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam, – reševanje zahtevnejših pobud in predlogov prebivalcev in organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti, – dajanje splošnih informacij strankam, – sprejemanje pisnih vlog strank, – opravljanje enostavnih upravnih nalog. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovnega upravnega izpita, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Maribor pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu referent-tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti opravljal v nazivu referent III, z možnostjo napredovanja v naziv referent II in referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne četrti Magdalena, Preradovičeva 1, Maribor. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto referent-tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti«, na naslov: Mestna uprava Mestne občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Jasmina Remih, tel. 02/220-10-00. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti