Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 110-1/2007 Ob-3820/07 , Stran 994
Republika Slovenija – Repubblica di Slovenia, Upravna enota Piran – Unita` amministrativa Pirano objavlja javni natečaj za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta: vodja Oddelka za okolje in prostor. Zahtevani pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje uradnega jezika, – višja raven znanja jezika narodne skupnosti. Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni diplomirani pravniki. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, in druge pogoje za imenovanje v naziv: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – vodenje oddelka, načrtovanje in organiziranje dela ter usmerjanje in nadzor nad opravljanjem dela na oddelku, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – samostojno opravljanje drugih zahtevnih nalog. K prijavi mora kandidat priložiti naslednje izjave: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – izjava o znanju jezika narodne skupnosti – italijanskega jezika na višji ravni, – izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje RS, Upravni enoti Piran pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Strokovna usposobljenost kandidatov bo presojana na podlagi izjav priloženih k prijavi in na podlagi razgovora s kandidati. Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh zahtevanih izjav, ga v skladu z veljavni predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Za kandidata, ki se bo v izbirnem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo organ od njega zahteval predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec/-ka II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Piran v Luciji, Obala 114a. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja oddelka za okolje in prostor«, na naslov Upravna enota Piran, Lucija, Obala 114a, 6320 Portorož, in sicer v roku 15 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.piran@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o izvedbi internega natečaja dobite na tel. 05/67-10-404 (Mateja Minić Debernardi). Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh organa www.upravneenote.gov.si/piran/. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po opravljenem postopku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti