Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

635. Program priprave lokacijskega načrta za območje urejanja BS 9/1 Videm-Dol, morfološka enota 4A/1 Videm, stran 1599.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popravek) in 29. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 prečiščeno besedilo) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za območje urejanja BS 9/1 Videm-Dol, morfološka enota 4A/1 Videm
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
(1.1.) S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta (v nadaljevanju LN), postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
LN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
(1.2.) S sprejetjem dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list SRS, št. 11/86, in RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 61/98, 71/04) je območje namenjeno mešanim dejavnostim (stanovanjem, poslovnim dejavnostim in drobnemu gospodarstvu). Za območje urejanja BS 9/1 Videm Dol, morfološke enote 4A/1 Videm je s PUP za plansko celoto B9 DOL predvidena izdelava ZN.
(1.3.) Razlog za pripravo LN je v izkazanem interesu konkretnega investitorja za pozidavo obravnavanega območja z namenom pridobitve ustreznega izvedbenega akta, ki bo podal strokovne rešitve za pozidavo območja ter ustrezno infrastrukturno opremljenost plansko opredeljenega območja naselja Videm.
(1.4.) Pravna podlaga LN je v veljavni zakonodaji, v Zakonu o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek), sprejetem planskem aktu Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list SRS št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 61/98, 71/04), sprejetemu PUP za plansko celoto B9 DOL (Uradni list RS, št. 70/98 - prečiščeno besedilo in 86/02 ter izvedeni prvi prostorski konferenci, ki je potekala 19. 1. 2007. Skladno z določilom 40. člena ZVO-1 je občina obvestila Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) o nameri priprave LN. V skladu s pridobljeno odločbo MOP, št. 35409-345/2006 z dne 4. 1. 2007 v postopku priprave in sprejemanja LN za območje urejanja BS9/1 Videm Dob celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
(2.1.) Predmet izdelave je pridobitev novega občinskega izvedbenega prostorskega akta.
Plansko predviden zazidalni načrt se v skladu z novim zakonom preimenuje v lokacijski načrt.
(2.2.) Območje urejanja z oznako BS 9/1 Videm - Dol, morfološke enote 4A/1 Videm bo pretežno namenjeno stanovanjski gradnji. Gabariti, oblikovanje in zasnova bodo prilagojeni kvalitetnim bivalnim pogojem sodobnih stanovanjskih sosesk, z upoštevanjem kvalitet odprtega prostora zunanjih parkovnih površin. Potrebne površine za mirujoči promet bodo zagotovljene pretežno v kletni etaži objektov (garažna klet).
(2.3.) Investitor je za obravnavano območje izdelal več urbanističnih rešitev, ki so bile dne 20. 12. 2006 predstavljene na 2. redni seji Občine Dol pri Ljubljani. Najustreznejša urbanistična rešitev bo služila kot strokovna podlaga za izdelavo LN.
III. OBMOČJE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA AKTA
3. člen
(3.1.) Obravnavano območje je opredeljeno v planskih dokumentih Občine Dol pri Ljubljani.
Območje se nahaja znotraj poselitvenega območja Videm. Območje je na jugu in SZ omejeno z lokalno cesto, na SV pa z vodotokom Mlinščica.
Dejanska namenska raba obravnavanih površin so travniki. Na robovih območja se nahajajo obstoječe stavbe.
(3.2.) Površina območja znaša približno 3,2 hektara. Vsa zemljišča se nahajajo v k.o. Dol. Meja območje urejanja je razvidna iz grafičnega dela planskega akta.
Poleg plansko opredeljenega območja so sestavni deli tega LN tudi zemljišča izven območja LN, ki so potrebna za izvedbo omrežij gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja LN.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI IZDELAVI LN
4. člen
(4.1.) Občina Dol pri Ljubljani je kot pripravljalec prostorskega akta sklicala in vodila prostorsko konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco, ki je bila dne 19. 1. 2007, so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov.
(4.2.) Po sprejemu programa priprave bo pripravljalec pozval naslednje nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30-ih dni podajo smernice in strokovne podlage za načrtovanje LN; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora posredovan tudi program priprave.
(4.2.1.) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
(4.2.2.) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
(4.2.3.) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
(4.2.4.) Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana
(4.2.5.) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
(4.2.6.) Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana
(4.2.7.) Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (za področje lokalnih cest)
(4.2.8.) Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
(4.2.9.) Javno podjetje Vodovod - kanalizacija d.o.o, (za področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda), Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
(4.2.10.) Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana
(4.2.11.) JP Energetika d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN:
- župan občine
- občinski svet
- odbori OS
- drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere se v postopku priprave LN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Pri pripravi LN so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.
Na izdelan dopolnjen predlog LN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
Pri izdaji mnenja se preverja, kako je načrtovalec LN upošteval smernice. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje mnenja.
V. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
5. člen
LN se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv in sicer:
- povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Dol pri Ljubljani,
- temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja (geodetski načrt), po potrebi se za izdelavo LN izdelajo dodatne geodetske izmere predvsem za potrebe načrtovanja komunalnih in drugih ureditev izven območja urejanja,
- strokovne rešitve prostorskih ureditev (urbanistična rešitev),
- idejnih rešitev komunalne, energetske ter ostale infrastruktre, omrežij in naprav v in do (iz) območja, v kolikor to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora,
- smernic in strokovnih podlag pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se tekom postopka priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo med postopkom.
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV IN GEODETSKEGA NAČRTA
6. člen
(6.1.) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pridobi investitor.
(6.2.) Za strokovne rešitve prostorskih ureditev se ne izdelajo variantne rešitve.
(6.3.) Za območje obravnave LN iz III. točke tega programa se skladno Pravilniku o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) izdela geodetski načrt. Geodetski načrt pridobi investitor.
VII. ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja:
(7.1.) Prva prostorska konferenca opravljena dne 19. 1. 2007,
(7.2.) sprejem programa priprave po opravljeni prostorski konferenci in odločitvi ministrstva glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
(7.3.) pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 40 dni po sprejetju programa priprave,
(7.4.) obravnava predloga odloka (prva obravnava) na OS pred javno razgrnitvijo,
(7.5.) druga prostorska konferenca štirinajst dni pred javno razgrnitvijo,
(7.6.) 30 dnevna javna razgrnitev LN in osnutek programa opremljanja,
(7.7.) sprejem stališč do pripomb in predlogov 20 dni po zaključku javne razgrnitve,
(7.8.) izdelava dopolnjenega predloga 30 dni po zavzetju stališč do pripomb iz javne razgrnitve,
(7.9.) program opremljanja - (naročnik oziroma pripravljavec) 40 dni po izdelavi dopolnjenega predloga,
(7.10.) pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog, 40 dni po izdelavi vi dopolnjenega predloga,
(7.11.) obravnava in sprejem dopolnjenega predloga (druga obravnava) na svetu OS 10 dni po pridobitvi mnenj,
(7.12.) priprava in objava sprejetega dokumenta 30 dni po sprejemu na OS.
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka (smernice, prostorska konferenca), vsled planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
VIII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM IZDELAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
8. člen
Finančna sredstva za izdelavo LN, geodetskega načrta, strokovnih podlag in programa opremljanja zagotovi investitor.
IX. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Z dnem objave tega programa priprave preneha veljati program priprave zazidalnega načrta za območje urejanja BS 9/1 Videm - Dol, morfološke enota 4A/1 Videm, ki ga je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejel 28. 9. 2000 in je bil objavljen v Uradnem vestniku občine Dol pri Ljubljani št. 20/2000 z dne 23. 11. 2000.
X. DOLOČITEV OBJAVE
10. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520-0002/2006
Dol pri Ljubljani, dne 7. februarja 2007
Župan
Občina Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti