Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

714. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica po skrajšanem postopku, stran 1798.

Na podlagi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (Uradni list RS, št. 51/98 in 5/06 – UPB1 in št. 121/06 – popr.), 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 18. in 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 ter Uradni list RS, št. 39/06) župan Občine Žirovnica sprejema
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica po skrajšanem postopku
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta)
Ocena stanja
Na poselitvenem območju Občine Žirovnica je Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice določal prostorske ureditvene pogoje za posege v prostor in je bil dopolnjen in spremenjen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/01 in 5/06) – v nadaljevanju PUP.
PUP pokriva celotno območje občine razen tistih, ki so opredeljena kot območja zazidalnega oziroma lokacijskega načrta.
Razlogi
V zadnjem času so se v Občini Žirovnica začeli izkazovati vedno večji interesi za gradnjo tako stanovanjskih kot tudi drugih objektov. Pri tem se je pokazalo, da so v veljavnem PUP premalo natančno določena podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora in projektiranje objektov v obstoječih območjih posamezne namenske rabe. Veljavni PUP vsebuje premalo določitev glede umestitve objekta v prostor (odmiki …), gabaritev, ipd. Prav tako pa ne opredeljuje umestitve nekaterih nestanovanjskih oziroma proizvodnjih objektov, ki so se pojavili z razvojem tehnologije, npr. elektrarne na sončne celice.
Iz tega razloga je potrebno posledično spremeniti oziroma dopolniti nekatere določbe veljavnih prostorsko ureditvenih pogojev(PUP), vendar vse znotraj že določene namenske rabe.
Spremembe in dopolnitve se bodo torej nanašale na preveritev nekaterih vsebinskih določil, pri katerih se ob uporabi pojavljajo nejasnosti in dvomi o ustreznosti (npr. oblikovanje ter gradnja oziroma postavitev stanovanjskih in drugih objektov, merila za opredeljevanje funkcionalnih zemljišč, določila o velikosti gradbene parcele, odmik od posestnih meja ...);
Pravna podlaga
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravi po skrajšanem postopku v skladu z določili 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 58/03) v povezavi s 65. in 66. členom tega zakona in Statutom Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 ter Uradni list RS, št. 39/06).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet priprave sprememb in dopolnitev PUP je določitev podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora in projektiranje objektov znotraj obstoječih območij urejanja.
3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Ureditveno območje je identično obstoječim območjem namenske rabe znotraj celotnega območja urejanja veljavnega PUP.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi dokumenta)
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki morajo podati smernice, pogoje in mnenja k predlogu Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica, so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 22, Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Mirka Vadnova 5, Kranj, p.p. 38
6. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija za ceste, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
7. Zavod za varstvo naravne dediščine, OE Kranj, Tomšičeva 9, Kranj
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, Tomšičeva 7, Kranj
9. Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana
10. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor
11. ELES-Elektro Slovenije, p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
12. Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana
13. Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE za distribucijo električne energije, Vadnova 3a, 4000 Kranj
14. TELEKOM Slovenije, Regionalna enota Tk omrežja zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
15. JP JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice (Sektor vodovod, Sektor kanalizacija)
16. Plinstal d.d., Industrijska 1a, Jesenice
17. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v občini Jesenice za Občino Žirovnica ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi drugih udeležencev, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ta pridobijo še v teku postopka.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu 34. členom ZUreP-1 v roku 15 dni podati smernice za načrtovanje, kakor tudi mnenje k dopolnjenemu predlogu.
Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP vodi občinska uprava Občine Žirovnica.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi dokumenta, so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice v delu, ki se nanaša na Občino Žirovnica s spremembami in dopolnitvami od leta 1986 do 2004,
– Odlok o PUP za podeželje v Občini Jesenice s spremembami in dopolnitvami za Občino Žirovnica (Uradni list RS, št. 51/98, 55/01)
– Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica (Uradni list RS, št. 51/01)
– Strokovne podlage zaščitenih vodnih virov Občine Žirovnica
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih
– strokovno mnenje urbanista glede enodružinske gradnje.
Za načrtovanje predvidenih sprememb in dopolnitev PUP v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ni potrebno izdelati posebnih strokovnih rešitev. Vse spremembe in dopolnitve podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora in projektiranje objektov znotraj obstoječih območij urejanja, se bodo določale glede na pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri praktični uporabi obstoječih PUP(predvsem pri izdaji lokacijskih informacij in na njihovi podlagi projektiranih objektov).
V grafičnem delu se PUP ne spreminja ali dopolnjuje. Tekstualni del odloka in prečiščenega besedila obstoječega PUP se izdela v digitalni obliki v programu MS Word. Gradivo bo izdelano na način, ki omogoča enostavno reproduciranje.
6. člen
(Roki priprave sprememb in dopolnitev PUP)
PUP-i se bodo pripravljali v naslednjih rokih:
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 15 dni podajo smernice na podlagi tega programa priprave – v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, pri čemer pa je potrebno upoštevati vse zahteve, ki jih za predvidene spremembe in dopolnitve prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi akti,
– objava o javni razgrnitvi predloga odloka in javni obravnavi,
– javna razgrnitev predloga (15 dni), med tem časom opravi javna obravnava,
– župan Občine Žirovnica zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve v roku 7 dni po zaključku javne razgrnitve,
– na podlagi stališč župana do pripomb in predlogov se predlog sprememb in dopolnitev PUP-ov dopolni v 7 dneh,
– po dopolnitvi predloga sprememb in dopolnitev PUP-ov se pozove se nosilce urejanja prostora za izdajo mnenj,
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 7 dneh po pridobitvi mnenj,
– župan posreduje usklajen in dopolnjen predlog Občinskemu svetu Občine Žirovnica v obravnavo in sprejem predvidoma na aprilski seji 2007 (I. in II. Obravnava),
– sprejeti Odlok se pošlje v potrditev ministru za prostor, ki ga mora potrditi ali zavrniti najkasneje v 60 dneh od prejema popolne vloge, sicer se šteje, da ga je potrdil,
– odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
(Obveznosti financiranja)
Sredstva za pripravo Sprememb in dopolnitev PUP-ov za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica so zagotovljena v proračunu Občine Žirovnica, postavka 1601 – URBANIZEM.
8. člen
(Veljavnost programa priprave sprememb in dopolnitev)
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2007
Žirovnica, dne 12. februarja 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti