Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 012-6/2006 Ob-3814/07 , Stran 981
I. Javni razpis: A: Področje socialnega varstva – sofinanciranje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij; B: Področje izobraževanja – sofinanciranje raziskovalnih nalog, posebnih akcij šol in projektov na področju izobraževanja; C: Področje kulture – sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov ter projektov obnove nepremičnih kulturnih spomenikov. II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. III. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva Sredstva so namenjena za naslednja področja: Področje A: Področje socialnega varstva: – preventivni projekti ter humanitarni projekti in programi: – dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost in jo tudi izvajajo; – izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov; – izvajanje preventivnih projektov za predšolske otroke ter preventivnih programov za učence in dijake ter mladostnike; – drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. Področje B: Področje izobraževanja (raziskovalne naloge, posebne akcije šol in raziskovalne naloge): – dejavnost registriranih društev s področja izobraževanja in njihovih sekcij; – raziskovalne naloge osnovnošolske in srednješolske populacije, ki obiskujejo šole v Občini Jesenice ter študentov s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, vendar vse le v delu, ki presega šolske izobraževalne programe (obveznosti po šolskem programu); – organiziranje občinskih, območnih, med območnih in državnih srečanj in prireditev s področja izobraževanja; – izobraževalne projekte splošnega izobraževanja odraslih; – izobraževalne projekte na področju dela z mladimi, ki prinašajo nova znanja in veščine, prispevajo k uveljavitvi in razvoju skupinskih oblik dela; – projekti, ki se nanašajo na poskuse raziskovanja in spoznavanja zanimivih tem in problematik, ki se neposredno tičejo območja Občine Jesenice. Naslovi tem so vnaprej določeni z razpisom oziroma dogovorjeni s pristojnim oddelkom. Področje C: Področje kulture: – Podpodročje C/1: kulturni programi, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. – Podpodročje C/2: kulturni projekti kot posamična dejavnost kulturnih izvajalcev. – Podpodročje C/3: projekti obnove nepremičnih kulturnih spomenikov: – obnova kulturnih spomenikov, ki jih je z Odlokom razglasila občina, vendar samo v primeru, da pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine ugotovi, da je kulturni spomenik ogrožen in o tem izda pisno mnenje. IV. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti so: – da imajo kandidati zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, navedenih v vlogi; – da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe (kolikor ne kandidirajo prvič); – da dodelitev sredstev dovoljujejo področni predpisi. Poleg pogojev navedenih v prejšnjem odstavku tega razpisa morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: Pravne osebe: – da imajo sedež in pretežno delujejo v Občini Jesenice; – da so registrirane za opravljanje programov na tistem področju, za katerega vlagajo vlogo za dodelitev sredstev ter da s svojimi dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost; – da so registrirani in delujejo več kot eno leto; – da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi; – da imajo poleg ostalih splošnih pogojev urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot določajo predpisi o društvih (velja za društva). Prva alinea prejšnjega odstavka ne velja za humanitarna, invalidska društva ter društva s področja vzgoje in izobraževanja, ki delujejo regijsko in imajo članstvo oziroma uporabnike tudi iz občine Jesenice, kar izkazujejo z evidenco o članstvu oziroma o uporabnikih programa. Fizične osebe: – da imajo stalno bivališče v Občini Jesenice; – da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost (reference). Izvajalci kulturnih programov morajo izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da so: – pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja, – pravne osebe katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu, – samostojni kulturni ustvarjalci, ki kandidirajo na javne kulturne programe. Izvajalci kulturnih projektov pa so lahko: – pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi in – posamezniki. Za izvajalca kulturnega projekta se šteje tudi lastnik oziroma upravljavec lokalno razglašenega nepremičnega kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva za prenovo in restavriranje njegovih spomeniških lastnosti. Ne glede zgoraj navedeno se na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti ne smejo prijaviti javni zavodi, ki so posredni uporabniki občinskega proračuna Občine Jesenice (ki jih je ustanovila Občina Jesenice), razen za področje raziskovalnih nalog. V. Merila za dodeljevanje sredstev: merila za sofinanciranje projektov in programov s področja družbenih dejavnosti so sestavni del razpisne dokumentacije. VI. Višina razpisanih sredstev in pogoji sofinanciranja Področje A: Višina razpisanih sredstev je: – za preventivne projekte: 16.421,00 € (3.935 tisoč tolarjev), – za humanitarne projekte in programe: 22.304,00 € (5.345 tisoč tolarjev). Področje B: Višina razpisanih sredstev je: – za posebne akcije šol in raziskovalne naloge: 3.835,00 € (919 tisoč tolarjev), – za izobraževalne projekte: 1.277,00 € (306 tisoč tolarjev). Področje C: Višina razpisanih sredstev je: Podpodročje C/1: – za kulturne projekte: 6.434,00 € (1.542 tisoč tolarjev); Podpodročje C/2: – za programe ljubiteljskih kulturnih društev: 53.814,00 € (12.897 tisoč tolarjev), – za materialne stroške društev 6.539,00 € (1.567 tisoč tolarjev); Podpodročje C/3: – za obnovo nepremičnih kulturnih spomenikov 8.346,00 € (2.000 tisoč tolarjev). Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, določenem s področno zakonodajo in področnimi predpisi ter v skladu s zakonodajo in predpisi s področja javnih financ. Za področje A in C velja, da mora prijavitelj za izvajanje projekta oziroma programa zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov, za področje B pa najmanj 20%. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007. VII. Vsebina vloge in dodatne informacije: vloge za sofinanciranje projektov in programov morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8. do 13. ure (soba II / 7) ali po tel. 04/586-93-10 (Monika Makovec za področje C) in 04/586-92-12 (Barbara Toman za področja A in B). Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh www.jesenice.si. (pod rubriko »Razpisi – Javni razpis za projekte in programe s področja družbenih dejavnosti v letu 2007«) ali na spletni strani socialna varnost v Občini Jesenice www.sociala-jesenice.net. VIII. Rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko oziroma osebno najpozneje do 16. 3. 2007 na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v sprejemno pisarno (pritličje), s pripisom »Javni razpis, področje ___ (vpišite črko področja in podpodročja na katerega se prijavljate, npr. A, B ali C/1, C/2, C/3) – ne odpiraj!«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.30 oddana v sprejemno pisarno Občine Jesenice (pritličje). IX. Postopek obravnavanja vlog Komisija za odpiranje vlog oziroma strokovna služba Občine Jesenice bo 19. 3. 2007 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo s sklepom zavržene. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci projektov oziroma programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti