Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 410-10/2007 Ob-3945/07 , Stran 982
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. I. Predmet razpisa 1.1: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe programov na področju dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Postojna (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, druge vsebine s področja kulture); 1.2: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe programov na področju pevske zborovske dejavnosti višjega kakovostnega razreda v Občini Postojna; 1.3: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe programov na področju godbeniške dejavnosti v Občini Postojna; 1.4: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe programa na področju društvene turistične dejavnosti v mestu Postojna; 2: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov na področju udeležbe na mednarodnih tekmovanjih s področja kulturnih dejavnosti; 3.1: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov na področju tradicionalnih prireditev, ki se izvajajo v Občini Postojna najmanj pet let in ohranjajo etnološko izročilo ter imajo visok doprinos pri pospeševanju razvoja turizma v Občini Postojna; 3.2: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov na področju prireditev z visoko kakovostnimi glasbenimi programi z mednarodno udeležbo izvajalcev, ki se izvajajo v Občini Postojna najmanj tri leta, tvorijo pa sklop programa prireditev, ki se odvijajo na celotnem območju Slovenije in zunaj meja; 3.3: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe projekta poletnega festivala, ki se izvaja v Občini Postojna najmanj pet let, v trajanju najmanj enega meseca, z dogodki z različnih področji kulturne ustvarjalnosti; 3.4: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju prireditev, ki bodo izvedene v Občini Postojna v letu 2007 in imajo promocijski pomen za Občino Postojna in sicer s področja kulture in/ali turizma v Občini Postojna; 4.1: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov nujnega investicijskega vzdrževanja in obnove kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna; 4.2: Predmet razpisa je sofinanciranje izdaje knjig v letu 2007 na podlagi strokovnega raziskovanja na področju naravne in/ali kulturne dediščine, ki obravnava vsebine, vezane na območje Občine Postojna. II. Upravičene osebe, ki lahko sodelujejo na razpisu 1.1, 1.2, 1.3, 2.: Kulturna društva in njihove zveze, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture v Občini Postojna in imajo sedež v Občini Postojna; 1.4: Turistična društva s sedežem v Občini Postojna, ki delujejo na področju turizma v mestu Postojna in imajo status društva v javnem interesu; 3.1: Turistična društva s sedežem v Občini Postojna, ki delujejo na področju turizma v Občini Postojna; 3.2: Kulturna društva, njihove zveze, zavodi, ustanove, ki delujejo na področju kulture; 3.3: Zveze društev, s sedežem v Občini Postojna, ki delujejo na področju kulture v Občini Postojna; 3.4: Krajevne skupnosti v Občini Postojna, župnijski uradi v Občini Postojna, zavodi s sedežem v Občini Postojna, katerih ustanovitelj ni Občina Postojna, društva, zveze društev in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju kulture v Občini Postojna; 4.1, 4.2: Fizične osebe, krajevne skupnosti v Občini Postojna, župnijski uradi v Občini Postojna, društva, zveze društev in druge neprofitne organizacije, ki posedujejo ali upravljajo s kulturnimi in/ali zgodovinskimi spomeniki, naravnimi znamenitosti oziroma bodo izdali knjigo na podlagi strokovnega raziskovanja na razpisanem področju. III. Splošni pogoji Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: a) so registrirani skladno z navedbo o upravičenih osebah točke II. tega razpisa (ne velja pod točko 4); b) prijavljenega programa ali projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa; c) prijavljeni program ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov (velja za javne zavode s področja vzgoje in izobraževanja); d) dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi; e) program ali projekt se izvaja na območju Občine Postojna in je namenjen pretežno prebivalcem iz Občine Postojna v letu 2007; f) imajo zagotovljene kadrovske ali prostorske pogoje za realizacijo programa ali projekta; g) so prijavili samo programe ali projekte, ki bodo izvedeni v letu 2007; h) delujejo na razpisnem področju najmanj eno leto oziroma najmanj eno sezono (ne velja pod točko 4); i) program ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja; j) i) program ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa ali projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Pogoji so izločitveni. IV. Posebni pogoji Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na javnih promocijskih materialih svoje dejavnosti ne bodo objavili in/ali navedli, da je program ali projekt sofinancirala Občina Postojna. Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki k poročilu ne bodo predložili izvoda letaka, plakata, drugega promocijskega materiala oziroma članka o izvedenem programu ali projektu, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju. Programi ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov s področja družbenih dejavnosti v Občini Postojna v letu 2007 in so na njih z enako vsebino kandidirali, ne bodo financirani. Pod točko 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Program: – Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ en letni program. – Prijavitelj mora za izvedbo letnega programa zagotoviti vsaj 30% sredstev vrednosti prijavljenega programa iz lastnih in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja, se prijava na ta del razpisa izloči iz nadaljnjega postopka. Pod točkami 3.1, 3.4 Projekti: – Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ en projekt. Prijavitelj mora za izvedbo posameznega projekta zagotoviti vsaj 30% sredstev vrednosti prijavljenega projekta iz lastnih in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja, se posamezna prijava na ta del razpisa izloči iz nadaljnjega postopka. Društva, ki se prijavijo s programom pod razpisno področje št. 1.1 ali na katerikoli razpis s področja družbenih dejavnosti, ki jih razpiše Občina Postojna, lahko kandidirajo na razpisno področje pod št. 3.4. z enim projektom, ki pa mora biti izvzet iz prijavljenega letnega programa društva. Pod točkami 2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 Projekti: – Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ en projekt. Prijavitelj mora za izvedbo posameznega projekta zagotoviti vsaj 30% vrednosti prijavljenega projekta iz lastnih in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja, se posamezna prijava na ta del razpisa izloči iz nadaljnjega postopka. Pogoji so izločitveni. V. Kriteriji za dodelitev sredstev Za izvedbo programa Pod točkami 1.1: – Velikost društva (št. članov); – Pogostost aktivnosti; – Število podskupin, ki delujejo v okviru posameznega društva; – Sodelovanje in uvrstitev na območnih, medobmočnih, državnih tekmovanjih v minulem letu (2006); – Število projektov znotraj letnega programa; – Vrednost programa. Pod točko 1.2: – Velikost društva (št. članov); – Uvrstitev na medobmočnih, državnih, mednarodnih tekmovanjih v minulem letu (2006) v najvišji kakovostni razred; – Število projektov znotraj letnega programa. Pod točko 1.3: – Velikost društva (št. članov); – Sodelovanje in uvrstitev na medobmočnih, državnih, mednarodnih tekmovanjih v minulem letu (2006); – Število projektov znotraj letnega programa. Pod točko 1.4: – Velikost društva (št. članov); – Število projektov znotraj letnega programa. Za izvedbo projektov Pod točko 2: – Število udeležencev na tekmovanju; – Uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih v minulem letu (2006); – Vrednost projekta. Pod točkami 3.1, 3.2, 3.3: – Število let neprekinjenega izvajanja prireditve; – Prost vstop na prireditev; – Vrednost projekta. Pod točkami 3.4: – Prost vstop na prireditev; – Ciljna publika na prireditvi (širša javnost, interni značaj); – Vrednost projekta. Pod točko 4: Za projekt investicije: – Vrednost projekta; – Nujnost izvedbe projekta obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu; – Uvrščenost objekta v Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna. Za projekt izdaje knjige: – Reference predlagatelja; – Vrednost projekta. VI. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Občine Postojna. VII. Okvirna vrednost razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani programi in/ali projekti bodo sofinancirani do razpisane višine sredstev za posamezno področje. Če bodo na razpis prijavljeni programi in/ali projekti presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta razdeljena v deležih. VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007 in v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008. IX. Razpisni rok: razpis se prične z objavo Javnega razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 20. marca 2007. X. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem št. 3/2 vsak dan v poslovnem času ali natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si. Občina Postojna lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo. XI. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje, priložene mora imeti zahtevane izjave, obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Postojna – Sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom: »Ne odpiraj –– Razpis 2007 – Področje: ___________« (navedba področja, na katerega se vloga nanaša) do vključno 20. marca 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. XII. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Jelerčič, tel. 05/72-80-752, e-pošta: mateja.jelercic@postojna.si. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti