Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

601. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (ZKP-H), stran 1544.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (ZKP-H)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (ZKP-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2007.
Št. 001-22-7/07
Ljubljana, dne 9. februarja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-H)
1. člen
V Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 8/06 - uradno prečiščeno besedilo) se v 144. členu deseta alinea spremeni tako, da se glasi:
»- policija lahko smiselno pomeni policijsko postajo, drugo enoto policije ali drugega državnega organa, katerega uslužbenci imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku v skladu s tem zakonom.«.
2. člen
Za 158. členom se doda 158.a člen, ki se glasi:
»158.a člen
(1) Če so podani razlogi za sum, da je kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, storila uradna oseba, zaposlena v policiji oziroma druga uradna oseba, zaposlena na področju notranjih zadev, v z zakonom določenem pristojnem organu v ministrstvu, pristojnem za obrambo, ki ima pooblastila policije v predkazenskem postopku, ali uradna oseba, napotena na misijo v tujini, imajo policisti v specializiranem oddelku Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala (v nadaljnjem besedilu: policisti specializiranega oddelka) pooblastila policije v predkazenskem postopku, ki jih določa ta zakon.
(2) Policisti specializiranega oddelka so o razlogih za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje iz prejšnjega odstavka, dolžni takoj obvestiti pristojnega državnega tožilca iz specializiranega oddelka Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala in mu redno poročati o načrtovanju in poteku predkazenskega postopka.
(3) Državni tožilec iz prejšnjega odstavka usmerja in nadzoruje predkazenski postopek iz prejšnjih odstavkov ter odloča o njegovem poteku in končanju. Pravico ima vpogledati spise, sodelovati pri zbiranju dokazov in neposredno opravljati posamezna dejanja v postopku. Dodeljeni policisti so dolžni delovati po usmeritvah državnega tožilca.
(4) Pod pogoji, ki jih določa ta zakon, smejo policisti specializiranega oddelka vzeti prostost osebi iz prvega odstavka tega člena, ki jo zasačijo pri kaznivem dejanju, storjenem v policiji, Slovenski vojski ali na misiji v tujini.
(5) O odvzemu prostosti iz prejšnjega odstavka morajo policisti specializiranega oddelka takoj obvestiti pristojnega državnega tožilca iz drugega odstavka tega člena, osebo, ki ji je odvzeta prostost, pa brez odlašanja privesti k preiskovalnemu sodniku.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vlada Republike Slovenije v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona z njim uskladi predpis iz drugega odstavka 160.a člena zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šestdeseti dan po njegovi uveljavitvi.
Št. 713-01/93-10/115
Ljubljana, dne 1. februarja 2007
EPA 1236-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti