Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

627. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Bloke, stran 1592.

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet Občine Bloke na 3. redni seji dne 1. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Bloke
I. SPLOŠNE ODLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofinanciranje programov društev na področju turizma na območju Občine Bloke iz občinskega proračuna.
2. člen
Za sofinanciranje programov morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirana v skladu z zakonom o društvih,
- da imajo sedež v Občini Bloke in da delujejo na območju Občine Bloke,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino,
- da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine, z naslednjimi vsebinami:
- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnosti pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulture in naravne dediščine ter urejanju okolja,
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Bloke.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Bloke. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan na spletni strani Občine Bloke in na oglasni deski občine.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
- navedbo naročnika,
- navedbo, da gre za zbiranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
- višino finančnih sredstev,
- rok za oddajo vlog,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
Rok ne sme biti krajši od enega meseca in daljši od dveh mesecev.
6. člen
Predlog izbora programov turistične dejavnosti in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen pripravi na osnovi določil tega pravilnika in javnega razpisa tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Tajnik občine v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa.
Zoper ta sklep je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
7. člen
Z izbranim društvom sklene župan pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
- naziv in naslov društva,
- navedbo programa, ki se sofinancira,
- višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka,
- način financiranja,
- način nadzora,
- določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
- druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Društva morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti poročilo o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje programov spremlja občinska uprava.
Če društva ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
III. MERILA IN KRITERIJI
8. člen
Po izboru programov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto:
+--------------------------------+-------+
|  a) aktivnosti za ohranjanje |    |
|naravne in kulturne dediščine  |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – skrb in akcije za lep   |    |
|izgled kraja; tekmovanja,    |    |
|priznanja, urejanja nasadov   |    |
|gredic             |    |
|                |20 točk|
+--------------------------------+-------+
|  – obujanje tradicij, navad  |    |
|in običajev, kulinaričnih    |    |
|značilnosti in posebnosti kraja |    |
|                |20 točk|
+--------------------------------+-------+
|  – skrb za urejanje kulturno |    |
|zgodovinskih spomenikov in   |    |
|naravnih znamenitosti      |    |
|                |20 točk|
+--------------------------------+-------+
|  b) animiranje krajanov in  |    |
|mladine za delo na področju   |    |
|turizma             |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – predavanja, izobraževanje |    |
|za krajane in okrogle mize,   |15 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – aktivno delo šolske    |    |
|mladine v turističnem krožku in |    |
|organizacija mladinske sekcije |    |
|v društvu            |15 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  c) organizacija in      |    |
|usklajevanje aktivnosti     |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – povezovanje več društev in |    |
|organizacij k skupni izvedbi  |    |
|programov oziroma aktivnosti v |    |
|kraju ali občini        |20 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – organiziranje in izvajanje |    |
|prireditev v občini in izven  |30 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – povezovanje krajevne in  |    |
|okoliške turistične ponudbe v  |    |
|skupen turistični proizvod   |20 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – organizacija tradicionalne |    |
|prireditve           |40 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – sodelovanje na       |    |
|tradicionalni prireditvi    |10 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  č) promocija kraja      |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – priprava, založb   a in |    |
|izdaja promocijskega materiala |    |
|za kraj in širšo okolico    |20 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – javno nastopanje v     |    |
|medijih, na sejmih, razstavah, |    |
|srečanjih in prireditvah izven |    |
|domačega kraja         |20 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  d) urejanje turistične    |    |
|infrastrukture         |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – urejanje sprehajalnih,   |    |
|pohodnih in kolesarskih poti  |20 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – urejanje učnih poti    |20 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – vzdrževanje turistične   |    |
|obvestilne signalizacije    |20 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  e) število članov društva iz |    |
|Občine Bloke          |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – do 20 članov        | 5 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – do 30 članov        |10 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|  – nad 30 članov       |   15|
|                | točk.|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
Programi so ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov, prispelih na javnih razpis.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 419-0003/2007
Nova vas, dne 1. februarja 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti