Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

663. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007, stran 1664.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 3. seji dne 1. februarja 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2007 določajo proračun ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------+---------+
|   |Skupina / Podskupina kontov|  V EUR|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    | Proračun|
|   |ODHODKOV          |   leta|
|   |              |   2007|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |6.307.319|
|   |(70 + 71 + 72 + 73 + 74)  |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) |6.237.935|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |3.662.781|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in  |     |
|   |dobiček          |2.471.118|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje  | 907.611|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago |     |
|   |in storitve        | 284.052|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki      |    0|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |2.575.154|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |     |
|   |dohodki od premoženja   |1.734.128|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine  |  7.309|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |712 Denarne kazni     |  9.831|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |     |
|   |blaga in storitev     |   334|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki| 823.552|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |  62.594|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |     |
|   |osnovnih sredstev     |    0|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |     |
|   |zemljišč in neopredmetenih |     |
|   |dolgoročnih sredstev    |  62.594|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |  6.790|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz |     |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij         |  6.790|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + |     |
|   |42 + 43)          |8.622.702|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |1.881.527|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |     |
|   |zaposlenim         | 283.280|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev |     |
|   |za socialno varnost    |  52.583|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in  |     |
|   |storitve          |1.394.369|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih obresti|  30.280|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |409 Rezerve        | 121.015|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |1.696.370|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |410 Subvencije       | 164.831|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom |     |
|   |in gospodinjstvom     | 227.423|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim |     |
|   |organizacijam in ustanovam | 232.641|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |     |
|   |transferi         |1.071.475|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |414 Tekoči transferi v   |     |
|   |tujino           |    0|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |4.086.142|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja    |     |
|   |osnovnih sredstev     |4.086.142|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 958.663|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |430 Investicijski transferi|     |
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |431 Investicijski transferi|     |
|   |pravnim in fizičnim osebam,|     |
|   |ki niso prorač. uporabniki | 152.646|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |432 Investicijski transferi|     |
|   |proračunskim uporabnikom  | 806.017|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|III |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - |    -|
|   |II.)            |2.315.383|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN|     |
|   |NALOŽB           |     |
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |     |
|   |POSOJIL IN PRODAJA     |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |  23.013|
|   |(750 + 751 + 752)     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |     |
|   |POSOJIL          |     |
|   |(750 + 751 + 752)     |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih |     |
|   |posojil          |  23.013|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |     |
|   |deležev          |     |
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |     |
|   |privatizacije       |     |
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + |     |
|   |441 + 442)         |     |
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila     |     |
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |     |
|   |deležev in naložb     |     |
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |     |
|   |iz naslova privatizacije  |     |
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|     |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSIH  |     |
|   |DELEŽEV          |  23.013|
|   |(IV. - V)         |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     | 742.966|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        | 742.966|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje  | 742.966|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   |   417|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      |   417|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|   |550 Odplačila domačega   |     |
|   |dolga           |   417|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH|    -|
|   |(I. + IV. + VII. - II. - V.|1.549.821|
|   |- VIII.)          |     |
+-----+---------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - |     |
|   |IX.)            | 742.549|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     |2.315.383|
|   |(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.) |     |
+-----+---------------------------+---------+
|XII. |KORIŠČENJE SREDSTEV NA   |     |
|   |RAČUNIH          |1.549.821|
|   |              |     |
+-----+---------------------------+---------+
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
3. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov sta objavljena na internetnih straneh občine.
Št. 011-01-2/2007-7
Šempeter pri Gorici, dne 1. februarja 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti