Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

661. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža, stran 1660.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 - odl. US) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 - popr., 138/04, 35/05, 60/05) ter tretje alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet Občine Straža sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Straža (v nadaljevanju: občinska uprava), način vodenja občinske uprave ter naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja občinske uprave.
Občinska uprava neposredno izvaja upravne in druge naloge Občine Straža (v nadaljevanju: občina).
3. člen
Upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine.
4. člen
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
- z objavljanjem splošnih aktov občine,
- z uradnimi sporočili za javnost,
- s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje oziroma
- na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, podžupan in direktor občinske uprave. Drugi javni uslužbenci lahko obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana občine ali direktorja občinske uprave.
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in delovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. Zagotavljati mora:
- strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
- učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
- usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
- učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.
6. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Straža ustanovi enovit organ: Občinska uprava Občine Straža, s sedežem v Straži, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
Občinska uprava lahko izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, naroči pri ustreznih zunanjih izvajalcih, tako da sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
7. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.
8. člen
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah iz svoje in državne pristojnosti.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na delovnem področju, za katero je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne naloge.
9. člen
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
10. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
III. JAVNI USLUŽBENCI
11. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo delavci, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja prekrške.
12. člen
Direktor občinske uprave opravlja naloge vodenja občinske uprave in je uradnik na položaju.
13. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
Direktorja občinske uprave imenuje na položaj župan občine.
14. člen
Direktor občinske uprave je v okviru svojih nalog in pooblastil odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občinske uprave.
15. člen
Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.
Direktor občinske uprave:
- vodi in usklajuje delo občinske uprave,
- skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
- na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
- predlaga županu sprejem določenih odločitev,
- opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
16. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
IV. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
17. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
- splošnih zadev in kadrovskih zadev,
- normativno pravnih zadev,
- upravnih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti,
- negospodarskih dejavnosti,
- varstva okolja in urejanja prostora,
- gospodarskih in drugih javnih služb,
- inšpekcijskega nadzorstva,
- požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih nesreč.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
Delovno področje občinske uprave se določi z Načrtom delovnega področja občinske uprave, ki je sestavni del akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest skupaj z Načrtom delovnega področja občinske uprave, njegove spremembe in dopolnitve sprejme župan občine na predlog direktorja občinske uprave, po predhodni obravnavi na občinskem svetu.
18. člen
Na področju splošnih zadev in kadrovskih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
- opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana in njegovih delovnih teles, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
- sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov,
- organizacija pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
- nabava opreme, drobnega inventarja ter pisarniškega in drugega materiala za delo občinske uprave,
- vzdrževanje drobnega inventarja in opreme,
- avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine ter informacijska podpora,
- kadrovske zadeve, varstvo in zdravje pri delu in organizacija dela v občinski upravi,
- pripravo in izvajanje s proračunom sprejetega načrta delovnih mest in kadrovskega načrta,
- naloge v zvezi z informatizacijo dela občinske uprave,
- načrtovanje, organizacija in izvedba protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
- medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
- odnosi z javnostmi,
- zagotavljanje celostne podobe ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
- naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov občinske uprave,
- druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
19. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
- premoženjsko pravne zadeve za potrebe občinske uprave,
- splošne pravne zadeve, svetovanje ostalim organom občinske uprave ter javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,
- priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
- priprava pogodb v zvezi z odtujevanjem in pridobivanjem premoženja, finančnih in drugih pogodb ter pravna presoja vseh pogodb,
- priprava gradiva, pomoč pri organiziranju sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov,
- priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami,
- sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč,
- izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja,
- premoženjsko pravne naloge ter skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja,
- spremljanje in uporaba objav, predpisov, aktov na tem delovnem področju,
- pregled, kontrola in likvidacija računovodskih listin iz delovnega področja v skladu s pooblastili,
- strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
- pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
- vodenje upravnega postopka na prvi stopnji v skladu s pooblastili na delovnem področju,
- sodelovanje in pripravo potrebnih dokumentov v zvezi z denacionalizacijskimi postopki,
- vodenje statističnih evidenc,
- druge upravne in strokovne naloge, ki sodijo v to področje.
20. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
- vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
- vodi evidenco o upravnih stvareh,
- sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
- opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
21. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
- pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
- pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
- vodi finančno in blagajniško poslovanje ter računovodske in knjigovodske posle,
- upravlja finančno premoženje občine,
- zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
- spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
- koordinacija nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki,
- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
- spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
- pripravlja premoženjsko bilanco občine,
- finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
- strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem na področju gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori in podjetništvom,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter strategij občine,
- vodenje centralne evidence premoženja občine in premoženja pravnih oseb v lasti občine,
- obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
22. člen
Na področju gospodarskih dejavnosti (kmetijstvo, drobno gospodarstvo, turizem, stanovanjsko gospodarstvo, gostinstvo in trgovina) občinska uprava opravlja naslednje naloge:
- koordinacijo priprave strategije razvoja občine in realizacijo razvojnih programov občine,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, stanovanji in poslovnimi prostori,
- načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike občine ter urejanje zadev v zvezi z neprofitnimi ter socialnimi stanovanji,
- načrtovanje in vodenje investicij na področju stanovanjske izgradnje in poslovnih prostorov,
- vodenje postopkov za oddajo neprofitnih stanovanj,
- ugotavljanje javnega interesa za pridobivanje zemljišč za potrebe občine,
- načrtovanje in pripravo programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
- naloge s področja podjetništva, obrti, kmetijstva, podeželja, trgovine, gostinstva, turizma, gozdarstva, veterine, lova in ribolova,
- pospeševanje razvoja obrti in podjetništva, organiziranje in izvajanje sistema podjetniškega svetovanja v sodelovanju s pristojnimi državnimi institucijami,
- pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja,
- priprava osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj,
- uravnoteženi in celostni razvoj podeželja in dopolnilnih dejavnosti,
- razvoj in promocijo turistične dejavnosti občine in njene naravne in kulturne dediščine,
- spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
- pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami.
23. člen
Na področju negospodarskih dejavnosti (družbenih dejavnosti) občinska uprava opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, in delovanje ter razvoj naslednjih področij:
- izobraževanje in predšolska vzgoja ter odločanje o plačilih staršev za programe vrtca,
- priprava in realizacija programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
- pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi s ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva,
- materialna skrb za vzgojno-varstvene ustanove,
- kultura in varstvo kulturne dediščine,
- socialno varstvo in obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova,
- izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja družbenih dejavnosti,
- javna zdravstvena služba na primarni ravni,
- šport in rekreacija,
- dejavnost mladih in mladinska dejavnost,
- pripravlja razvojne usmeritve in predloge razvojnih programov na različnih področjih družbenih dejavnosti,
- skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
- pripravlja in izvaja programe javnih del,
- skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
- sodelovanje s komisijami, ki jih občinski svet ustanovi za posamezna delovna področja,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
24. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
- pripravlja predloge programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
- priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
- pripravo in usklajevaje strokovnih osnov celovitega urejanja prostora občine za obravnavo in odločanje na občinskem svetu,
- prostorsko planiranje ter urbanistično in krajinsko načrtovanje,
- pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine,
- pripravo in upravljanje s projekti regionalne politike EU,
- vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov (evidenca posegov v prostor) in analizira stanje posegov v prostor,
- izdelovanje lokacijskih informacij za namene prometa z zemljišči, za namene projektiranja objektov in za namene gradnje enostavnih objektov,
- načrtovanje ukrepov za realizacijo prostorskih odločitev,
- skrb za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
- analiziranje in predlaganje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
- sodelovanje pri usklajenem opremljanju javnih površin z urbano opremo,
- pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij geoinformacijske narave,
- odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, komunalnega prispevka in komunalne takse,
- nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
25. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
- pripravlja predloge programov varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
- pripravlja predloge sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
- opravlja druge upravne naloge ter aktivnosti s področja varstva okolja in naravne dediščine, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
26. člen
Skrbi za izvajanje gospodarskih javnih služb (obvezne in izbirne) na naslednjih področjih:
- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov),
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in javnih površin,
- zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest, javnih poti, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč, pločnikov in kolesarskih poti;
- urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje,
- urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve,
- urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in javnih tržnic,
- plakatiranje,
- javna razsvetljava v naseljih,
- zagotavljanje pogojev za razvoj in nadzor komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
- predlaganje standardov in normativov za gospodarske javne službe in promet ter skrb za njihovo izvajanje,
- predlaganje pogojev za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb,
- gospodarjenje s komunalnimi in infrastrukturnimi objekti in napravami,
- načrtovanje in vodenje investicij ter projektov na področju komunalne infrastrukture, vodenje nadzora nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb in prometa,
- pripravljanje predlogov za določanje prometne ureditve v občini in spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom gospodarskih javnih služb,
- sodeluje pri pripravi programov razvoja gospodarskih javnih služb in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
- gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih površin,
- pripravljanje predpisov iz svojega področja,
- podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
- opravlja druge naloge s tega področja.
27. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
28. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
29. člen
Organizacija, naloge in pooblastila na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
30. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z zakonom, statutom in s tem odlokom, praviloma opravi tisti delavec, v katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali po pravilniku o sistemizaciji. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi župan oziroma direktor občinske uprave.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
32. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-3/2007-01
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti