Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

604. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP-A), stran 1549.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2007.
Št. 001-22-8/07
Ljubljana, dne 9. februarja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ V ZVEZI Z GRADITVIJO OBJEKTOV NA MEJNIH PREHODIH (ZDVGOMP-A)
1. člen
V Zakonu o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 - ZGO-1) se spremeni naslov tako, da se glasi: »Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo »Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za upravo«.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(prepovedi)
(1) Z dnem uveljavitve odloka o programu priprave lokacijskega načrta za mejni prehod oziroma uredbe iz drugega odstavka 12. člena tega zakona velja na ureditvenem območju mejnega prehoda prepoved prometa z zemljišči in prepoved spreminjanja mej obstoječih parcel, prepoved spreminjanja obstoječe namenske rabe prostora in prepoved graditve, razen tekočih vzdrževalnih del na obstoječih objektih in napravah. Navedene prepovedi in omejitve ne veljajo za pooblaščenega investitorja.
(2) Po uveljavitvi odloka o programu priprave lokacijskega načrta za mejni prehod oziroma po uveljavitvi uredbe iz drugega odstavka 12. člena tega zakona se na predlog pooblaščenega investitorja prepovedi iz prejšnjega odstavka zaznamujejo v zemljiški knjigi.«.
4. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javna korist je izkazana, kadar je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi gradnje mejnega prehoda in je urbanistična podlaga zanj prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti, tudi z uredbo Vlade Republike Slovenije, s katero se na podlagi elaborata za ugotavljanje javne koristi določi ureditveno območje mejnega prehoda.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Elaborat za ugotavljanje javne koristi iz prejšnjega odstavka zagotovi pooblaščeni investitor.«.
5. člen
V 14. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Po sprejemu programa priprave lokacijskega načrta za mejni prehod oziroma po izdelavi elaborata iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona mora lastnik nepremičnine oziroma njen uporabnik dovoliti dostop do te nepremičnine osebam, ki se na podlagi pogodb za izvajanje pripravljalnih del izkažejo z ustreznim pooblastilom pooblaščenega investitorja.«.
6. člen
V 15. členu se v drugem odstavku pred piko na koncu stavka doda besedilo »ter pridobitve dovoljenja za gradnjo mejnega prehoda«.
7. člen
V 16. členu se v drugem in tretjem odstavku številka »30« nadomesti s številko »15«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je bil za nepremičnino z lastnikom že sklenjen sporazum za plačilo odškodnine, postopka sporazumevanja po tem zakonu ni treba izvesti. V tem primeru se lastnika nepremičnine pozove k podpisu pogodbe o prenosu lastninske pravice.«.
8. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri iskanju ustreznega nadomestnega kmetijskega zemljišča ali gozda za kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot svojo glavno dejavnost, in za lastnike, katerih kmetijska zemljišča ali gozd so zajeta v ureditvenem območju mejnega prehoda, mora sodelovati Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije razpolaga z ustreznim zemljiščem, se le-to uporabi kot nadomestno zemljišče.«.
9. člen
V 21. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za vodenje postopka razlastitve se ne uporabljajo določbe od 100. do 103. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1). Upravni organ, ki vodi postopek razlastitve, odloči o zadevi prednostno na podlagi 104. člena ZUreP-1.«.
PREHODNA DOLOČBA
10. člen
(1) Če ob uveljavitvi tega zakona obstoječe območje mejnega prehoda poteka po nepremičninah, ki niso v lasti Republike Slovenije, razlastitveni upravičenec za vložitev zahteve za razlastitev ni vezan na rok iz drugega odstavka 95. člena ZUreP-1.
(2) Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo po določilih tega zakona.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-10/01-14/3
Ljubljana, dne 1. februarja 2007
EPA 1257-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti