Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

612. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izdajo mnenja v postopku za priznanje kvalifikacije odgovornega projektanta arhitekture, stran 1567.

Za izvajanje petega odstavka 126. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS in 111/05 - odl.US) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izdajo mnenja v postopku za priznanje kvalifikacije odgovornega projektanta arhitekture
1. člen
V Pravilniku o pogojih za izdajo mnenja v postopku za priznanje kvalifikacije odgovornega projektanta arhitekture (Uradni list RS, št. 41/04) se v tretjem odstavku 4. člena v peti alinei na koncu besedila črta pika in doda besedilo »oziroma akademsko leto 2006/2007;«.
Doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»- v Romuniji in Bolgariji 1. 1. 2007 oziroma akademsko leto 2009/2010.«.
2. člen
Priloga 2 se spremeni tako, da se glasi:
»Avstrija:
- diplome, podeljene na univerzah za tehnologijo na Dunaju in Gradcu in na univerzi v Innsbrucku, na Fakulteti za gradbeništvo (»Bauingenieurwesen«) in arhitekturo (»Architektur«), na študijskem programu arhitekture, gradbeništva (»Bauingenieurwesen«), visoke gradnje (»Hochbau in »Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen«),
- diplome, podeljene na Univerzi za »Bodenkultur« na študijskem programu »Kulturtechnik und Wasserwirtschaft«,
- diplome, podeljene na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju, za študij arhitekture,
- diplome, podeljene na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju, za študij arhitekture,
- diplome pooblaščenih inženirjev (Ing.), podeljene na visokih tehničnih šolah ali visokih gradbenih šolah z licenco »Baumeister«, ki potrjuje vsaj šest let strokovnih izkušenj v Avstriji in opravljen izpit,
- diplome, podeljene na Univerzi za umetniško in industrijsko usposabljanje v Linzu, za študij arhitekture,
- potrdila o izobrazbi gradbenega inženirja ali gradbenega svetovalca v gradbeništvu (»Hochbau«, »Bauwesen«, »Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen«, »Kulturtechnik und Wasserwirtschaft«) v skladu z zakonom o civilnih tehnikih (Ziviltechnikergesetz, BGBl. No 156/1994);
Belgija:
- diplome, podeljene na visokih državnih šolah za arhitekturo ali na visokošolskih državnih zavodih za arhitekturo (architecte-architect),
- diplome, podeljene na Visoki šoli za arhitekturo pokrajine Hasselt (architect),
- diplome, podeljene na Kraljevi akademiji likovnih umetnosti (architecte-architect),
- diplome, podeljene v »écoles Saint-Luc« (architecte-architect),
- univerzitetne diplome gradbenega inženirstva, s potrdilom o opravljenem pripravništvu, ki ga podeli združenje arhitektov in daje imetniku pravico do poklicnega naziva arhitekt (architecte-architect),
- diplome iz arhitekture, ki jih podeljuje centralna ali državna izpitna komisija za arhitekturo (architecte-architect),
- diplome iz gradbenega inženirstva/arhitekture in iz arhitekture/gradbenega inženirstva, ki jih podeljujejo fakultete uporabnih znanosti in Politehnična fakulteta v Monsu (ingénieur-architecte, ingenieur-architect);
Bolgarija:
- diplome s kvalifikacijo »архитект« (arhitekt), »cтроителен инженер« (gradbeni inženir) ali »инженер« (inženir), ki so jih podelile uradne uradno priznane visokošolske ustanove:
• Университет за архитектура, строителство и геодезия - София: специалности »Урбанизъм« и »Архитектура« (Univerza za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo - Sofija: specializaciji »urbanizem« in »arhitektura«) in vse inženirske specializacije na področjih: »конструкции на сгради и съоръжения« (gradnja stavb in konstrukcij), пътища« (ceste), »транспорт« (promet), »хидротехника и водно строителство« (hidrotehnika in vodne konstrukcije), »мелиорации и др.« (namakanje itd.);
• diplome, ki so jih podelile tehniške univerze in visokošolske ustanove za gradbeništvo na področjih: »електро- и топлотехника« (elektro- in termotehnika), »съобщителна и комуникационна техника« (telekomunikacijske tehnike in tehnologije), »строителни технологии« (gradbene tehnologije), »приложна геодезия« (praktična geodezija) in »ландшафт и др.« (krajina itd.) na področju gradbeništva).
Za opravljanje dejavnosti načrtovanja na področju arhitekture in gradbeništva mora biti diplomam priloženo »придружени от удостоверение за проектантска правоспособност« (spričevalo o uradni sposobnosti za načrtovanje), ki ga je izdala »Камарата на архитектите« (Zbornica arhitektov) in »Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране« (Inženirska zbornica za investicijsko načrtovanje), ki podeljuje pravico do opravljanja dejavnosti na področju investicijskega načrtovanja;
Ciper:
- Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (potrdilo o registraciji v registru arhitektov, ki ga izda Znanstvena in tehnična zbornica na Cipru (ETEK);
Češka:
- diplome, ki so jih podeljevale fakultete České vysoké učení technické (Češka tehnična univerza v Pragi): Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství (Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo) (do 1951), Fakulta architektury a pozemního stavitelství (Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo) (od 1951 do 1960), Fakulta stavební (Fakulteta za gradbeno inženirstvo) (od 1960), študijske smeri: gradbeništvo in konstrukcije, gradbeništvo, gradbeništvo in arhitektura, arhitektura (vključno z urbanizmom in urejanjem prostora), gradbeništvo nizkih gradenj in gradbeništvo za industrijsko in kmetijsko proizvodnjo oziroma študijska smer za gradbenega inženirja na področju študija gradbeništva in arhitekture,«Fakulta architektury« (Fakulteta za arhitekturo) (od 1976), študijske smeri: arhitektura, urbanizem in urejanje prostora oziroma študijske smeri: arhitektura in urbano načrtovanje na študijskih smereh: arhitektura, teorija arhitekturnega oblikovanja, urbanizem in prostorsko načrtovanje, zgodovina arhitekture in rekonstrukcija zgodovinskih spomenikov, ali arhitektura in gradbeništvo,
- diplome, ki jih je na področju arhitekture in gradbeništva podeljevala »Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše« (do 1951),
- diplome, ki jih je na področju arhitekture in gradbeništva podeljevala »Vysoká škola stavitelství v Brně« (od 1951 do 1956),
- diplome, ki jih podeljujejo »Vysoké učení technické v Brně«, »Fakulta architektury« (Fakulteta za arhitekturo) (od 1956) za študijsko smer arhitektura in urbanizem ali »Fakulta stavební« (Fakulteta za gradbeno inženirstvo) (od 1956) za študijsko smer gradbeništvo,
- diplome, ki jih podeljujeta »Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava«, »Fakulta stavební« (Fakulteta za gradbeno inženirstvo) (od 1997) na študijskih smereh konstrukcije in arhitektura ali na študijski smeri nizkih gradenj,
- diplome, ki jih podeljujeta »Technická univerzita v Liberci«, »Fakulta architektury« (Fakulteta za arhitekturo) (od 1994) na študijskem programu arhitekture in urbanizma na študijski smeri arhitekture,
- diplome, ki jih podeljuje »Akademie výtvarných umění v Praze« na študijskem programu umetnosti na študijski smeri arhitekturno oblikovanje,
- diplome, ki jih podeljuje »Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze« na študijskem programu umetnosti na študijski smeri arhitektura,
- potrdilo, ki ga podeljuje »Česká komora architektů« brez kakršne koli specifikacije področja oziroma področja gradbeništva;
Danska:
- diplome, ki jih podeljujeta državni šoli za arhitekturo v Kobenhavnu in Aarhusu (arhitekt),
- potrdilo o registraciji, ki ga izda svet arhitektov na podlagi Zakona št. 202 z dne 28. maja 1975 (registreret arkitekt),
- diplome z Visoke šole za gradbeništvo (bygningskonstruktoer), ki jih spremlja potrdilo pristojnih oblasti, da je oseba opravila preizkus formalne izobrazbe, ki vsebuje upoštevanje načrtov, ki jih je pripravil in izvedel kandidat, potem ko je vsaj 6 let učinkovito opravljal dejavnosti, omenjene v členu 48 te direktive;
Estonija:
- diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast (diploma iz arhitekture, ki jo podeljuje Fakulteta za arhitekturo na estonski Akademiji za umetnost od 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989 — 1995 (ki jo je podeljevala Univerza za umetnost v Talinu med letoma 1989 in 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951 — 1988 (ki jih je podeljeval Državni inštitut za znanost Estonske SSR med letoma 1951 in 1988);
Finska:
- diplome, ki jih podeljujejo oddelki za arhitekturo tehničnih univerz in Univerza v Oulu (arkkitehti/arkitekt),
- diplome, ki jih podeljujejo inštituti za tehnologijo (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt);
Francija:
- vladne diplome iz arhitekture, ki jih je do leta 1959 podeljevalo Ministrstvo za šolstvo in pozneje Ministrstvo za kulturo (architecte DPLG),
- diplome, ki jih podeljuje Ecole spéciale d'architecture (architecte DESA),
- diplome, ki jih podeljuje Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg od leta 1995 (prej Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg), oddelek za arhitekturo (architecte ENSAIS);
Grčija:
- diplome inženir/arhitekt, ki jih podeljujejo na atenski Metsovion Polytechnion, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki omogočajo opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju,
- diplome inženir/arhitekt, ki jih podeljujejo na Aristotelion Panepistimion v Solunu, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki omogočajo opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju,
- diplome inženir/gradbeni inženir, ki jih podeljujejo na atenski Metsovion Polytechnion, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki omogočajo opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju,
- diplome inženir/gradbeni inženir, ki jih podeljujejo na solunski Aristotelion Panepistimion, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki omogočajo opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju,
- diplome inženir/gradbeni inženir, ki jih podeljujejo na Panepistimion Thrakis, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki omogočajo opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju,
- diplome inženir/gradbeni inženir, ki jih podeljujejo na Panepistimion Patron, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki omogočajo opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju;
Irska:
- diploma Bachelor of Architecture, ki jo podeljuje Irska državna univerza diplomantom arhitekture na University College (Visoki šoli) v Dublinu (B Arch.) (NUI),
- diploma iz arhitekture, ki jo podeli College of Technology, Bolton Street (Visoka tehniška šola) v Dublinu (Dipl. Arch.),
- potrdilo o pridruženem članstvu v Royal Institute of Architects of Ireland (Kraljevi inštitut irskih arhitektov) (ARIAI),
- potrdilo o članstvu v Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI);
Islandija:
- diplome, certifikati in druga dokazila, ki jih podeljujejo druge države, na katere se nanaša direktiva in so naštete v tem seznamu, ki jih spremlja dokazilo o opravljenem praktičnem usposabljanju, ki ga izda pristojni organ;
Italija:
- diplome »laurea in architettura«, ki jih podeljujejo univerze, politehnični in visokošolski zavodi v Benetkah in Reggio Calabrii, skupaj z diplomami, ki imetniku omogočajo samostojno opravljanje poklica arhitekta, in jih podeli minister za šolstvo, potem ko kandidat pred pristojno komisijo opravi državni izpit, ki mu omogoča samostojno opravljanje poklica arhitekta (dott. Architetto),
- diplome »laurea in ingegneria« iz gradbeništva (»sezione costenzione civile«), ki jih podeljujejo univerze in visoke šole za tehnične vede, skupaj z diplomo, ki imetniku omogočajo samostojno opravljanje poklica arhitekta in jo podeljuje minister za šolstvo, potem ko kandidat pred pristojno komisijo opravi državni izpit, ki mu omogoča samostojno opravljanje poklica (dott. Ing. Architetto ali dott. Ing. in ingegneria civile);
Latvija:
- »Arhitekta diploms« ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un »Arhitekta prakses sertifikāts«, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (»diploma iz arhitekture«, ki jo podeljuje Oddelek za arhitekturo Fakultete za gradbeno inženirstvo Latvijske državne Univerze do leta 1958, Oddelek za arhitekturo Fakultete za gradbeno inženirstvo Politehničnega inštituta v Rigi v letih 1958 — 1991, Fakulteta za arhitekturo Tehnične univerze v Rigi od leta 1991 in 1992, in potrdilo o vpisu, ki ga izda Zveza arhitektov Latvije);
Liechtenstein:
- diplome višje strokovne šole (Höhere Technische Lehranstalt: Architekt HTL);
Litva:
- diplome arhitekt inženir/arhitekt, ki jih je do leta 1969 podeljeval Kauno politechnikos institutas (inžinierius architektas/architektas),
- diplome arhitekt/diplomirani arhitekt/magister arhitekture, ki jih je do leta 1990 podeljeval Vilnius inžinerinis statybos institutas, do leta 1996 Vilniaus technikos universitetas, od leta 1996 Vilnius Gedimino technikos universitetas (architektas/architektūros bakalauras/architektūros magistras),
- diplome za specializante, ki so končali izobraževalni program arhitekture/diplomirani arhitekt/magister arhitekture, ki jih je do leta 1991 podeljeval LTSR Valstybinis dailës institutas; od leta 1990 Vilniaus dailės akademija (architektūros kursas/architektūros bakalauras/architektūros magistras),
- diplome diplomirani arhitekt/magister arhitekture, ki jih je od leta 1997 podeljeval Kauno technologijos universitetas (architektūros bakalauras/architektūros magistras).
Vsem tem diplomam mora biti priloženo potrdilo potrditvene komisije, ki omogoči opravljanje dejavnosti v arhitekturi (Certified Architect/Atestuotas architektas);
Madžarska:
- diploma »okleveles építészmérnök« (diploma iz arhitekture, magister znanosti iz arhitekture), ki jo podeljujejo univerze,
- iploma »okleveles építész tervező művész« (diploma magisterija znanosti iz arhitekture in gradbeništva), ki jo podeljujejo univerze;
Malta:
- Lawrja ta' Perit, ki jo podeljuje Universita` ta' Malta, s katero se pridobi upravičenje za vpis kot Perit;
Nemčija:
- diplome, ki jih podeljujejo visoke šole upodabljajočih umetnosti (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)),
- diplome, ki jih podeljujejo oddelki za arhitekturo (Architektur/Hochbau) na »Technische Hochschulen«, na tehniških univerzah, univerzah in na »Gesamthochschulen«, če so ti zavodi združeni v »Gesamthochschulen« (Dipl.-Ing. in vsak drug naziv, ki se za diplomante lahko določi pozneje),
- diplome, ki jih podeljujejo oddelki za arhitekturo (Architektur/Hochbau) na »Fachhochschulen« in oddelki za arhitekturo (Architektur/Hochbau) na »Gesamthochschulen«, če so ti zavodi povezani v »Gesamthochschulen«, ki jih, če traja študij manj kot štiri, vendar najmanj tri leta, spremlja potrdilo, ki potrjuje štiriletne poklicne izkušnje v Zvezni republiki Nemčiji in ga izda strokovno telo v skladu z drugim pododstavkom člena 47(1) (Ingenieur grad. in kakršen koli drug naziv, ki se ga določi za diplomante pozneje),
- diplome (Prüfungszeugnisse), podeljene pred 1. januarjem 1973 v oddelkih za arhitekturo na »Ingenieurschulen« in »Werkkunstschulen«, ki jih spremlja potrdilo pristojnih oblasti, da je oseba opravila preizkus formalne izobrazbe, ki vsebuje upoštevanje načrtov, ki jih je pripravil in izvedel kandidat, potem ko je vsaj 6 let učinkovito opravljal dejavnosti, omenjene v členu 48 direktive Sveta 85/384/EGS;
Nizozemska:
- spričevala, ki jih izdajo oddelki za arhitekturo tehniških visokih šol iz Delfta ali Eindhovna in potrjujejo, da je imetnik opravil diplomski izpit iz arhitekture (bouwkundig ingenieur),
- diplome, ki jih podeljujejo državno priznane akademije za arhitekturo (architect),
- diplome, ki so jih do leta 1971 podeljevale nekdanje šole za arhitekturo (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO),
- diplome, ki so jih do leta 1970 podeljevale nekdanje visoke šole za arhitekturo (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO),
- spričevala, ki dokazujejo, da je oseba opravila izpit, ki ga pripravi svet arhitektov pri »Bond van Nederlandse Architecten« (Red nizozemskih arhitektov, BNA) (architect),
- diploma »Stichting Instituut voor Architectuur« (fondacija »Inštitut za arhitekturo«) (IVA), podeljena po končanem študiju, ki ga organizira ta fondacija in traja najmanj štiri leta (architect), skupaj s potrdilom pristojnega organa, da je oseba opravila preizkus formalne izobrazbe, ki vsebuje upoštevanje načrtov, ki jih je pripravil in izvedel kandidat, potem ko je vsaj 6 let učinkovito opravljal dejavnosti, omenjene v členu 44 te direktive,
- potrdilo, ki ga izda pristojni organ in potrjuje, da je oseba pred uveljavitvijo te direktive opravila diplomski izpit za »Kandidaat in de bouwkunde« na tehniški visoki šoli v Delftu ali Eindhovnu in da je v obdobju najmanj petih let tik pred uveljavitvijo te direktive opravljala arhitekturne dejavnosti, katerih narava in pomen v skladu z nizozemskimi zahtevami zagotavljata, da je sposobna opravljati te dejavnosti (architect),
- potrdilo, ki ga pristojna oblast izda le osebam, ki so dopolnile štirideseto leto pred 5. avgustom 1985, in potrjuje, da so v obdobju najmanj petih let tik pred tem datumom opravljale arhitekturne dejavnosti, katerih narava in pomen v skladu z nizozemskimi zahtevami zagotavljata, da so sposobne opravljati te dejavnosti (architect), od dneva uveljavitve nizozemskih zakonov in predpisov, ki urejajo začetek opravljanja in opravljanje arhitekturnih dejavnosti pod poklicnim nazivom arhitekt, potrdil iz sedme in osme alinee ni treba več priznavati, če po teh določbah ne dovoljujejo začetka opravljanja dejavnosti pod poklicnim nazivom arhitekt;
Norveška:
- diplome (sivilarkitekt), ki jih podeljuje Norveški inštitut za technologijo na Univerzi v Trondheimu, Fakulteta za arhitekturo v Oslu in Fakulteta za arhitekturo v Bergenu;
- dokazila o članstvu v »Norske Arkitekters Landsforbund« (NAL) če je oseba, katere kvalifikacija se priznava, opravljala usposabljanje v državi, za katero velja direktiva Sveta 85/384/EGS;
Poljska:
- diplome, ki jih podeljujejo fakultete za arhitekturo: Univerza za tehnologijo v Varšavi, Fakulteta za arhitekturo v Varšavi (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury);
- poklicni naziv arhitekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt (od 1945 do 1948, naziv: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od 1951 do 1956, naziv: inżynier architekt; od 1954 do 1957, 2. stopnja, naziv: inżyniera magistra architektury; od 1957 do 1959, naziv: inżyniera magistra architektury; od 1959 do 1964: naziv: magistra inżyniera architektury; od 1964 do 1982, naziv: magistra inżyniera architekta; od 1983 do 1990, naziv: magister inżynier architekt; od 1991 naziv: magistra inżyniera architekta), Univerza za tehnologijo v Krakovu, Fakulteta za arhitekturo v Krakówu (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury);
- poklicni naziv arhitekta: magister inżynier architekt (od 1945 od 1953 Univerza za rudarstvo in metalurgijo, Politehnična fakulteta za arhitekturo — Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury),Univerza za tehnologijo v Wrocławu, Fakulteta za arhitekturo v Wrocławu (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury);
- poklicni naziv arhitekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt (od 1949 do 1964, naziv: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od 1956 do 1964, naziv: magister inżynier architektury; od 1964, naziv: magister inżynier architekt), Univerza za tehnologijo v Šleziji, Fakulteta za arhitekturo v Gliwicah (Politechnika Śląska, Wydział Architektury);
- poklicni naziv arhitekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1945 do 1955, Fakulteta za inženiring in gradbeništvo — Wydział Inżynieryjno-Budowlany, naziv: inżynier architekt; od 1961 do 1969, Fakulteta za industrijsko gradbeništvo in splošni inženiring — Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, naziv: magister inżynier architekt; od 1969 do 1976, Fakulteta za gradbeno inženirstvo in arhitekturo — Wydział Budownictwa i Architektury, naziv: magister inżynier architekt; od 1977, Fakulteta za arhitekturo — Wydział Architektury, naziv: magister inżynier architekt in od 1995, naziv: inżynier architekt), Univerza za tehnologijo v Poznanu, Fakulteta za arhitekturo v Poznańu (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury);
- poklicni naziv arhitekta: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1945 do 1955 Inženirska šola, Fakulteta za arhitekturo — Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury naziv: inżynier architektury; od 1978, naziv: magister inżynier architekt in od 1999 naziv: inżynier architekt),Tehnična univerza v Gdańsku, Fakulteta za arhitekturo v Gdańsku (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury);
- poklicni naziv arhitekta: magister inżynier architekt (od 1945 do 1969 Fakulteta za arhitekturo — Wydział Architektury, od 1969 do 1971 Fakulteta za gradbeno inženirstvo in arhitekturo — Wydział Budownictwa i Architektury, od 1971 do 1981 Inštitut za arhitekturo in urbanizem — Instytut Architektury i Urbanistyki, od 1981 Fakulteta za arhitekturo — Wydział Architektury),Tehnična univerza v Białystoku, Fakulteta za arhitekturo v Białystoku (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury);
- poklicni naziv arhitekta: magister inżynier architekt (od 1975 do 1989 Inštitut za arhitekturo — Instytut Architektury,Tehnična univerza v Łódźu, Fakulteta za gradbeno inženirstvo, arhitekturo in okoljski inženiring v Łódźu (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska);
- poklicni naziv arhitekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1973 do 1993 Fakulteta za gradbeno inženirstvo in arhitekturo — Wydział Budownictwa i Architektury in od 1992 Fakulteta za gradbeno inženirstvo, arhitekturo in okoljski inženiring — Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; naziv: od 1973 do 1978, naziv: inżynier architekt, od 1978, naziv: magister inżynier architekt),Tehniška univerza v Szczecinu, Fakulteta za gradbeno inženirstvo in arhitekturo v Szczecinu (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury);
- poklicni naziv arhitekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1948 do 1954 Visoka inženirska šola, Fakulteta za arhitekturo — Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, naziv: inżynier architekt, od 1970, naziv: magister inżynier architekt in od 1998 naziv: inżynier architekt).
Vsem tem diplomam mora biti priloženo potrdilo o članstvu, ki ga izda pristojna regionalna zbornica arhitektov na Poljskem, s katerim se omogoči opravljanje dejavnosti na področju arhitekture na Poljskem;
Portugalska:
- diplomo »diploma do curso especial de arquitectura«, ki jo podeljujeta šoli za umetnost v Lizboni in Portu,
- diplomo iz arhitekture »diploma de arquitecto«, ki jo podeljujeta šoli za umetnost v Lizboni in Portu,diplomo »diploma do curso de arquitectura« podeljujeta visoki šoli za umetnost v Lizboni in Portu,
- diplomo »diploma de licenciatura em arquitectura«, ki jo podeljuje Visoka šola za umetnost v Lizboni,
- diplomo »carta de curso de licenciatura em arquitectura«, ki jo podeljujeta Tehnična univerza v Lizboni in Univerza v Portu,
- univerzitetna diploma iz gradbenega inženirstva (licenciatura em engenharia civil), ki jo podeljuje Visoki tehnični inštitut Tehnične univerze v Lizboni,
- univerzitetna diploma iz gradbenega inženirstva (licenciatura em engenharia civil), ki jo podeljuje Fakulteta za inženiring (de Engenharia) Univerze v Portu,
- univerzitetna diploma iz gradbenega inženirstva (licenciatura em engenharia civil), ki jo podeljuje Fakulteta za znanost in tehnologijo Univerze v Coimbri,
- univerzitetna diploma iz gradbenega inženirstva, proizvodnje (licenciatura em engenharia civil, produçao), ki jo podeljuje Univerza v Minhu;
Romunija:
- Universitatea de Arhitectură şi Urbanism »Ion Mincu« Bucureşti (Univerza za arhitekturo in urbanizem »Ion Mincu« Bukarešta):
• 1953-1966 Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti (Inštitut za arhitekturo »Ion Mincu« Bukarešta), Arhitect (arhitekt),
• 1967-1974 Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti (Inštitut za arhitekturo »Ion Mincu« Bukarešta), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (diploma arhitekta, specializacija arhitektura),
• 1975-1977 Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Inštitut za arhitekturo »Ion Mincu« Bukarešta, Fakulteta za arhitekturo), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, specializacija arhitektura),
• 1978-1991 Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Inštitut za arhitekturo »Ion Mincu« Bukarešta, Fakulteta za arhitekturo in sistematizacijo), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (diploma arhitekta, specializacija arhitektura in sistematizacija),
• 1992-1993 Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institute of Architecture (Inštitut za arhitekturo »Ion Mincu« Bukarešta, Fakulteta za arhitekturo in urbanizem), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (diploma arhitekta, specializacija arhitektura in urbanizem),
• 1994-1997 Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Inštitut za arhitekturo »Ion Mincu« Bukarešta, Fakulteta za arhitekturo in urbanizem), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma Licenţă, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• 1998-1999 Institutul de Arhitectură »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Inštitut za arhitekturo »Ion Mincu« Bukarešta, Fakulteta za arhitekturo), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma Licenţă, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• Od leta 2000 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism »Ion Mincu« Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Univerza za arhitekturo in urbanizem »Ion Mincu« - Bukarešta, Fakulteta za arhitekturo), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura);
- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Tehniška univerza Cluj-Napoca):
• 1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politehniški inštitut Cluj-Napoca, Fakulteta za gradbeništvo), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• 1993-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Tehniška univerza Cluj-Napoca, Fakulteta za gradbeništvo), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• 1994-1997 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Tehniška univerza Cluj-Napoca, Fakulteta za gradbeništvo), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma Licenţă, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• 1998-1999 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Tehniška univerza Cluj-Napoca, Fakulteta za arhitekturo in urbanizem), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma Licenţă, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• Od leta 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Tehniška univerza Cluj-Napoca, Fakulteta za arhitekturo in urbanizem), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura);
- Universitatea Tehnică »Gh. Asachi« Iaşi (»Gh. Asachi« Tehniška univerza Iaşi): -
• 1993 Universitatea Tehnică »Gh. Asachi« Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Tehniška univerza »Gh. Asachi« Iaşi, Fakulteta za gradbeništvo in arhitekturo), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• 1994-1999 Universitatea Tehnică »Gh. Asachi« Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Tehniška univerza »Gh.Asachi« Iaşi Fakulteta za gradbeništvo in arhitekturo), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma Licenţă,študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• 2000-2003 Universitatea Tehnică »Gh. Asachi« Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Tehniška univerza »Gh.Asachi« Iaşi, Fakulteta za gradbeništvo in arhitekturo), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• Od leta 2004 Universitatea Tehnică »Gh. Asachi« Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Tehniška univerza »Gh. Asachi« Iaşi, Fakulteta za arhitekturo), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura);
- Universitatea Politehnica din Timişoara (Univerza »Politehnica« Temišvar):
• 1993-1995 Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Tehnična univerza Temišvar, Fakulteta za gradbeništvo), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura in urbanizem, specializacija splošna arhitektura),
• 1995-1998 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Univerza »Politehnica« Temišvar, Fakulteta za gradbeništvo), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma Licenţă, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• 1998-1999 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Univerza »Politehnica« Temišvar, Fakulteta za gradbeništvo in arhitekturo), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma Licenţă, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• od leta 2000 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Univerza »Politehnica« Temišvar, Fakulteta za gradbeništvo in arhitekturo), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura);
- Universitatea din Oradea (Univerza Oradea):
• 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Univerza Oradea, Fakulteta za varstvo okolja), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura),
• Od leta 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura);
- Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Univerza Spiru Haret Bukarešta):
• od leta 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Univerza Spiru Haret Bukarešta, Fakulteta za arhitekturo), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma arhitekta, študijska smer arhitektura, specializacija arhitektura).«.
Slovaška:
- diploma na študijski smeri »arhitektura in gradbeništvo« (»architektúra a pozemné staviteľstvo«), ki jo je podeljevala Slovaška tehnična univerza (Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi med letoma 1950 in 1952 (naziv: Ing.),
- diploma na študijski smeri »arhitektura« (»architektúra«), ki jo je podeljevala Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo Slovaške tehnične univerze (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi med letoma 1952 in 1960 (naziv: Ing. arch.),
- diploma na študijski smeri »gradbeništvo« (»pozemné staviteľstvo«), ki jo je podeljevala Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo Slovaške tehnične Univerze (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi med letoma 1952 in 1960 (naziv: Ing.),
- diploma na študijski smeri »arhitektura« (»architektúra«), ki jo je podeljevala Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške tehnične univerze (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi med letoma 1961 in 1976 (naziv: Ing. arch.),
- diploma na študijski smeri »gradbeništvo« (»pozemné stavby«), ki jo je podeljevala Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške tehnične univerze (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi med letoma 1961 in 1976 (naziv: Ing.),
- diploma na študijski smeri »arhitektura« (»architektúra«), ki jo podeljuje Fakulteta za arhitekturo Slovaške tehnične univerze (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi od leta 1977 (naziv: Ing. arch.),
- diploma na študijski smeri »urbanizem« (»urbanizmus«), ki jo podeljuje Fakulteta za arhitekturo Slovaške tehnične univerze (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi od leta 1977 (naziv: Ing. arch.),
- diploma na študijski smeri »gradbeništvo« (»pozemné stavby«), ki jo je podeljevala Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške tehnične univerze (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavi med letoma 1977 in 1997 (naziv: Ing.),
- diploma na študijski smeri »arhitektura in gradbeništvo« (»architektúra a pozemné stavby«), ki jo podeljuje Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške tehnične univerze (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavi od leta 1998 (naziv: Ing.),
- diploma na študijski smeri »gradbeništvo — specializacija: arhitektura« (»pozemné stavby — špecializácia: architektúra«), ki jo je podeljevala Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške tehnične univerze (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavi med letoma 2000 in 2001 (naziv: Ing.),
- diploma na študijski smeri »gradbeništvo in arhitektura« (»pozemné stavby a architektúra«), ki jo podeljuje Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške tehnične univerze (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) v Bratislavi od leta 2001 (naziv: Ing.),
- diploma na študijski smeri »arhitektura« (»architektúra«), ki jo podeljuje Akademija za umetnost in oblikovanje (Vysoká škola výtvarných umení) v Bratislavi od leta 1969 (naziv: Akad. arch. do 1990; Mgr. od 1990 do 1992; Mgr. arch. od 1992 do 1996; Mgr. art. od 1997),
- diploma na študijski smeri »gradbeništvo« (»pozemné staviteľstvo«), ki jo je podeljevala Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške tehnične univerze (Stavebná fakulta, Technická univerzita) v Košicah med letoma 1981 in 1991 (naziv: Ing.).
Vsem diplomam mora biti priloženo: pooblastilo Slovaške zbornice arhitektov (Slovenská komora architektov) v Bratislavi, na katerem ni določeno področje specializacije ali področje »gradbeništva« (»pozemné stavby«) ali »urejanja prostora« (»územné plánovanie«), pooblastilo Slovaške inženirske zbornice (Slovenská komora stavebných inžinierov) v Bratislavi na področju gradbeništva (»pozemné stavby«);
Slovenija:
- »univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture« (univerzitetna diploma v arhitekturi), ki jo podeli Fakulteta za arhitekturo, kateri je priloženo z zakonom priznano potrdilo pristojnega organa na področju arhitekture, ki podeli pravico do opravljanja dejavnosti na področju arhitekture,
- univerzitetna diploma, ki jo podeli tehnična fakulteta in s katero se pridobi naziv »univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka«, kateri je priloženo z zakonom priznano potrdilo pristojnega organa na področju arhitekture, ki podeli pravico do opravljanja dejavnosti na področju arhitekture;
Španija:
- uradna poklicna izobrazba arhitekta (título oficial de arquitecto), ki jo podeljujejo Ministrstvo za šolstvo in znanost ali univerze;
Švedska:
- diplome, ki jih podeljuje Šola za arhitekturo pri Kraljevem inštitutu za tehnologijo, Inštitutu za tehnologijo Chalmers in Inštitutu za tehnologijo na Univerzi v Lundu (arhitekt, univerzitetna diploma iz arhitekture),
- potrdilo o članstvu v »Svenska Arkitekters Riksfoerbund« (SAR), če so se osebe usposabljale v državi, za katero se uporablja direktiva Sveta 85/384/EGS;
Švica:
- diplome, ki jih podelijo Ecoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federal: arch.dipl.EPF/dipl.Arch.ETH/arch.dipl.PF;
- diplome, ki jih podeli Ecole d'architecture de l'Université de Genčve: architecte diplômé EAUG, Dokazila Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Architekt REG A/architetto REG A;
Velika Britanija:
- izobrazba, pridobljena po opravljenih izpitih na: the Royal Institute of British Architects, šolah za arhitekturo na univerzah, visokih šolah za tehnične vede, visokih šolah, akademijah, šolah za tehnologijo in umetnost, ki jih od 10. junija 1985 prizna za vpis v register Architects Registration Council of the United Kingdom (Svet Združenega kraljestva za registracijo arhitektov) (Architect),
- potrdilo, ki dokazuje, da je imetnik pridobil pravico do poklicnega naziva arhitekt na podlagi oddelka 6(1)a, 6(1)b ali 6(1) Zakona o registraciji arhitektov iz leta 1931 (Architect),
- potrdilo, ki dokazuje, da je imetnik pridobil pravico do poklicnega naziva arhitekt na podlagi oddelka 2 Zakona o registraciji arhitektov iz leta 1938 (Architect).«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-244/2006
Ljubljana, dne 9. februarja 2007
EVA 2006-2511-0245
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti