Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 410-12/2007 Ob-3947/07 , Stran 984
I. Predmet razpisa in okvirna vrednost razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje programov z naslednjih področij: 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa A) – interesna športna vzgoja predšolskih otrok, – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, – športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami, – interesna športna vzgoja mladine, – športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, – interesna športna dejavnost študentov. B) – športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; 2. Športna rekreacija; 3. Kakovostni in vrhunski šport; 4. Šport invalidov; 5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu; 6. Znanstveno-raziskovalna dejavnost; 7. Založniška dejavnost; 8. Športne prireditve posebnega pomena – mednarodne, državne; 9. Športne prireditve – ostale; 10. Informacijski sistem na področju športa. Okvirna vrednost razpisa znaša 134.368 EUR. II. Upravičene osebe in pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji – nosilci in izvajalci športne dejavnosti v Občini Postojna, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo status športnega društva, zveze društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Postojna, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju športa, zavodi za področja vzgoje in izobraževanja; – imajo sedež v Občini Postojna; – imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti; – imajo organizirano redno dejavnost in vadbo; – imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini kolikor so registrirani v skladu z Zakonom o društvih. Posebni pogoji: – prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov; – vsebina prijavljenega programa in/ali projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa; – program in/ali projekt se izvaja na območju Občine Postojna ali je namenjen prebivalcem iz Občine Postojna v letu 2007; – so prijavili samo programe in/ali projekte, ki bodo izvedeni v letu 2007. Pogoji so izločitveni. Na razpis se lahko prijavijo tudi prijavitelji, ki imajo sedež izven Občine Postojna. V tem primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje, da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt posebnega pomena v okviru predmeta tega razpisa in je za prijavljeni program izkazan interes za Občino Postojna z istimi kriteriji kot veljajo za ostale prijavitelje. Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na javnih promocijskih materialih svoje dejavnosti ne bodo objavili in/ali navedli, da je program in/ali projekt sofinancirala Občina Postojna. Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki k poročilu ne bodo predložili izvoda letaka, plakata, drugega promocijskega materiala oziroma članka o izvedenem programu in/ali projektu, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju. Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov s področja družbenih dejavnosti v Občini Postojna v letu 2007 in so na njih z enako vsebino kandidirali, se ne bodo financirali. III. Kriteriji za izbor sofinanciranja programov: – Sofinanciranje bo določeno na osnovi Pravilnika o financiranju športa v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 41/02). – Športna društva in zveze športnih društev imajo na razpisu ob enakih pogojih prednost. IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008. V. Razpisni rok: razpisni rok se prične z objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 5. marca 2007. VI. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Športni zvezi Postojna, Pot k Pivki 4, Postojna, vsak delavnik med 8. in 14. uro ali natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si. Športna zveza Postojna lahko zainteresiranemu prijavitelju na osnovi njegove pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo. VII. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje, priložene mora imeti zahtevane izjave, obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Športna zveza Postojna, Pot k Pivki 4, 6230 Postojna, s pripisom “Ne odpiraj – Razpis 2007 – Šport”, do vključno 5. marca. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. IX. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Tomo Tiringer, tel. 041/688-642, e-pošta: sportnazveza.postojna@siol.net. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik med 8. in 14. uro.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti