Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

605. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-B), stran 1550.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. januarja 2007.
Št. 001-22-4/07
Ljubljana, dne 9. februarja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH (ZFfS-B)
1. člen
V Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(prodaja FFS)
FFS se lahko prodajajo le v specializiranih prodajalnah s FFS in se glede na stopnjo nevarnosti, embalažo in način uporabe delijo na:
- FFS, ki se lahko prodajajo le kupcem, ki predložijo veljavno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede strokovne usposobljenosti iz prvega odstavka 9. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: dokazilo o opravljenem usposabljanju), in
- FFS, ki se prodajajo kupcem brez predložitve dokazila.
Ne glede na prejšnji odstavek se FFS, ki se prodajajo kupcem brez predložitve dokazila o opravljenem usposabljanju, lahko prodajajo tudi v cvetličarnah, prodajalnah z neživilskim blagom in v posebnem delu prodajaln z živili, če:
- niso razvrščena in označena z nobenim od grafičnih simbolov za opozarjanje na nevarnost ter nobenim od standardnih opozoril R za označevanje nevarnih pripravkov FFS,
- so pakirana v embalažo za enkratno uporabo ali v embalažo z že pripravljeno škropilno mešanico za neposredno uporabo (npr. v razpršilkah) ali kot drugi gotovi pripravki (npr. vabe, prašiva).
Podrobnejše pogoje in kriterije za določitev FFS za prodajo brez dokazila o opravljenem usposabljanju na podlagi nevarnih lastnosti FFS in velikosti njihove embalaže predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za kemikalije.
Seznam FFS za prodajo brez dokazila o opravljenem usposabljanju objavi in sproti dopolnjuje pristojni organ na spletnih straneh pristojnega organa, za uporabnike pa mora biti seznam dosegljiv tudi v prodajalni s FFS.«.
2. člen
Drugi in tretji odstavek 13. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Ocenjevanje aktivnih snovi in FFS izvaja pristojni organ, pri čemer lahko za izvajanje posameznih strokovnih nalog ocenjevanja izbere tudi izvajalca javne službe iz 35. člena tega zakona oziroma usposobljenega ocenjevalca izmed strokovnjakov s področja presoje vpliva FFS na okolje, zdravja ljudi in učinkovitosti FFS, ki jih pooblasti minister. Udeleženci pri ocenjevanju ne smejo biti hkrati člani komisije za FFS iz 20. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odločbo o registraciji izda pristojni organ v soglasju z organom, pristojnim za kemikalije, na podlagi ocene iz prejšnjega odstavka in mnenja komisije.«.
3. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedi »ocene ocenjevalcev« nadomestita z besedilom »oceno aktivnih snovi in FFS«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena predlog komisije in soglasje organa, pristojnega za kemikalije, nista potrebna pri spremembah odločb o registraciji FFS, ki se izdajajo zaradi manjših sprememb, ki ne vplivajo na razvrstitev, pakiranje in označevanje FFS v skladu s predpisi o nevarnih snoveh in pripravkih, kot so sprememba trgovskega imena, sprememba proizvajalca oziroma zastopnika, spremembe sestave, ki se v skladu z mednarodnimi standardi, priznanimi v EU, štejejo za manjše spremembe, ukinitev ali omejitev določenih uporab oziroma znižanja najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov, če so te spremembe posledica usklajevanja s pravnim redom EU. O spremembi odločbe o registraciji pristojni organ obvesti organ, pristojen za kemikalije.«.
4. člen
Za 23.a členom se doda nov 23.b člen, ki se glasi:
»23.b člen
(priznavanje nujno potrebnih FFS)
Ne glede na določbe 3., 13. in 23.a člena tega zakona lahko minister na predlog pristojnega organa določi seznam nujno potrebnih FFS za zagotavljanje zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin, tudi če aktivne snovi še niso na seznamu aktivnih snovi iz 29. člena tega zakona, če v Republiki Sloveniji niso registrirana FFS za učinkovito varstvo rastlin. Seznam nujno potrebnih FFS se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, dostopen pa je tudi na spletnih straneh pristojnega organa, kjer se sproti dopolnjuje in spreminja.
Za uvrstitev FFS na seznam iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
- v Republiki Sloveniji ni v prometu učinkovitega FFS za določen namen uporabe;
- FFS mora biti za tak namen registrirano v vsaj eni od držav članic EU, kjer so razmere v kmetijski pridelavi, varstvu rastlin in okolju, vključno s klimatskimi pogoji, pomembne za uporabo sredstva, primerljive z razmerami v Republiki Sloveniji;
- promet in uporaba sta skladna s predpisi o mejnih vrednostih ostankov FFS in predpisi o vključitvi aktivnih snovi na seznam;
- pravna ali fizična oseba oziroma pravne ali fizične osebe za distribucijo FFS na območju Republike Slovenije izpolnjujejo pogoje iz 5. člena tega zakona in so odgovorne za pravilno označevanje in opremljanje FFS v skladu s 4. členom tega zakona.
Vlogo za uvrstitev FFS na seznam iz prvega odstavka tega člena lahko vloži predstavnik proizvajalca tega FFS v Republiki Sloveniji, združenje kmetijskih proizvajalcev, Kmetijsko gozdarska zbornica, pravna oseba, ki se ukvarja s prometom FFS, in osebe iz prvega odstavka 9. člena tega zakona.
Iz vloge morajo biti razvidni strokovna utemeljitev potrebe po tem FFS, podatki o FFS (ime, proizvajalec in država, kjer je FFS registrirano), predviden namen uporabe v Republiki Sloveniji ter ime najmanj ene pravne ali fizične osebe, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena tega zakona in bo FFS dajala v promet na območju Republike Slovenije. Vlogi je treba priložiti originalno etiketo FFS.
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka preveri pristojni organ. V postopku obravnave vloge preveri skladnost FFS s pravnim redom EU ter pridobi podatke o registraciji FFS. Vlogo in podatke o registraciji FFS posreduje organu, pristojnemu za kemikalije. Če ima proizvajalec FFS, za katerega je vložena vloga iz tretjega odstavka tega člena, uradnega zastopnika ali distributerja za območje Republike Slovenije, vlogo pa je vložil drug vlagatelj, pristojni organ obvesti uradnega zastopnika ali distributerja o prispeli vlogi.
Pristojni organ odloči o uvrstitvi FFS na seznam iz prvega odstavka tega člena in z odločbo določi namen uporabe. O uvrstitvi na seznam obvesti organ, pristojen za kemikalije. Če registracija iz druge alinee drugega odstavka tega člena preneha veljati, pristojni organ izbriše FFS s seznama po uradni dolžnosti.
Ne glede na določbe 7. člena tega zakona se FFS, ki so na seznamu iz prvega odstavka tega člena, lahko prodajajo le kupcem, ki predložijo veljavno dokazilo o opravljenem usposabljanju.«.
5. člen
V drugem odstavku 32.a člena se v prvem stavku črta besedilo »v soglasju z organom, pristojnim za kemikalije«, na koncu odstavka pa se doda stavek »O izdanem dovoljenju pristojni organ obvesti organ, pristojen za kemikalije.«.
6. člen
Drugi in tretji odstavek 47. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Imetniki morajo pridobiti znak o rednem pregledu naprav vsaki dve leti. Prvi redni pregled naprave se opravi tri leta po prvi pridobitvi znaka o rednem pregledu za novo napravo, za katero je bil pridobljen certifikat v skladu s 45. členom tega zakona.
Minister lahko predpiše, da pregled ni obvezen za posamezne vrste naprav, pri katerih uporaba ne vpliva na njihovo učinkovitost in pravilnost nanašanja FFS.«.
7. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(pooblastila in naloge pristojnega organa)
Pristojni organ iz 19. točke 2. člena tega zakona je odgovorni organ za FFS v Republiki Sloveniji in ima po tem zakonu naslednje naloge in pooblastila:
1. vodenje upravnih postopkov na podlagi tega zakona;
2. organizacija dela in opravljanje administrativnih ter strokovnih nalog v zvezi z ocenjevanjem, registracijo, dajanjem v promet in uporabo FFS, vključno z ocenjevanjem in določanjem ostankov FFS;
3. organizacija dela in opravljanje administrativnih ter strokovnih nalog v zvezi s priznavanjem registracij FFS iz drugih držav članic EU;
4. medresorska koordinacija dela in sodelovanje v zvezi s FFS;
5. mednarodno sodelovanje na področju FFS vključno s področjem ostankov FFS, sodelovanje v organih EU, z organi drugih držav članic in drugih mednarodnih organizacij;
6. izvedba javnih razpisov po tem zakonu, priprava predlogov pooblastil za izvajanje javne službe po tem zakonu, sklepanje pogodb za izvajanje javne službe in posameznih strokovnih nalog po tem zakonu;
7. priprava predlogov predpisov in opravljanje drugih upravnih nalog z delovnega področja in skrb za njihovo izvajanje;
8. priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za organe in mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s predpisi in na podlagi mednarodnih pogodb;
9. vodenje evidenc, registrov, seznamov, izdajanje publikacij, vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema, obveščanje javnosti, sprejemanje programov in ukrepov v zvezi s FFS;
10. skrb za izvajanje strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev z delovnega področja in sodelovanje v mednarodnih projektih;
11. sklepanje pogodb za opravljanje strokovnih nalog manjšega obsega, ki niso posebej opredeljene v tem zakonu;
12. opravljanje drugih nalog.«.
8. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
»56.a člen
(uradni laboratorij)
Za izvajanje analiz za potrebe inšpekcijskega nadzora na področju uporabe in prometa FFS ter s tem povezanega nadzora kmetijskih rastlin v primarni proizvodnji glede ostankov FFS, minister, na podlagi javnega razpisa, izmed akreditiranih laboratorijev določi uradni laboratorij.
Akreditiran laboratorij izpolnjevanje pogojev glede prostorov, opreme, standardov, postopkov in metod dela, strokovnjakov in referenc ter sodelovanja v mednarodnih laboratorijskih shemah za izvajanje analiz iz prejšnjega odstavka, dokazuje z akreditacijsko listino, ki jo izda Slovenska akreditacija ali akreditacijska služba druge države članice, ki ima z Evropsko akreditacijo sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij.
Medsebojna razmerja med ministrstvom in uradnim laboratorijem iz prvega odstavka tega člena se uredijo s pogodbo.«.
9. člen
Poglavje XII. se spremeni tako, da se glasi:
»XII. KAZENSKE DOLOČBE
59. člen
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov)
Z globo od 800 eurov do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba:
- če na ozemlju Republike Slovenije da v promet ali uporabi FFS, ki ni registrirano, oziroma če zanj ni izdano predpisano dovoljenje (prvi odstavek 3. člena),
- če da v promet FFS, ki ni razvrščeno, pakirano in označeno v skladu s predpisi, vključno z navodilom in rokom uporabe (prvi in drugi odstavek 4. člena),
- če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje prometa s FFS (prvi odstavek 5. člena),
- če nima odgovorne osebe za opravljanje prometa s FFS (drugi odstavek 5. člena),
- če ne izpolnjuje pogojev glede kadrov in strokovnega izpopolnjevanja (četrti odstavek 5. člena),
- če proda FFS v nasprotju s 7. členom tega zakona,
- če FFS ne uporabi na predpisan način (prvi in drugi odstavek 8. člena),
- če uporabI zračno plovilo za nanos FFS (tretji odstavek 8. člena),
- če uporabi FFS v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena tega zakona,
- če svetuje, oglašuje ali priporoča FFS v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena tega zakona,
- če ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede strokovne usposobljenosti ali pogojev glede naprav za nanašanje FFS (prvi odstavek 9. člena),
- če pridela pridelek s preseženo predpisano mejno vrednostjo ostankov FFS (prvi odstavek 10. člena),
- če da v prost promet in splošno uporabo FFS, ki so razvrščena kot T(na +) (prvi odstavek 11. člena),
- če nima dovoljenja, prostorov in opreme oziroma ustrezno usposobljenega osebja za promet in uporabo tistih FFS, ki so razvrščena kot T(na +) (drugi odstavek 11. člena),
- če da v promet oziroma uporabi FFS v nasprotju s prepovedjo oziroma omejitvijo iz 12. člena tega zakona,
- če kot vlagatelj zahtevka ne poizve pri pristojnem organu, ali je že registrirano identično FFS (drugi odstavek 17. člena),
- če ne obvesti pristojnega organa o vseh novih podatkih o možnem nevarnem vplivu FFS ali njegovega ostanka (prvi in drugi odstavek 22. člena),
- če proda FFS kupcu v nasprotju s sedmim odstavkom 23.b člena tega zakona,
- če kot imetnik registracije ne upošteva roka in pogojev iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona,
- če opravi preskušanje FFS brez ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem za raziskavo oziroma razvoj (prvi in peti odstavek 30. člena),
- če da v promet oziroma uporabi FFS v nasprotju z izjemnim dovoljenjem (prvi odstavek 31. člena),
- če uporabi FFS brez ali v nasprotju z dovoljenjem za razširitev uporabe (32. člen),
- če v Republiki Sloveniji da v promet oziroma uporabi identično FFS iz drugih držav članic EU brez dovoljenja pristojnega organa (prvi odstavek 32.a člena),
- če prepakira FFS v nasprotju z določbami šestega odstavka 32.a člena tega zakona,
- če javno službo opravlja v nasprotju s predpisi ali koncesijsko pogodbo (34. člen in tretji odstavek 36. člena),
- če da v promet napravo, ki ne izpolnjujejo pogojev iz certifikata (prvi odstavek 45. člena),
- če da v promet napravo brez predpisanega certifikata (drugi odstavek 45. člena),
- če uporabi napravo, ki ni redno pregledana (prvi odstavek 47. člena),
- če uvozi FFS pa za to ni registriran ali ob uvozu pošiljke FFS ne prijavi fitosanitarnemu inšpektorju (prvi odstavek 50. člena),
- če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ali ga pri tem ovira, žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov pojasnil ali potrebnih predmetov (53. člen).
Z globo od 400 eurov do 12.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 200 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika.
60. člen
(drugi prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov)
Z globo od 400 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba:
- če da v promet FFS, ki mu je potekel rok uporabe (tretji odstavek 4. člena),
- če ne vodi evidence na predpisan način ali pristojnemu organu ne sporoči podatkov v predpisanem roku (prvi, drugi in tretji odstavek 6. člena),
- če ne hrani evidence v skladu s četrtim odstavkom 6. člena tega zakona,
- če ne vodi in hrani evidence v skladu s 46. in 48. členom tega zakona.
Z globo od 400 eurov do 8.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 100 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika.
61. člen
(prekrški posameznikov)
Z globo od 400 eurov do 800 eurov se za prekršek kaznuje posameznik:
- če na ozemlju Republike Slovenije da v promet ali uporabi FFS, ki ni registrirano, oziroma če zanj ni izdano predpisano dovoljenje (prvi odstavek 3. člena),
- če da FFS v promet, pa za to ni registriran (prvi odstavek 5. člena),
- če FFS ne uporabi na predpisan način (prvi in drugi odstavek 8. člena),
- če uporabi zračno plovilo za nanos FFS (tretji odstavek 8. člena),
- če ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede strokovne usposobljenosti ali pogojev glede naprav za nanašanje FFS (prvi odstavek 9. člena),
- če pridela pridelek s preseženo predpisano mejno vrednostjo ostankov FFS (prvi odstavek 10. člena),
- če ne izpolnjuje pogojev za nanašanje FFS iz drugega odstavka 11. člena tega zakona,
- če uporabi FFS v nasprotju z omejitvijo ali prepovedjo pristojnega organa (12. člen),
- če uporabi FFS brez ali v nasprotju z izjemnim dovoljenjem (prvi odstavek 31. člena),
- če uporabi FFS brez ali v nasprotju z dovoljenjem za razširitev uporabe (32. člen),
- če izvede promet ali uporabi identično FFS iz drugih držav članic EU brez dovoljenja pristojnega organa (prvi odstavek 32.a člena),
- če prepakira FFS v nasprotju z določbami šestega odstavka 32.a člena tega zakona,
- če uvozi FFS, pa za to ni registriran ali ob uvozu pošiljke ne prijavi fitosanitarnemu inšpektorju (prvi odstavek 50. člena),
- če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ali ga pri tem ovira, žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (53. člen).
62. člen
(drugi prekrški posameznikov)
Z globo od 200 eurov do 400 eurov se za prekršek kaznuje posameznik:
- če uporabi FFS v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena tega zakona,
- če ne vodi evidence o uporabi FFS (peti odstavek 8. člena),
- če ne obvesti pristojnega organa o nevarnem vplivu FFS (drugi odstavek 22. člena),
- če uporabi napravo, ki ni redno pregledana (prvi odstavek 47. člena).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Podzakonski predpis iz tretjega odstavka 7. člena zakona izda minister v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/00-3/4
Ljubljana, dne 31. januarja 2007
EPA 1160-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti