Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

697. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2007, stran 1757.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 21/06 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 5. redni seji dne 6. 2. 2007 na predlog županje sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Majšperk za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Majšperk za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Majšperk.
Za izvrševanje proračuna je županja odgovorna občinskemu svetu. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je županja, oziroma od nje pooblaščena oseba.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun Občine Majšperk za leto 2007 se določa v višini 3.887.303 EUR.
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   v EUR
 +-------------------+--------------------+
 |Skupina/Podskupina | Proračun leta 2007 |
 |kontov       |          |
 |          |          |
 +-----------------------------+----------+
 |I. SKUPAJ PRIHODKI      | 3.263.473|
 |(70+71+72+73+74)       |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |TEKOČI PRIHODKI       | 2.281.118|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |70 DAVČNI PRIHODKI      | 2.136.735|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |700 Davki na dohodek in   | 2.239.891|
 |dobiček           |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |703 Davki na premoženje   | –105.034|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |704 Domači davki na blago in |   1.878|
 |storitve           |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |71 NEDAVČNI PRIHODKI     |  144.383|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |710 Udeležba na dobičku in  |  98.064|
 |dohodki od premoženja    |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |711 Takse in pristojbine   |   2.086|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |712 Denarne kazni      |   2.504|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |713 Prihodki od prodaje   |  18.778|
 |blaga in storitev      |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |714 Drugi nedavčni prihodki |  22.951|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |72 KAPITALSKI PRIHODKI    |  38.826|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |720 Prihodki od prodaje   |  21.690|
 |osnovnih sredstev      |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |722 Prihodki od prodaje   |  17.136|
 |zemljišč in nematerialnega  |     |
 |premoženja          |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |73 PREJETE DONACIJE     |     0|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |730 Prejete donacije iz   |     0|
 |domačih virov        |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |731 Prejete donacije iz   |     0|
 |tujine            |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |74 TRANSFERNI PRIHODKI    |  943.529|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |740 Transferni prihodki iz  |  793.304|
 |drugih javnofinančnih    |     |
 |institucij          |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |741 Prejeta sredstva iz   |  150.225|
 |državnega proračuna iz    |     |
 |sredstev proračuna Evropske |     |
 |unije            |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |II. SKUPAJ ODHODKI      | 3.784.649|
 |(40+41+42+43)        |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |40 TEKOČI ODHODKI      |  842.992|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |400 Plače in drugi izdatki  |  140.124|
 |zaposlenim          |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |401 Prispevki delodajalcev  |  21.950|
 |za socialno varnost     |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |402 Izdatki za blago in   |  588.028|
 |storitve           |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |403 Plačila domačih obresti |  77.450|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |409 Rezerve         |  15.440|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |41 TEKOČI TRANSFERI     |  842.884|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |410 Subvencije        |     0|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |411 Transferi posameznikom  |  472.915|
 |in gospodinjstvom      |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |412 Transferi neprofitnim  |  79.783|
 |organizacijam in Ustanovam  |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |413 Drugi tekoči domači   |  290.186|
 |transferi          |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |42 INVESTICIJSKI ODHODKI   | 1.998.205|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |420 Nakup in gradnja     | 1.998.205|
 |osnovnih sredstev      |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  |  100.568|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |431 Investicijski transferi |  83.876|
 |pravnim in fizičnim osebam, |     |
 |ki niso proračunski     |     |
 |uporabniki          |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |432 Investicijski transferi |  16.692|
 |proračunskim uporabnikom   |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  | –521.176|
 |(I.-II.) (PRORAČUNSKI    |     |
 |PRIMANJKLJAJ)        |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV |     |
 |IN NALOŽB          |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |IV. PREJETA VRAČILA DANIH  |  22.242|
 |POSOJIL IN PRODAJA      |     |
 |KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
 |(750+751+752)        |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |75 PREJETA VRAČILA DANIH   |  22.242|
 |POSOJIL           |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |750 Prejeta vračila danih  |  22.242|
 |posojil           |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |751 Prodaja kapitalskih   |     0|
 |deležev           |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |752 Kupnine iz naslova    |     0|
 |privatizacije        |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |V. DANA POSOJILA IN     |     0|
 |POVEČANJE KAPITALSKIH    |     |
 |DELEŽEV (440+441+442)    |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |44 DANA POSOJILA IN     |     0|
 |POVEČANJE KAPITALSKIH    |     |
 |DELEŽEV           |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |440 Dana posojila      |     0|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |441 Povečanje kapitalskih  |     0|
 |deležev in naložb      |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |442 Poraba sredstev kupnin  |     0|
 |iz naslova privatizacije   |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |VI. PREJETA MINUS DANA    |  22.242|
 |POSOJILA IN SPREMEMBE    |     |
 |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |C) RAČUN FINANCIRANJA    |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |VII. ZADOLŽEVANJE (500)   |     0|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |50 ZADOLŽEVANJE       |     0|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |500 Domače zadolževanje   |     0|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |  102.654|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |55 ODPLAČILA DOLGA      |  102.654|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |550 Odplačila domačega dolga |  102.654|
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |IX. SPREMEMBA STANJA     | –601.588|
 |SREDSTEV NA RAČUNU      |     |
 |(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)  |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- | –102.654|
 |VIII.)            |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ |  521.176|
 |VII.-VIII.-IX.=-III.)    |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |     |
 |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  |     |
 |               |     |
 +-----------------------------+----------+
 |9009 Splošni sklad za drugo |  605.000|
 |               |     |
 +-------------------+---------+----------+
 |          |     |     |
 +-------------------+---------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Majšperk.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZTD-B in 56/02 – ZJU, v nadaljevanju ZJF) odloča županja in o tem pisno obvešča občinski svet. Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 4.173 EUR.
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča županja. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna. Proračunska rezervacija se v letu 2007 oblikuje v višini 11.267 EUR.
6. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1 in 105/06).
7. člen
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika županja.
Osnova za prerazporeditev pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Za prerazporejanje morajo obstajati objektivni razlogi, ki se uskladijo z uporabniki; prerazporejanje ne sme ogrožati izvajanja nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena. Zgornja meja prerazporeditve je 10% v okviru področja proračunske porabe.
Županja v mesecu juliju in po preteku proračunskega leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
8. člen
Županja lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2007.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2007.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen
Županja je pooblaščena, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
Županja odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.
11. člen
Županja lahko dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 77. člena ZJF.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
12. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij se lahko Občina Majšperk zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06). Pogodbe o najetju posojila sklene županja Občine Majšperk.
V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja ustanovitelja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-90/2006
Majšperk, dne 6. februarja 2007
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti