Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3984/07 , Stran 979
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije: – za osebe s paraplegijo, – za osebe s paralizo, – za osebe z multiplo sklerozo, – za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, – za osebe s cerebralno paralizo, – za osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze, – za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo, – za otroke s celiakijo. Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije, katerim bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) sofinanciral skupinsko obnovitveno rehabilitacijo. 2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji. 3. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: Zavod je v letu 2007 za sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije namenil sredstva v višini 2,937.106 €, kot je navedeno v Sklepu Upravnega odbora o planu skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2007 in izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2007 z dne 6. 2. 2007. 4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2007. 5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog Vloge za dodelitev sredstev morajo biti Zavodu dostavljene najkasneje do petka, 2. 3. 2007. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je zadnji dan roka za predložitev vlog do 12. ure oddana v vložišču Zavoda, soba št. 51, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, pritličje, vložišče, soba št. 51. Na vsaki ovojnici mora biti napisano: – v desnem spodnjem kotu naziv in naslov Zavoda: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana; – v levem spodnjem kotu: vidno označeno »Ne odpiraj – Vloga!« in navedba javnega razpisa, na katerega se nanaša: »Javni razpis – Skupinska obnovitvena rehabilitacija«; – v levem zgornjem kotu naziv in naslov pošiljatelja. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem. 6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo javno. Javno odpiranje vlog bo v sredo, 7. 3. 2007 ob 9. uri na sedežu Zavoda: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, sejna soba št. 231, II. nadstropje. Prisotni predstavniki vlagateljev morajo pred začetkom javnega odpiranja vlog predsedniku komisije izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja in žigosana. Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko original, overjena ali neoverjena kopija. V slednjem primeru si Zavod pridržuje pravico, da od vlagatelja, ki ni predložil originalnega pooblastila ali njegove overjene kopije, naknadno zahteva predložitev originala ali overjene kopije na vpogled. 7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo na sedežu Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur. 9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 23. 2. 2007 do 12. ure. Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – Skupinska obnovitvena rehabilitacija« ali na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis–skupinska obnovitvena rehabilitacija« ali po faksu 01/30-77-424, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – Skupinska obnovitvena rehabilitacija«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti