Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

636. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (skrajšani postopek), stran 1601.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-1) sprejme župan Občine Dol pri Ljubljani
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (skrajšani postopek)
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Posegi v prostor na območju planske celote B8 Beričevo se urejajo na podlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 70/98), ki določa merila in pogoje, in sicer za posege v prostor na območjih urejanja, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov ali pa so le-ti že izdelani in veljavni.
Razlog za pripravo sprememb je uskladitev odloka s 6. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 - popr. in 58/03 - ZZK-1) in opredelitev bolj podrobnih meril in pogojev, ki se nanašajo na 4. člen odloka, 5. odstavek, ki opredeljuje gradnjo na kmetijskih zemljiščih. Grafične sestavine odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo se ne spreminjajo in dopolnjujejo.
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve PUPa sta 23. in 175. člena ZUreP-1. Odlok o spremembah in dopolnitvah PUPa se bo sprejel po skrajšanem postopku, kot ga opredeljuje 34. člen ZUreP-1, saj spremembe in dopolnitve PUPa ne ovirajo oziroma spremninjajo osnovne namenske rabe prostora ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine.
Predmet in programska izhodišča sprejetja prostorskega akta
Predmet sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo je opredelitev podrobnih meril in pogojev za območja kmetijskih in gozdnih zemljišč. Grafične sestavine odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo se ne spreminjajo in dopolnjujejo.
Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Predmetne spremembe prostorskega akta so na območju planske celote B8 Beričevo, to je celotno območje k.o. Beričevo.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega izvedbenega akta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskih izvedbenih aktov podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje so:
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami, ter oskrbe in čiščenja voda),
Občina Dol - lokalne ceste,
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
ELEKTRO LJUBLJANA d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,
Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
Geoplin d.o.o.,
JP Energetika,
JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o.
Druge občinske gospodarske javne službe, ter drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave prostorskih aktov izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 70/98) se upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki, ter upošteva določila PRAVILNIK o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 27/03).
Roki za pripravo prostorskega akta
Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu smernic.
Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v V. točki tega programa priprave.
Izdelovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo.
Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo.
Javna razgrnitev traja najmanj 15 dni.
Občina Dol obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu, ter na krajevno pristojen način.
Občina Dol v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo.
Občina Dol z izdelovalcem preuči pripombe in predloge.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo.
Občina Dol pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo.
Objava Odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih del v okviru sprejetja Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka prostorsko ureditvenih pogojih so zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna.
Objava programa priprave
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2007
Dol pri Ljubljani, dne 7. februarja 2007
Župan
Občina Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti