Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

611. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah, stran 1564.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS in 111/05 - odl. US) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah
1. člen
V Pravilniku o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05 in 83/05) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri projektiranju in gradnji stavb se smejo namesto ukrepov, navedenih v tehnični smernici iz prejšnjega člena, uporabiti:
- ukrepi iz drugih standardov, tehničnih smernic, tehničnih specifikacij, kodeksov uveljavljenega ravnanja ali drugih dokumentov, ki določajo požarnovarnostne ukrepe v smislu tega pravilnika ali
- ukrepi, ki temeljijo na izračunih v okviru metod požarnega inženirstva.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka pomenijo uporabo zadnjega stanja gradbene tehnike, v skladu v zakonom o graditvi objektov. S projektiranjem po zadnjem stanju gradbene tehnike je treba zagotoviti vsaj enako stopnjo varnosti pred požarom, kot s projektiranjem po tehnični smernici iz prejšnjega člena.«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedi »tehničnih smernicah« nadomestita z besedama »tehnični smernici«.
3. člen
V prvem in drugem odstavku 10. člena se besedi »tehničnih smernicah« nadomestita z besedama »tehnični smernici«.
4. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(študija, zasnova in izkaz požarne varnosti)
(1) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti po tem pravilniku mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti.
(2) Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta »zasnova požarne varnosti«, ki na kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:
- širjenjem požara na sosednje objekte,
- nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
- evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
- napravami za gašenje in dostopom gasilcev.
(3) Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Povzetek vsebine študije požarne varnosti oziroma zasnove požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Izpolnjen del obrazca »načrtovani ukrepi« je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stolpec »izvedeni ukrepi« se izpolni ob zaključku gradnje. Študija požarne varnosti oziroma zasnova požarne varnosti mora biti v času gradnje za potrebe gradbenega in inšpekcijskega nadzora na voljo na gradbišču.
(5) Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v zakonu o graditvi objektov.
(6) Izkaz požarne varnosti iz četrtega odstavka tega člena izpolni odgovorni projektant požarne varnosti, ki je izdelal študijo požarne varnosti oziroma odgovorni projektant, ki je izdelal zasnovo požarne varnosti.
(7) Izvajalec je dolžan pravočasno obvestiti odgovornega projektanta o času začetka in o predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehničnih zahtev iz tega pravilnika.«.
5. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zasnovo požarne varnosti iz drugega odstavka prejšnjega člena sme za požarno zahtevne stavbe izdelati odgovorni projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti. Zasnovo požarne varnosti za požarno manj zahtevne stavbe sme izdelati odgovorni projektant, ki je vpisan v imenik odgovornih projektantov v skladu z zakonom o graditvi objektov in je opravil posebni ali dopolnilni izpit iz arhitekturnega ali iz tehničnega projektiranja.«.
6. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odgovorni vodja projekta mora v vodilni mapi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (»Splošni podatki o nameravani gradnji« - »Druge klasifikacije«) izrecno navesti, ali so načrti izdelani na podlagi tehnične smernice iz 7. člena ali na podlagi ukrepov iz 8. člena tega pravilnika.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za načrt oziroma del projekta, ki ga je po zakonu o graditvi objektov treba priložiti zahtevi za izdajo soglasja, se za stavbe iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika štejeta študija požarne varnosti in izkaz požarne varnosti. Na zahtevo soglasodajalca morajo biti priloženi tudi tisti deli projekta, ki dokazujejo upoštevanje načrtovanih ukrepov.«.
7. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(revizija)
(1) Z revizijo je glede bistvene zahteve varnosti pred požarom treba preveriti ali:
- je s predvidenimi ukrepi zasnove požarne varnosti zagotovljeno doseganje zahtev tega pravilnika, in
- so rešitve v posameznih načrtih, kot so ti določeni s predpisi o projektni dokumentaciji, v skladu s predvidenimi ukrepi.
(2) Če je treba za projektno dokumentacijo pridobiti soglasje s področja varstva pred požarom, se revident glede požarne varnosti stavbe omeji na preveritev, ali so rešitve v posameznih načrtih, v skladu s predvidenimi ukrepi.
(3) Revizijo predvidenih ukrepov iz prve alinee prvega odstavka tega člena sme opraviti le odgovorni revident požarne varnosti, ki je vpisan v imenik odgovornih revidentov v skladu z zakonom o graditvi objektov.«.
8. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekti za izvedbo, za katerih izdelavo so bile pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko izdelajo po dosedanjih predpisih.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se mora po 1. juliju 2007 zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti samo projekt, izdelan v skladu s tem pravilnikom.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-122/2005
Ljubljana, dne 12. januarja 2007
EVA 2006-2511-0249
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti