Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

626. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke, stran 1590.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 6. 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet Občine Bloke na 3. seji dne 1. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke, ki je v javnem interesu.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
3. člen
Praviloma se financirajo naslednje vsebine:
- redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študenstske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
4. člen
Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so:
- kulturna društva,
- ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
- zveze kulturnih društev, javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
- registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.
5. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo v sedež v Občini Bloke oziroma delujejo na njenem območju,
- da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti sedež stalnega prebivališča v Občini Bloke.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Bloke.
6. člen
Pravico do sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega razpisa.
7. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala ljubiteljsko kulturno dejavnost v skladu z merili za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
- imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev, namenjenih za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
- zbiranje predlogov,
- strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
- obravnava in potrditev predlogov,
- sklep župana o izbiri programov,
- obveščanje predlagateljev o izbiri,
- reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
- sklepanje pogodb,
- spremljanje izvajanja pogodb,
- obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
9. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom na predlog občinske uprave.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Bloke in oglasni deski občine.
10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- podatke o naročniku,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
- določitev obdobja za porabo sredstev,
- razpisni rok,
- način dostave predlogov,
- navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
- informacijo o razpisni dokumentaciji,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok ne sme biti krajši od enega meseca in daljši od dveh mesecev.
11. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
12. člen
Komisija pregleda na razpis prispele vloge. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku sedmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi župan s sklepom.
13. člen
Sprejeti sklep se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s čimer se jih obvesti o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa. O ugovoru odloča župan.
14. člen
Župan z izbranimi izvajalci kulturnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredeli izbrani program, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
15. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalci ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti, se jim za ta del ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
16. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev rezerve skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 419-0002/2007
Nova vas, dne 1. februarja 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.
                             Priloga

   MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE
              DEJAVNOSTI
  Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se
sofinanciranjo iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednji
osnovni kriteriji:
  – redno in kvalitetno delo društva,
  – kakovost predlaganega programa,
  – realna možnost izvedbe programa,
  – delež lastnih sredstev,
  – delež sredstev iz drugih virov,
  – odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu (število
obiskovalcev, strokovne kritike),
  – programi, ki se financirajo ali sofinancirajo iz
katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet
sofinanciranja po merilih tega pravilnika,
  – v primeru, da se posamezni program, prireditev ali projekt
sofinancira iz občinskega proračuna na podlagi 16. člena
pravilnika, se le-ta ne upošteva pri točkovanju programa
društva v naslednjem letu,
  – za izvedene samostojne prireditve se štejejo vse
prireditve, organizirane in izpeljane na območju Občine Bloke
in izven nje,
  – priznana vaja šteje dve šolski uri,
  – honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju,
izobraževanje mentorja in strokovno literaturo,
  – programski stroški so vezani na izvedbo programa (notni
material, instrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična
oprema ...),
  – vrednoti se samo aktivne člane,
  – kot koncert se upošteva samostojni koncert v dolžini
najmanj 60 minut,
  – kot predstava se upošteva samostojna predstava v dolžini
najmanj 45 minut.

  A) REDNA DEJAVNOST DRUŠTEV ZA PODROČJE KULTURE
 +--------------------+--------------------+--------+-------------+-----------+---------+
 |          |  Pevski zbori,  |    |       |Filmske,  |     |
 |          | vokalne skupine  |Gledal. |Plesne,   |likovne  |Recitac. |
 |Program       +------+------+------+  in  |folklorne  |  in   |  in  |
 |          |nad 30|do 30 |do 16 |lutkovne|  in    |fotografske|literarne|
 |          |članov|članov|članov|skupine |instrumental.|skupine  |skupine |
 |          |   |   |   |    |skupine   |      |     |
 +--------------------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
 |Maksimalno št.   |   |   |   |    |       |      |     |
 |priznanih vaj na  | 55 | 55 | 45 |  45  |  45    |  45   |  20  |
 |leto – 30      |   |   |   |    |       |      |     |
 |          |   |   |   |    |       |      |     |
 +--------------------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
 |Honorar       |   |   |   |    |       |      |     |
 |mentorju /zborovodji| 50 | 40 | 30 |  60  |  30    |  30   |  30  |
 |na vajo       |   |   |   |    |       |      |     |
 |          |   |   |   |    |       |      |     |
 +--------------------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
 |Programski     |   |   |   |    |       |      |     |
 |materialni stroški | 300 | 200 | 200 | 300  | 300    | 200   | 200  |
 |na leto       |   |   |   |    |       |      |     |
 +--------------------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
 |Koncerti/predstave v|   |   |   |    |       |      |     |
 |preteklem letu v  |   |   |   |    |       |      |     |
 |občini – vsak    | 300 | 200 | 200 | 300  | 200    | 150   | 150  |
 |koncert/predstava  |   |   |   |    |       |      |     |
 |          |   |   |   |    |       |      |     |
 +--------------------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
 |Koncerti/predstave v|   |   |   |    |       |      |     |
 |preteklem letu izven|   |   |   |    |       |      |     |
 |občine – vsak    | 200 | 140 | 140 | 200  | 140    | 100   | 100  |
 |koncert/predstava  |   |   |   |    |       |      |     |
 |          |   |   |   |    |       |      |     |
 +--------------------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
 |Obč. prireditev –  |   |   |   |    |       |      |     |
 |vsaka udeležba   | 100 | 70 | 70 | 100  |  70    |  50   |  50  |
 |          |   |   |   |    |       |      |     |
 +--------------------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
 |Medobčinska oziroma |   |   |   |    |       |      |     |
 |regijska prireditev | 150 | 100 | 100 | 150  | 100    |  75   |  75  |
 |– vsako sodelovanje |   |   |   |    |       |      |     |
 |          |   |   |   |    |       |      |     |
 +--------------------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
 |Državne in     |   |   |   |    |       |      |     |
 |mednarodne     |   |   |   |    |       |      |     |
 |prireditve – vsako | 300 | 200 | 200 | 300  | 200    | 150   | 150  |
 |sodelovanje     |   |   |   |    |       |      |     |
 |          |   |   |   |    |       |      |     |
 +--------------------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
 |Št. let rednega   |   |   |   |    |       |      |     |
 |delovanja      | 3  | 3  | 3  |  3  |  3     |  3    |  3   |
 |– za vsako leto   |   |   |   |    |       |      |     |
 +--------------------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+


  B) KULTURNI PROJEKTI
  Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev
(predstava, koncert, izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika
…).
  Vsako leto se lahko sofinancirajo tudi posamezni kulturni
projekti, ki so v interesu občine, kažejo vsebinsko
učinkovitost in imajo promocijski pomen za občino (prireditve,
posvečene državnemu in občinskemu prazniku, gostovanja,
udeležba na tekmovanjih, nastopi v tujini, revije, delavnice
…).
  Izbor projektov ter višino sofinanciranja določi po oceni in
predlogu komisije župan.
  Projekt, za katerega izvajalec pridobi sredstva iz naslova
pod to točko, se ne upošteva pri točkovanju programa društva
pod točko A v naslednjem letu.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti