Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

680. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-F)
681. Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPDA-UPB1)
682. Zakon o izumih iz delovnega razmerja (uradno prečiščeno besedilo) (ZPILDR-UPB2)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

683. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori
684. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Izrael

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

686. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu

Drugi akti

685. Odločba o napredovanju Zorana Klinca na mesto višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

687. Pravilnik o označevanju magistralnih pripravkov in o označevanju ter navodilu za uporabo galenskih izdelkov
688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov
689. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
715. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabo nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T)
716. Sklep o javni razgrnitvi predloga najustreznejše variantne rešitve za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega in sklic 2. prostorske konference

USTAVNO SODIŠČE

690. Odločba o razveljavitvi drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena Pravilnika o evidencah in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

691. Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

692. Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij
693. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine območni Obrtni zbornici Krško za leto 2007

OBČINE

Bled

694. Sklep o javni razgrnitvi Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda

Brežice

695. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Brežice
696. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice

Koper

700. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2007
701. Odlok o prenehanju uporabe prostorskih izvedbenih aktov v Mestni občini Koper

Kostanjevica na Krki

702. Spremembe Statutarnega sklepa o začasnem prevzemu Statuta Občine Krško

Litija

703. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija

Majšperk

697. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2007
698. Pravilnik o spremembah Pravilnika o denarni pomoči za novorojence
699. Sklep o višini plačila za govornika na pokopališčih

Mozirje

704. Poslovnik občinskega sveta

Pivka

705. Odlok o programu opremljanja zemljišč za območje III. faze izgradnje kanalizacije v naselju Zagorje
706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka

Poljčane

707. Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane
708. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane

Rogaška Slatina

709. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 Negonje (trgovsko proizvodna dejavnost)

Sveti Jurij ob Ščavnici

710. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Šmartno pri Litiji

711. Odlok o dopolnitvi Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji

Trebnje

712. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje in prostorskega reda Občine Trebnje
713. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (II)

Žirovnica

714. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica po skrajšanem postopku

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti