Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

691. Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih, stran 1724.

Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – prečiščeno besedilo) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sprejema
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih (v nadaljevanju navodilo) ureja posredovanje posameznih podatkov in podatkovnih baz, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) zbere in oblikuje iz letnih poročil gospodarskih družb (v nadaljevanju družbe), zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju podjetniki), predloženih na poenotenih obrazcih, kadar se ti podatki in podatkovne baze ne posredujejo v obliki in na način, kakor določa šesti odstavek 58. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06-popr; v nadaljevanju ZGD-1).
To navodilo ureja tudi posredovanje posameznih podatkov in podatkovnih baz, ki jih AJPES zbere in oblikuje iz letnih poročil drugih poslovnih subjektov (društva, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava), predloženih na poenotenih obrazcih.
POMEN IZRAZOV, UPORABLJENIH V TEM NAVODILU
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen.
(1) Podatkovna baza je zbirka sistematično obdelanih podatkov iz letnih poročil družb, zadrug in podjetnikov ter drugih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih. Vsebuje naslednje atribute:
– za družbe: identifikacijske podatke (matična številka, ime družbe), oznake za vrsto podatka (AOP oznake) ter vrednosti za posamezne podatke za tekoče in za preteklo leto iz bilance stanja, iz izkaza poslovnega izida in iz izkaza bilančnega dobička oziroma bilančne izgube;
– za zadruge: identifikacijske podatke (matična številka, ime zadruge), oznake za vrsto podatka (AOP oznake) ter vrednosti za posamezne podatke za tekoče in za preteklo leto iz bilance stanja, iz izkaza poslovnega izida in iz izkaza bilančnega dobička oziroma bilančne izgube;
– za podjetnike: identifikacijske podatke (matična številka, ime podjetnika), oznake za vrsto podatka (AOP oznake) ter vrednosti za posamezne podatke za tekoče in za preteklo leto iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida;
– za pravne osebe javnega prava: identifikacijske podatke (matična številka, za proračunske uporabnike tudi šifra proračunskega uporabnika, ime pravne osebe javnega prava), oznake za vrsto podatka (AOP oznake) ter vrednosti za posamezne podatke za tekoče in za preteklo leto iz posameznih obrazcev letnega poročila;
– za druge poslovne subjekte (društva, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava): identifikacijske podatke (matična številka, ime poslovnega subjekta), oznake za vrsto podatka (AOP oznake) ter vrednosti za posamezne podatke za tekoče in za preteklo leto iz posameznih obrazcev letnega poročila.
(2) Zožena podatkovna baza je zbirka sistematično obdelanih podatkov iz letnih poročil družb, zadrug in podjetnikov ter drugih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih, ki se smejo javno objaviti oziroma posredovati tretjim osebam. Zožena podatkovna baza obsega podatke le za tiste družbe, zadruge in podjetnike, ki izjavijo, da naj se podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, predloženi za državno statistiko uporabijo tudi za javno objavo. Smiselno enaka opredelitev velja za zoženo podatkovno bazo za druge poslovne subjekte.
(3) Podatek iz podatkovne baze je vsaka posamezna vrednost atributa, ki je določena bodisi v obliki teksta (npr. ime) bodisi v obliki številčne vrednosti (npr. znesek za tekoče ali za preteklo leto za posamezno AOP oznako).
(4) Dodatni podatki k osnovni podatkovni bazi so podatki, ki jih AJPES vodi v drugih zbirkah podatkov (podatki o naslovu, o šifri dejavnosti – SKD, o šifri institucionalnega sektorja – SKIS ipd.) in se smejo posredovati tretjim osebam proti plačilu nadomestila v skladu s tarifo AJPES, ki določa nadomestila za posredovanje teh podatkov.
(5) Naročniki podatkov po zakonu so državni organi in pravne osebe, ki so po zakonu pooblaščeni za pridobivanje podatkov o premoženjskem in finančnem položaju ter poslovnem izidu za evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene.
(6) Drugi naročniki podatkov so naročniki, ki izkažejo interes za pridobitev podatkov iz podatkovne baze.
(7) Posredovanje podatkov iz podatkovne baze je storitev prepisa podatkov iz podatkovne baze na računalniške medije v standardni obliki prepisa podatkov in storitev posredovanja podatkov iz podatkovne baze na papirju. S posredovanjem podatkov iz podatkovne baze tretjim osebam se prenaša pravica do uporabe podatkov v skladu z dogovorom ali pogodbo.
(8) Nekomercialna uporaba podatkov iz podatkovne baze je uporaba podatkov za osebne namene, če je naročnik podatkov fizična oseba, ali za interne namene, če je naročnik podatkov pravna oseba.
(9) Komercialna uporaba podatkov iz podatkovne baze je kakršnakoli aktivnost prejemnika podatkov, povezana s pridobivanjem dobička ali koristi, ki izhaja iz nadaljnje obdelave podatkov, priprave in trženja novih proizvodov in storitev, z omogočanjem vpogleda v podatke tretjim osebam, z oglaševanjem ali z drugim načinom uporabe podatkov. Pri tem ni pomembno, ali sta bila dobiček oziroma kakšna druga korist dejansko dosežena ali ne.
STANDARDNE IN NESTANDARDNE OBLIKE PREPISOV PODATKOV IZ PODATKOVNE BAZE
3. člen
Standardna oblika prepisa podatkov iz podatkovne baze je prepis vseh podatkov, ki se lahko posredujejo naročniku podatkov v celotnem ali zoženem obsegu v obliki tekstualne datoteke. Strukture standardnih izpisov podatkov iz podatkovnih baz se objavijo na spletnem portalu AJPES.
Nestandardna oblika prepisov je prepis podatkov iz podatkovne baze po posebej določenih kriterijih oziroma omejitvah naročnika ali prepis podatkov v obliki, ki ni opredeljena kot standardna oblika iz prvega odstavka tega člena.
Posredovanje dodatnih podatkov se ne razume kot nestandardna oblika prepisa podatkov; to posredovanje se zaračuna posebej ne glede na to, da AJPES te podatke na zahtevo naročnika posreduje skupaj s podatkovno bazo.
NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV IZ PODATKOVNE BAZE
4. člen
Državni organi, Banka Slovenije in člani Ekonomsko-socialnega sveta v skladu s petim odstavkom 59. člena ZGD-1 podatke iz podatkovne baze družb, zadrug in podjetnikov v standardni obliki pridobijo brezplačno. Brezplačno lahko pridobijo tudi podatke iz podatkovnih baz za druge poslovne subjekte. Za nestandardno obliko prepisa podatkov iz podatkovne baze plačajo stroške priprave zahtevane oblike prepisa.
Drugi naročniki podatkov po zakonu lahko v skladu s petim odstavkom 59. člena ZGD-1 podatke iz podatkovne baze v standardni obliki pridobijo proti plačilu dejanskih stroškov za pripravo podatkovne baze v skladu s tarifo AJPES, ki določa nadomestila za posredovanje teh podatkov. Za nestandardno obliko prepisa podatkov hkrati z nadomestilom iz prejšnjega stavka plačajo tudi stroške priprave zahtevane oblike prepisa.
5. člen
Drugi naročniki podatkov (fizične ali pravne osebe) lahko pridobijo podatke iz zožene podatkovne baze.
6. člen
(Naročniki po zakonu)
Naročnikom po zakonu se podatki iz podatkovne baze posredujejo na podlagi njihovega pisnega zahtevka, pri čemer AJPES z naročnikom po zakonu sklene dogovor o uporabi podatkov (v nadaljevanju dogovor). V zahtevku naročnik po zakonu navede naslednje podatke: splošne podatke o naročniku, ustrezno pravno podlago, pri uveljavljanju brezplačnega posredovanja pa na zahtevo AJPES še ustrezna dokazila.
AJPES sklene z naročnikom po zakonu dogovor ob upoštevanju določb petega odstavka 59. člena ZGD-1, Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) oziroma drugih predpisov.
Če naročnik po zakonu ravna s podatki v nasprotju z dogovorom, mu AJPES v prihodnje zagotovi podatke iz podatkovne baze na način, ki ne omogoča identifikacije poslovnega subjekta.
7. člen
(Drugi naročniki)
Drugi naročniki pridobijo podatke iz zožene podatkovne baze na podlagi pogodbe o uporabi podatkov iz podatkovne baze (v nadaljevanju: pogodba).
Podatke za sklenitev pogodbe predložijo drugi naročniki v pisnem zahtevku, v katerem morajo poleg splošnih podatkov o naročniku natančno opredeliti namen uporabe podatkov, pri uporabi podatkov za komercialne namene pa še podatke o vrsti proizvodov oziroma storitev ali o drugi obliki uporabe podatkov.
Ob kršitvi pogodbenih obveznosti morajo drugi naročniki na zahtevo AJPES takoj uničiti vse kopije podatkovne baze, vse proizvode, ki so jih izdelali na podlagi podatkov iz podatkovne baze, in tretjim osebam onemogočiti nadaljnji vpogled v podatke, ki so jim jih že zagotovili, AJPES pa plačati pogodbeno kazen in povračilo celotne škode.
Naročniku, ki je kršil pogodbene obveznosti ali kako drugače oškodoval AJPES, lahko AJPES v prihodnje odkloni posredovanje podatkov iz podatkovne baze.
UPORABA PODATKOV IZ PODATKOVNE BAZE
8. člen
Podatkovna baza se lahko uporabi samo za namene, ki so opredeljeni v dogovoru ali pogodbi. Vsaka podatkovna baza, posredovana naročniku po zakonu ali drugemu naročniku, se posebej označi.
Naročnik v nobenem primeru ne sme izdelovati kopij izvirne podatkovne baze, če to ni določeno v pogodbi ali dogovoru. Naročnik mora tudi zagotoviti, da tretje osebe prek naročnikovih proizvodov ali storitev ne morejo pridobiti podatkov iz podatkovne baze. Prav tako mora zagotoviti, da je nepooblaščenim osebam onemogočen kakršenkoli vpogled ali uporaba podatkov.
9. člen
Naročnik podatkov po zakonu ali drug naročnik mora AJPES izročiti en izvod vsakega proizvoda, ki ga izdela na podlagi podatkov iz podatkovne baze, oziroma omogočiti vpogled v podatke z dodelitvijo začasnega gesla. AJPES ima pravico preveriti, ali je naročnik v proizvodih oziroma storitvah upošteval zahteve iz 8. člena tega navodila in zahteve, ki izhajajo iz dogovora ali pogodbe.
10. člen
Naročnik po zakonu ali drug naročnik mora pri vsaki uporabi podatkov iz podatkovne baze navesti vir podatkov v obliki:
Vir podatkov: AJPES – podatkovna baza letnih poročil.
IZPIS PODATKOV IZ PODATKOVNE BAZE NA PAPIR
11. člen
AJPES na naročnikovo zahtevo izdeluje iz podatkovnih baz tudi izpise podatkov na papirju.
Izpis podatkov iz letnih poročil družb, zadrug in podjetnikov, predloženih na poenotenih obrazcih, se v celotnem obsegu izdela samo, kadar to zahteva naročnik sam zase. Tovrstnega izpisa podatkov ni dovoljeno posredovati tretjim osebam, razen če se družba, zadruga ali podjetnik, ki ga podatki zadevajo, s tem strinja. Pisno soglasje mora pridobiti naročnik.
12. člen
Izpis podatkov iz podatkovne baze za družbe, zadruge in podjetnike v obsegu podatkov za javno objavo je storitev po 58. členu ZGD-1, nadomestilo za to storitev pa se zaračuna v skladu s tarifo AJPES, ki določa nadomestila za posredovanje teh podatkov.
13. člen
AJPES izdeluje izpise podatkov iz podatkovnih baz na papirju tudi za druge poslovne subjekte, razen kadar se lahko ti podatki uporabijo samo za državno statistiko. V tem primeru lahko AJPES posreduje le kopije predloženih letnih poročil.
KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih (Uradni list RS, št. 118/04).
15. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2007-6
Ljubljana, dne 29. januarja 2007
EVA 2007-1611-0062
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti