Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

622. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2007, stran 1584.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet Občine Bloke na 3. redni seji dne 1. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bloke za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 +-------------------------------+---------+
 |A. BILANCA PRIHODKOV IN    |     |
 |ODHODKOV            |     |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |Skupina /Podskupina kontov/  |   EUR |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |I. SKUPAJ PRIHODKI       |1.889.067|
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |1.249.763|
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |70 DAVČNI PRIHODKI       |1.078.422|
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |700 DAVEK NA DOHODEK IN    |     |
 |DOBIČEK            | 999.801 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |703 DAVKI NA PREMOŽENJE    |  6.315 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN  |     |
 |STORITVE            | 72.307 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |71 NEDAVČNI PRIHODKI      | 171.341 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN   |     |
 |DOH. OD PREM.         | 16.084 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |711 UPRAVNE TAKSE IN      |     |
 |PRISTOJBINE          |  2.616 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |712 DENARNE KAZNI       |   676 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |713 PRIH. OD PRODAJA BLAGA IN |     |
 |STORITEV            | 41.729 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI  | 110.235 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |72 KAPITALSKI PRIHODKI     | 104.323 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |722 PRIHOD. OD PRODAJA ZEMLJ. |     |
 |IN NEMAT.PREM.         | 104.323 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |74 TRANSFERNI PRIHODKI     | 534.981 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |740 TRANSF. PRIH. IZ      |     |
 |DR.JAVNOFIN.INSTIT.      | 534.981 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |II. SKUPAJ ODHODKI       |1.995.221|
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |40 TEKOČI ODHODKI       | 300.069 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI   |     |
 |ZAPOSLENIM           | 74.247 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |401 PRISP. DELODAJALCEV ZA   |     |
 |SOC. VARNOST          | 10.334 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |402 IZDATKI ZA BLAGO IN    |     |
 |STORITVE            | 205.347 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |403 PLAČILA OBRESTI OD     |     |
 |KREDITOV            |   102 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |409 SREDSTVA IZLOČENA V    |     |
 |REZERVE            | 10.040 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |41 TEKOČI TRANSFERI      | 505.618 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |410 SUBVENCIJE         | 14.605 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |411 TRANSF. POSAMEZNIKOM IN  |     |
 |GOSPODINJS.          | 236.480 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |412 TRANSF. NEPROFITNIM ORGAN. |     |
 |in USTANOV.          | 31.621 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |413 DRUGI DOMAČI TEKOČI    |     |
 |TRANSFERI           | 222.911 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |42 INVESTICIJSKI ODHODKI    |1.131.531|
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |420 NAKUP IN GRADNJA OSN.   |     |
 |SREDSTEV            |1.131.531|
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI   | 58.004 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |431 INV. TRANSF. OSEBAM-NISO  |     |
 |PRORAČ.UPOR.          | 50.492 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |432 INVEST. TRANSF. PRORAČ.  |     |
 |UPORABNIKOM          |  7.511 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali |     |
 |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |-106.154 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |     |
 |NALOŽB             |     |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |75 IV PREJETA VRAČILA DANIH  |     |
 |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |     |
 |DELEŽEV            |  1.470 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |750 PREJETA VRAČILA DANIH   |     |
 |POSOJIL            |     |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |751 PRODAJA KAPITALSKIH    |     |
 |DELEŽEV            |   811 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |752 KUPNINE IZ NASLOVA     |     |
 |PRIVATIZACIJE         |   659 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |44 V. DANA POSOJILA IN     |     |
 |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |     |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |440 DANA POSOJILA       |     |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |441 POVEČANJE KAPITALSKIH   |     |
 |DELEŽEV            |     |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |VI. PREJETA MINUS DANA     |     |
 |POSOJILA IN IN         |     |
 |SPREMEM.KAP.DELEŽ. (IV.-V.)  |  1.470 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |VII. SKUPNI PRESEŽEK      |     |
 |(PRIMANJKLJAJ) SALDKO PREJETIH |     |
 |IN DANIH POSOJIL (I.+IV    |     |
 |.)-(II.+V.)          |-104.684 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |C. RAČUN FINANCIRANJA     |     |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |50 VIII ZADOLŽEVANJE      |  0,00 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE    |  0,00 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |55 IX ODPLAČILO DOLGA     |   635 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA  |   635 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-  |     |
 |IX.)              |  -635 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |     |
 |SREDSTEV NA RAČUNIH      |     |
 |(III.+VI.+X)=(I.+IV.+VIII.)-  |     |
 |(II.+V.+IX.)          |-105.319 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
 |PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU   | 112.568 |
 |                |     |
 +-------------------------------+---------+
Negativno stanje na računu leta 2007 bo pokrito iz ostanka sredstev na računu proračuna iz leta 2006.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bloke.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, kijih od sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko oblikujejo v višini 6.259 EUR, njena višina je določena v posebnem delu proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Sredstva proračunske rezerve občine so oblikovane po ZJF in se v letu 2007 oblikujejo v višini 0,2% doseženih prihodkov v letu 2007.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerva odloča župan.
5. člen
V proračunu so zagotovljen sredstva za izvajanje programov, opredeljenih v posebnem delu proračuna.
6. člen
Obliča Bloke v letu 2007 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2007 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
7. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požari (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01;
- prihodki od turistične takse;
- prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
- prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
- prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
- prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene;
- prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.
8. člen
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina na podlagi 85. člena ZJF lahko zadolži največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bloke v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-0001/2007
Nova vas, dne 1. februarja 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti