Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

649. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica, stran 1641.

Na podlagi 100.b člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 5. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
1. člen
V 1. in 2. členu Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 53/05 - uradno prečiščeno besedilo) se besedna zveza »dela plačila« nadomesti z besedno zvezo »plačilo za opravljanje funkcije« v ustreznem sklonu.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skladno z odlokom o plačah funkcionarjev je za opravljanje funkcije župana Občine Sevnica, ki sodi v četrto skupino občin po številu prebivalcev, določen plačni razred osnovne plače v višini 53. Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se oblikuje v skladu z odlokom o plačah funkcionarjev, in se po številu prebivalcev lokalne skupnosti lahko uvrsti od 38. do 45. plačnega razreda. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
Plačni razred podžupana znotraj določenega razpona določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Kolikor sta imenovana dva podžupana, jima vsakemu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 30% plače poklicnega župana, če pa so imenovani trije podžupani, jim vsakemu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 25% plače poklicnega župana.«.
4. člen
V 6. členu se besedna zveza »nadomestilo plače« nadomesti z besedno zvezo »plačilo za opravljane funkcije«.
5. člen
V 8. členu znesek »40.000 SIT« nadomesti znesek »176,78 EUR oziroma 42.364 SIT«.
6. člen
V naslovu in besedilu 9. člena se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »sejnina« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku 9. člena se znesek »5.000 SIT« nadomesti z zneskom »22,10 EUR oziroma 5.295 SIT«, v drugem odstavku tega člena znesek »7.000 SIT« z zneskom »30,94 EUR oziroma 7.414 SIT«, v tretjem odstavku pa znesek »2.000 SIT« z znesekom »8,84 EUR oziroma 2.118 SIT«.
7. člen
V naslovu in besedilu 10. člena se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »sejnina« v ustreznem sklonu.
V prvem in tretjem odstavku 10. člena se znesek »10.000 SIT« nadomesti z zneskom »44,20 EUR oziroma 10.591 SIT«, v drugem odstavku znesek »14.000 SIT« z zneskom »44,20 EUR oziroma 14.827 SIT«, v četrtem odstavku pa znesek »7.000 SIT« z zneskom »30,94 EUR oziroma 7.414 SIT«.
8. člen
V naslovu 10.a člena se beseda »nagrade« nadomesti z besedo »sejnine«.
Spremeni se 10.a člen, tako da se glasi:
»Vsem članom organov javnih zavodov, javnih podjetji, javnih skladov in agencij pripada za vsako udeležbo na seji organa, kjer je član prisoten vsak ¾ časa trajanja seje, sejnina v višini, ki pripada članom delovnih teles občinskega sveta za vsako udeležbo na seji.
Predlog za izplačilo sejnine poda član organa javnega zavoda, javnega podjetja, javnega sklada in agencije, na podlagi liste prisotnih, katerega plačilo izvrši javni zavod, javno podjetje, javni sklad in agencija. Občina Sevnica na podlagi zahtevka in priloženega seznama udeleženih na seji organa izvrši refundacijo sejnine.«.
9. člen
V 16. členu se za besedno zvezo »za negospodarske dejavnosti« doda besedna zveza »oziroma z vrednostjo plačnih razredov«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 100-0004/2006
Sevnica, dne 5. februarja 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti