Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3872/07 , Stran 998
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2 in 131/06 – odl. US) Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest: 1. Referent v Oddelku za javni red Sektorja za upravne notranje zadeve. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj srednjo izobrazbo upravno-administrativne, ekonomske ali splošne smeri, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – trimesečno poskusno delo. Delovno področje: – vodenje enostavnih upravnih postopkov, – izdajanje odločb na predpisanih obrazcih, – opravljanje enostavnih upravnih nalog, – vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz evidenc, – prevzem, izdaja in vodenje evidence zaračunljivih tiskovin in o plačanih upravnih taksah, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – sprejemanja plačila upravnih storitev. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu referent opravljal v nazivu referent IV z možnostjo napredovanja v naziv referent III in referent II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ljubljana, Sektorja za upravne notranje zadeve, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. 2. Referent v Oddelku za promet Sektorja za upravne notranje zadeve. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj srednjo izobrazbo upravno-administrativne, ekonomske ali splošne smeri, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – trimesečno poskusno delo. Delovno področje: – vodenje enostavnih upravnih postopkov, – izdajanje odločb na predpisanih obrazcih, – opravljanje enostavnih upravnih nalog, – vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz evidenc, – prevzem, izdaja in vodenje evidence zaračunljivih tiskovin in o plačanih upravnih taksah, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – sprejemanja plačila upravnih storitev. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu referent opravljal v nazivu referent III z možnostjo napredovanja v naziv referent II in referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ljubljana, Sektorja za upravne notranje zadeve, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. Prijave pod tč. 1 in tč. 2 morajo vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Ljubljana pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali imata opravljen ustrezni strokovni izpit za imenovanje v naziv (strokovni upravni izpit). V nasprotnem primeru bosta morala izbrana kandidata strokovni upravni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jih pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto referent v Oddelku za javni red, št. 110-58/2007« oziroma »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto referent v Oddelku za promet, št. 110-59/2007« na naslov: Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.ljubljana@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Upravne enote Ljubljana: http://www.upravneenote.gov.si/ljubljana/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Nataša Kotnik (tel. 01/306-31-71). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti