Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

700. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2007, stran 1759.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2007
Št. 410-170/2006
Koper, dne 5. februarja 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. februarja 2007 sprejel
O D L O K
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2007
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna in postopki izvrševanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2007.
2. člen
Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2007 znašajo:
+----------------------------+----------+
 |KONTO            |   v EUR|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |A. BILANCA PRIHODKOV IN   |     |
 |ODHODKOV          |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |I. SKUPAJ PRIHODKI     |     |
 |(70+71+72+73+74+78)     |57.285.346|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |36.792.419|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |70 DAVČNI PRIHODKI     |     |
 |(700+703+704+706)      |29.735.694|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |700 DAVKI NA DOHODEK IN   |     |
 |DOBIČEK           |18.134.960|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |703 DAVKI NA PREMOŽENJE   |11.160.491|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN|     |
 |STORITVE          |  440.243|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |71 NEDAVČNI PRIHODKI    |     |
 |(710+711+712+713+714)    | 7.056.725|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN |     |
 |DOHODKI OD PREMOŽENJA    | 3.100.938|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |711 TAKSE IN PRISTOJBINE  |  129.361|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |712 DENARNE KAZNI      |  108.496|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |713 PRIHODKI OD PRODAJE   |     |
 |BLAGA IN STORITEV      |   3.964|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 3.713.966|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |72 KAPITALSKI PRIHODKI   |     |
 |(720+722)          |12.359.473|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |720 PRIHODKI OD PRODAJE   |     |
 |OSNOVNIH SREDSTEV      |  759.473|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |722 PRIHODKI OD PRODAJE   |     |
 |ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA |     |
 |PREMOŽENJA         |11.600.000|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |73 PREJETE DONACIJE (730)  |  46.998|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |730 PREJETE DONACIJE IN   |     |
 |DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH  |     |
 |OSEB            |  46.998|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |74 TRANSFERNI PRIHODKI   | 8.073.290|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ |     |
 |DRUGIH JAVNOFINANČNIH    |     |
 |INSTITUCIJ         | 8.073.290|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |78 PREJETA SREDSTVA IZ   |     |
 |EVROPSKE UNIJE       |  13.166|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |787 PREJETA SREDSTVA IZ   |     |
 |DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ |  13.166|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |II. SKUPAJ ODHODKI     |     |
 |(40+41+42+43)        |76.270.406|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |40 TEKOČI ODHODKI      |     |
 |(400+401+402+403+409)    |10.082.247|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI |     |
 |ZAPOSLENIM         | 2.996.026|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV |     |
 |ZA SOCIALNO VARNOST     |  479.215|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |402 IZDATKI ZA BLAGO IN   |     |
 |STORITVE          | 6.176.845|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |  12.869|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |409 SREDSTVA, IZLOČENA V  |     |
 |REZERVE           |  417.292|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |41 TEKOČI TRANSFERI     |     |
 |(410+411+412+413)      |21.395.532|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |410 SUBVENCIJE       | 1.165.790|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM |     |
 |IN GOSPODINJSTVOM      | 8.540.686|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |412 TRANSFERI NEPROFITNIM  |     |
 |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 2.448.644|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI   |     |
 |TRANSFERI          | 9.240.412|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |42 INVESTICIJSKI ODHODKI  |     |
 |(420)            |27.832.540|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |420 NAKUP IN GRADNJA    |     |
 |OSNOVNIH SREDSTEV      |27.832.540|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |16.960.087|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI |     |
 |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, |     |
 |KI NISO PU         |13.949.567|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI |     |
 |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM  | 3.010.520|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  |     –|
 |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  |18.985.060|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV |     |
 |IN NALOŽB          |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH|     |
 |POSOJIL IN PRODAJA     |     |
 |KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
 |(750+752)          |  224.086|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |750 PREJETA VRAČILA DANIH  |     |
 |POSOJIL           |  57.169|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |752 SREDSTVA KUPNIN IZ   |     |
 |NASLOVA PRIVATIZACIJE    |  166.917|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |44 V. DANA POSOJILA IN   |     |
 |POVEČANJE KAPITALSKIH    |     |
 |DELEŽEV (440+441)      |  41.729|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |440 DANA POSOJILA      |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |441 POVEČANJE KAPITALSKIH  |     |
 |DELEŽEV           |  41.729|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |VI. PREJETA MINUS DANA   |     |
 |POSOJILA IN SPREMEMBE    |     |
 |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |     |
 |V.)             |  182.357|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |C. RAČUN FINANCIRANJA    |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE   |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |55 VIII. ODPLAČILA DOLGA  |     |
 |(550)            |  292.105|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA|  292.105|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) |     –|
 |SREDSTEV NA RAČUNIH     |19.094.808|
 |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**|     |
 +----------------------------+----------+
 |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |     |
 |VIII.)           | –292.105|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |XI. NETO FINANCIRANJE    |     |
 |(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. |18.985.060|
 |*              |     |
 +----------------------------+----------+
3. člen
Podrobnejša razčlenitev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna. Finančni načrti so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna, je sestavni del proračuna.
Načrt razvojnih programov za leto 2007 opredeljuje hkrati načrt nabav in gradenj neposrednega proračunskega uporabnika – občinski organi in uprava in je sestavni del proračuna.
4. člen
Namenski prihodki proračuna po tem odloku so prihodki od zamenjave občinskega stvarnega premoženja, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in ekološka taksa. Prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so namenski prejemki posamezne krajevne skupnosti in jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni upoštevati določbe zakona o javnih naročilih.
7. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan. O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Koper se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika.
Če se pri izvajanju proračuna ugotovi, da posamezne proračunske postavke v posebnem delu proračuna, ki so planirane na nivoju konta, ne zajemajo samo kontov te podskupine, ampak konte več različnih podskupin, se zaradi razporeditve sredstev v okviru določenih postavk, poslovni dogodki v bilanci A, B in C izkazujejo v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, istočasno pa se zagotovi izkazovanje proračunskih postavk skladno s sprejetim proračunom in njegovo strukturo v posebnem delu proračuna.
8. člen
Ne glede na določbe 5. člena tega odloka se v breme proračuna lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika oziroma ne smejo presegati 50% pravic porabe posamezne investicijske naloge ali projekta opredeljene v načrtu razvojnih programov za tekoče leto.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunu naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v investicijskem programu, pod pogojem, da je investicija vključena v proračun tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne smejo presegati 15% teh pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika znotraj namena.
Ne glede na navedene določbe v prejšnjem odstavku tega člena lahko neposredni uporabnik sklepa večletne pogodbe za:
1. pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov;
2. pogodbe, ki zajemajo sofinanciranje iz naslova namenskih sredstev.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega se nanašajo.
9. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko medsebojno dogovarjajo izvajanje strokovno-upravnih nalog znotraj občinske uprave ali pri drugem neposrednem proračunskemu uporabniku, če se s tem zagotavlja racionalnejša izvedba.
10. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
Vrednost programov izvajalcev javnih služb, ki niso posredni uporabniki določi župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna in se oddajo s pogodbo.
11. člen
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan v okviru letnega načrta razvojnih programov.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost, odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
12. člen
Sredstva od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, proračunski uporabniki uporabijo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja.
13. člen
Župan lahko odpiše plačilo dolga do višine 420 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi posamičnega premičnega premoženja do višine 65.000 EUR;
– o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna skladno z zakonom.
15. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se izločajo praviloma mesečno iz tekočih prihodkov do višine določene s proračunom in se vodijo kot sredstva proračunskega sklada v okviru enotnega zakladniškega računa občine.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 42.000 EUR odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
16. člen
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2007 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
17. člen
Javni zavodi in javna podjetja katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolžiti le s soglasjem občinskega sveta.
18. člen
Pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo 42.000 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
19. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
20. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 410-170/2006
Koper, dne 5. februarja 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/96)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sul bilancio di previsione del Comune citta' di Capodistria per l'anno 2007
N: 410-170/2006
Capodistria, il 6 febbraio 2007
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale– ZLS-UPB1 (Gazz. uff. della RS, n. 100/05 e 21/06 – Sentenza della CC), l’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff. della RS n. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – ZJU e 110/02 – ZDT-B) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/96), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 5 febbraio 2007 ha approvato il
I L D E C R E T O
sul bilancio di previsione del Comune citta' di Capodistria per l'anno 2007
Articolo 1
Il presente decreto definisce l’importo e le modalità d’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2007.
Articolo 2
I fondi del bilancio di previsione sono ripartiti in armonia con i titoli di sotto riportati, i cui rispettivi valori per l’anno 2007 ammontano:
+----------------------------+----------+
 |CONTO            |  in Euro|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |A. QUADRO RIASSUNTIVO DEL  |     |
 |BILANCIO DELLE ENTRATE E  |     |
 |DELLE SPESE         |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |I. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE |     |
 |ENTRATE (70+71+72+73+74+78) |57.285.346|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |ENTRATE CORRENTI (70+71)  |36.792.419|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |70 ENTRATE TRIBUTARIE    |     |
 |(700+703+704+706)      |29.735.694|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |700 IMPOSTE SUL REDDITO E  |     |
 |SUGLI UTILI         |18.134.960|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |703 IMPOSTE PATRIMONIALI  |11.160.491|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |704 IMPOSTE LOCALI SU BENI E|     |
 |SERVIZI           |  440.243|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |71 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |     |
 |(710+711+712+713+714)    | 7.056.725|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |710 PARTECIPAZIONE AI    |     |
 |PROFITTI ED ALLE ENTRATE  |     |
 |PATRIMONIALI        | 3.100.938|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |711 TASSE E CONTRIBUTI   |  129.361|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |712 MULTE          |  108.496|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |713 ENTRATE DA VENDITA DI  |     |
 |BENI E SERVIZI       |   3.964|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |714 ALTRE ENTRATE      |     |
 |EXTRATRIBUTARIE       | 3.713.966|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |72 ENTRATE PROVENIENTI DA  |     |
 |CAPITALE (720+722)     |12.359.473|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |720 ENTRATE RICAVATE DALLA |     |
 |VENDITA DI BENI STRUMENTALI |  759.473|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |722 ENTRATE RICAVATE DALLA |     |
 |VENDITA DI TERRENI E DEL  |     |
 |PATRIMONIO IMMATERIALE   |11.600.000|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |73 DONAZIONI RICEVUTE (730) |  46.998|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |730 DONAZIONI E ELARGIZIONI |     |
 |DA PERSONE GIURIDICHE    |     |
 |NAZIONALI          |  46.998|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |74 ENTRATE DA TRASFERIMENTI |     |
 |ERARIALI          | 8.073.290|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |740 TRASFERIMENTI ERARIALI |     |
 |DA ALTRI ENTI FINANZIARI  |     |
 |PUBBLICI          | 8.073.290|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |78 FONDI COMUNITARI     |  13.166|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |780 FONDI PERCEPITI DA ALTRE|     |
 |ISTITUZIONI COMUNITARIE   |  13.166|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |II. TOTAL ESPESE      |     |
 |(40+41+42+43)        |76.270.406|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |40 SPESE CORRENTI      |     |
 |(400+401+402+403+409)    |10.082.247|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |400 SALARI ED ALTRE     |     |
 |EROGAZIONI AL PERSONALE   | 2.996.026|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |401 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI|     |
 |DEI DATORI DI LAVORO    |  479.215|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |402 SPESE PER BENI E SERVIZI| 6.176.845|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |403 SPESE PER INTERESSI IN |     |
 |AMBITO NAZIONALE      |  12.869|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |409 FONDI ACCANTONATI PER LA|     |
 |RISERVA           |  417.292|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |41 STANZIAMENTI CORRENTI  |     |
 |(410+411+412+413)      |21.395.532|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |410 SOVVENZIONI       | 1.165.790|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |411 SOVVENZIONI A FAVORE DEI|     |
 |SINGOLI E DELLE FAMIGLIE  | 8.540.686|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |412 TRASFERIMENTI DI FONDI A|     |
 |FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI |     |
 |ED ENTI NON – PROFIT    | 2.448.644|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |413 ALTRI TRASFERIMENTI   |     |
 |CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE| 9.240.412|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |42 SPESE DI FINANZIAMENTO  |     |
 |DEGLI INVESTIMENTI (420)  |27.832.540|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |420 ACQUISTO E COSTRUZIONE |     |
 |DI BENI STRUMENTALI     |27.832.540|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |43 TRASFERIMENTI PER    |     |
 |INVESTIMENTI        |16.960.087|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |431 TRASFERIMENTI PER    |     |
 |INVESTIMENTI A FAVORE DELLE |     |
 |PERSONE FISICHE E GIURIDICHE|     |
 |CHE NON SONO UTILIZZATORI  |     |
 |DEL BILANCIO        |13.949.567|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |432 TRASFERIMENTI PER    |     |
 |INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI |     |
 |UTILIZZATORI DEL BILANCIO  | 3.010.520|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |III. AVANZO (DISAVANZO) (I. |     –|
 |– II.)           |18.985.060|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |B. CONTO CREDITI E     |     |
 |INVESTIMENTI FINANZIARI   |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |75 IV. RIMBORSO DI CREDITI |     |
 |ED ALIENAZIONE DI QUOTE IN |     |
 |CAPITALE (750+751+752)   |  224.086|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |750 RIMBORSI DI PRESTITI  |     |
 |CONCESSI          |  57.169|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |752 RICAVATO IN SEGUITO ALLA|     |
 |PRIVATIZZAZIONE       |  166.917|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |44 V. CONCESSIONE DI    |     |
 |PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE|     |
 |IN CAPITALE (440+441)    |  41.729|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |440 CONCESSIONE DI PRESTITI |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |441 AUMENTO DI QUOTE IN   |     |
 |CAPITALE          |  41.729|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |VI. PRESTITI CONTRATTI MENO |     |
 |QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI |     |
 |DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.|     |
 |– V.)            |  182.357|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |C. CONTO FINANZIARIO    |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |50 VII. INDEBITAMENTO (500) |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |500 INDEBITAMENTO IN AMBITO |     |
 |NAZIONALE          |     |
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |55 VIII. RIMBORSI DEI DEBITI|     |
 |(550)            |  292.105|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |550 RIMBORSI DEI DEBITI   |     |
 |ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE |  292.105|
 |              |     |
 +----------------------------+----------+
 |IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) |     –|
 |DEI FONDI DI CASSA     |19.094.808|
 |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**|     |
 +----------------------------+----------+
 |X. INDEBITTAMENTO NETTO   | –292.105|
 |(VII. – VIII.)       |     |
 +----------------------------+----------+
 |XI. FINANZIAMENTO NETTO   |     |
 |(VI.+ VII.- VIII.- IX.) =  |18.985.060|
 |III. *           |     |
 +----------------------------+----------+
Articolo 3
L’elaborazione più dettagliata della ripartizione dei fondi di bilancio è oggetto di una parte separata, costituita dai piani finanziari degli utilizzatori diretti del bilancio. I detti piani finanziari sono strutturati come segue: settori di utilizzo del bilancio, principali programmi e sotto-programmi prescritti dalla ripartizione programmatica delle spese dei bilancio di previsione comunali. Il sotto-programma è suddiviso in capitolati di spesa, i quali a loro volta sono segmentati in conti di spesa, stabiliti dal piano di conti.
A parte sono riportati i piani finanziari degli utilizzatori diretti del bilancio che ne sono parte integrante.
Il piano dei programmi di sviluppo per l’anno 2007 contiene anche i piani d’acquisto e di costruzione degli utilizzatori diretti del bilancio – organi comunali e amministrazione – ed è parte integrante del bilancio di previsione.
Articolo 4
Si ritengono fondi finalizzati ai sensi del presente decreto, anche le entrate dalla vendita o permuta del patrimonio materiale comunale, quelle ottenute dalla tassa sul rischio incendio, di inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei rifiuti, come pure la tassa ecologica. Fanno parte delle entrate finalizzate ai sensi del presente decreto tutte le entrate delle comunità locali non rientranti tra i fondi trasferiti dal bilancio comunale ed inseriti nel piano finanziario della comunità locale nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Rientrano tra i fondi finalizzati anche le entrate d’altri enti finanziari pubblici, come pure i contributi delle persone fisiche o giuridiche destinati al cofinanziamento degli investimenti o d’altri progetti, le donazioni provenienti dall’UE e da altre istituzioni internazionali non previste nel bilancio comunale di previsione.
Se in seguito all’approvazione del bilancio sopraggiunge il versamento di un’entrata finalizzata, che richiede la corrispondente uscita, la quale, però, non è riportata nel bilancio o lo è solo in parte, le uscite del piano finanziario del singolo utilizzatore diretto e conseguentemente del bilancio subiscono la maggiorazione equivalente all’eccedente delle entrate rilevato inizialmente.
Nel caso in cui il bilancio di competenza preveda delle entrate superiori a quelle effettivamente riscosse, l’impegno di spesa non deve superare gli importi riscossi ovvero quelli disponibili.
I residui attivi del bilancio sono oggetto del cumulo nell’anno successivo e vengono spesi per le finalità ovvero progetti per i quali erano stati destinati.
Articolo 5
I fondi di bilancio possono essere impegnati esclusivamente per le finalità definite nello stesso.
Gli utilizzatori del bilancio hanno l’obbligo di destinare i rispettivi fondi unicamente per le finalità definite nella parte separata del bilancio e nel piano finanziario dei programmi di sviluppo.
I singoli impegni di spesa assunti a carico del bilancio comunale, non possono superare le effettive disponibilità del medesimo, all’uopo stanziate.
Articolo 6
Il singolo impegno di spesa a carico del bilancio, è ammesso unicamente a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto. Nell’attingere ai fondi di bilancio, gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge sugli appalti pubblici.
Articolo 7
Dello spostamento dei diritti d’utilizzo previsti nella parte separata del bilancio di previsione decide il sindaco. Dello spostamento dei diritti d’utilizzo previsti dal piano finanziario della comunità locale decide il consiglio della medesima oppure il rispettivo presidente se investito di tale potere dal consiglio stesso.
Lo spostamento nello stanziamento per la singola voce del bilancio è possibile a condizione che venga operato uno storno nei confronti di un’altra voce, figurante tra i conti del medesimo sotto il capitolo di spesa del singolo utilizzatore del bilancio.
A prescindere della disposizione di cui al comma precedente, non sono ammessi spostamenti che interessino gli stanziamenti per investimenti a favore di quelli destinati alle spese correnti.
Nel corso dell’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria è ammessa l’apertura di un nuovo capitolo ovvero l’integrazione dello stanziamento ove durante la compilazione del bilancio non era possibile prevedere il destinatario dei fondi di bilancio ossia il modo d’esecuzione del singolo compito. Il nuovo capitolo si apre nell’ambito dello stanziamento già previsto ed entro i limiti dei fondi destinati al singolo utilizzatore diretto del bilancio.
Se durante l’attuazione del bilancio si accerti che le singole voci, contenute nella parte separata del bilancio ed inserite a livello di sotto capitolo o conto, comprendano oltre ai conti di tale sotto capitolo anche altri conti, si procede, ai fini di stanziamento dei fondi per finalità funzionali e voci, alla presentazione dei capitoli A, B e C in conformità del regolamento sul piano contabile unitario per il bilancio, gli utilizzatori di bilancio ed altre persone di diritto pubblico; nello stesso tempo si garantisce la classificazione delle voci di bilancio in armonia col bilancio di previsione approvato e la rispettiva struttura nella parte specifica del medesimo.
Articolo 8
A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto, è ammessa a carico del bilancio l’assunzione degli obblighi scaturenti da contratti, rimborsabili negli anni a venire, riguardo al singolo impegno od investimento, sempre che tale finalità sia stata prevista nel bilancio dell’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi così assunti, assolti negli anni successivi a titolo di spesa e trasferimento d’investimento, non devono eccedere 25% dei rispettivi impegni di spesa previsti nel piano finanziario dell’utilizzatore diretto ovvero il 50% dell’impegno di spesa riguardo al singolo investimento o progetto definito nel piano di sviluppo per l’anno in corso.
In caso d’investimenti la cui attuazione superi l’impegno consentito nel bilancio in corso, tenendo conto del limite posto all’anticipazione d’impegno nel bilancio dell’anno successivo, è ammesso il bando di concorso per l’assegnazione del pubblico appalto entro i limiti del succitato programma d’investimento, approvato dal consiglio comunale. L’ utilizzatore di bilancio può pertanto impegnare il bilancio preventivo degli anni successivi, relativamente al singolo progetto d’investimento, fino alla concorrenza dei fondi previsti per i programmi di sviluppo pianificati, sempre che il detto investimento sia stato inserito nel bilancio di previsione per l’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi che richiederanno la liquidazione negli anni successivi e si riferiscono all’acquisto di beni e servizi ovvero a trasferimenti correnti, non devono eccedere il 15% dello stanziamento previsto dalla singola voce riguardante il piano finanziario approvato del singolo utilizzatore diretto in ambito della determinata finalità.
Eccettuando le disposizioni precedenti del presente articolo, l’utilizzatore diretto del bilancio può stipulare contratti pluriennali per:
1. l’erogazione dell’energia elettrica, fornitura del servizio telefonico, la provvista
d’acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, dei servizi web e di
altri servizi necessari all’attività operativa delle singole utenze;
2. contratti che prevedono il cofinanziamento con l’utilizzo di fondi finalizzati.
Gli impegni di cui ai commi precedenti, che saranno liquidati negli anni a venire, hanno carattere prioritario nei confronti dell’esercizio al quale si riferiscono.
Articolo 9
Se durante l’anno, le attribuzioni o le competenze del singolo utilizzatore di bilancio subiscano notevoli cambiamenti, si procede all’adeguamento degli stanziamenti inizialmente previsti, operando la necessaria redistribuzione in ambito al bilancio approvato, ed alla rispettiva registrazione in armonia con la classificazione economica delle spese pubbliche.
Gli utilizzatori diretti del bilancio possono accordarsi reciprocamente in merito all’attuazione di compiti tecnici ed amministrativi in ambito all’amministrazione comunale oppure con altro utilizzatore diretto del bilancio, se tale soluzione contribuisca alla maggiore razionalizzazione dell’uso dei fondi di bilancio.
Articolo 10
I singoli utilizzatori del bilancio attingono ai fondi in base ad un contratto ed in conformità della normativa disciplinante il singolo settore, come pure in armonia con i programmi di lavoro dei vari erogatori di servizi pubblici.
Sono altri utilizzatori dei fondi di bilancio le persone fisiche o giuridiche che attingono a tali fondi in base al contratto, delibera o decisione. L’impegno dei fondi a carico del bilancio ed il cofinanziamento dei vari utilizzatori riguardo al singolo compito non espressamente regolato da apposita normativa, avviene in seguito al pubblico concorso ovvero secondo i criteri stabiliti dal sindaco.
Il sindaco determina il valore dei programmi dei prestatori di pubblici servizi, che non sono utilizzatori diretti del bilancio, entro 60 giorni dall’approvazione del medesimo. A tale fine viene concluso un contratto.
Articolo 11
Il programma temporale di attuazione degli investimenti, definiti nel piano finanziario del singolo utilizzatore diretto – organi e amministrazione comunali, viene adeguata alle entrate disponibili e nel rispetto dei relativi stanziamenti.
La decisione in materia delle spese d’investimento, definite nel piano finanziario dell’utilizzatore diretto – organi e amministrazione comunali, spetta al Sindaco, in ambito al programma annuale di sviluppo.
La decisione in materia delle spese d’investimento, definite nel piano finanziario dell’utilizzatore diretto – comunità locale, spetta al consiglio della medesima ovvero al rispettivo presidente se investito di tali poteri dal consiglio stesso.
Articolo 12
I fondi ricavati dalla vendita o permuta del patrimonio comunale immobile, come pure gli indennizzi a titolo di garanzia del medesimo, sono spesi esclusivamente per la manutenzione ovvero l’acquisizione di beni immobili del comune.
Articolo 13
Nel caso in cui le spese di esazione sarebbero sproporzionate all’importo del debito, il Sindaco può cancellare tale debito, fino alla concorrenza dell’importo pari a Euro 420.
Articolo 14
E’ competenza del Sindaco di decidere in merito alle seguenti questioni:
– in caso di irregolarità nelle entrate, in merito all’assunzione di prestiti a breve termine, non eccedenti, tuttavia, il 5% dell’intero ammontare del bilancio approvato;
– l’acquisto od alienazione dei beni patrimoniali mobili, fino alla concorrenza pari a Euro 65.000;
– la sospensione temporanea dell’esecuzione del bilancio, in armonia con i termini di legge,
Articolo 15
L’accantonamento dei fondi di riserva obbligatori avviene, di regola, mensilmente, dalle entrate correnti di bilancio, fino alla concorrenza stabilita nel medesimo, e vanno a costituire il fondo di riserva del bilancio in ambito al rispettivo conto tesoro.
Della spesa dei fondi accantonati e costituenti la riserva di bilancio, che non superi nei singoli casi il tetto massimo di Euro 42.000, decide il Sindaco, dietro proposta dell’organo amministrativo comunale competente per le finanze. Il Sindaco informa per iscritto il consiglio comunale dell’uso dei fondi di cui sopra. In altri casi di prelievi dal fondo di riserva, eccedenti l’ammontare di sopra riportato, decide il consiglio comunale tramite particolare decreto.
Articolo 16
Gli utilizzatori indiretti del bilancio hanno l’obbligo di sottoporre agli organi competenti dell’amministrazione comunale il proprio programma di lavoro ed il piano finanziario per l’anno 2007, oltre alle relazioni sull’attuazione dei rispettivi programmi e sulle spese ripartite per finalità, e realizzate nell’anno precedente in ottemperanza della classificazione economica dei flussi finanziari pubblici. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del bilancio di previsione, gli utilizzatori indiretti del bilancio fanno il necessario per adeguare i propri piani finanziari al bilancio approvato.
Gli utilizzatori del bilancio indiretti hanno l’obbligo di fornire altri dati necessari all’analisi della rispettiva gestione, richiesti dal Sindaco, dal comitato di controllo e dall’organo amministrativo preposto alle finanze.
Articolo 17
Gli enti pubblici e le aziende pubbliche, dei quali è fondatore il comune, possono contrarre prestiti unicamente previo assenso del consiglio comunale.
Articolo 18
Per i negozi giuridici sottoscritti della singola comunità locale e che impegnano una spesa complessiva superiore a Euro 42.000, possono essere stipulati solamente con il benestare del sindaco, pena la loro nullità. Il Consenso del sindaco non si richiede per i negozi giuridici ai quali il comune aderisce come cofinanziatore.
Articolo 19
Della legalità e della giusta imputazione dei fondi di bilancio assegnati al singolo utilizzatore ovvero beneficiario di tali fondi, risponde il dirigente dell’organo, ente, fondo pubblico od associazione, oppure l’organo amministrativo dell’utente.
Articolo 20
Dell’esecuzione del bilancio risponde il Sindaco. Egli può conferire rispettive deleghe anche ad altre persone.
Dell’esecuzione del piano finanziario della comunità locale risponde il consiglio della comunità medesima oppure il rispettivo presidente se investito di tali poteri dal consiglio stesso.
Articolo 21
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La parte separata del bilancio ed il piano dei programmi di sviluppo sono pubblicati sul sito web del Comune città di Capodistria.
N.: 410-170/2006
Capodistria, il 5 febbraio 2007
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti