Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov, stran 1713.

Na podlagi 53. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N IK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov
1. člen
V Pravilniku o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 116/03) se v 14. členu v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Vlagatelj v vlogi navede podatke o dohodkih za vsakega družinskega člana posebej.«.
Drugi in tretji stavek se črtata.
2. člen
V 18. členu se v prvem odstavku za besedo »zaradi« doda beseda »zdravljenja« in vejica, za besedo »oskrbo« pa se doda besedilo »v trajanju več kakor 30 dni«.
3. člen
V 20. členu se v prvem stavku drugega odstavka za besedama »podatke o« črta beseda »stalnem«.
4. člen
V 21. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku črta besedilo »na dodiplomskem študiju«.
5. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
V 25. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku črta besedilo: »oziroma obrazec Priloga št. DP-2 – podatki o dohodkih za družinskega člana«.
7. člen
26. člen se črta.
8. člen
V 28. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Kot dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti se upošteva katastrski dohodek brez znižanj in olajšav.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek, za katerim se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če dohodek iz kmetijstva ustvarja več oseb, solastnikov, uporabnikov in uživalcev zemljišča, ki sestavljajo eno ali več skupnih gospodinjstev, se v dohodke vlagateljeve družine všteva sorazmerni del dohodka, glede na število gospodinjstev.«.
9. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna, povečan za plačane prispevke za socialno varnost.«.
10. člen
33. člen se črta.
11. člen
V 46. členu se črta besedilo »na dodiplomskem študiju«.
12. člen
Za 48. členom se doda nov 48. a člen, ki se glasi:
»48.a člen
Pri sostarševstvu se v skupni dohodek družine všteva dohodek starša, pri katerem otrok živi in ki uveljavlja pravico do otroškega dodatka ter znesek preživnine, določene za posameznega otroka. Od dohodka družine se nato odštejejo izplačane preživnine v višini izvršilnega naslova, ki jih plačuje vlagatelj.«.
13. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
Pravico do dodatka za veliko družino uveljavlja eden od staršev, če ni uveljavil pravice do otroškega dodatka ali mu ta ne pripada. V tekočem letu mora vložiti vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino za tekoče leto pri krajevno pristojnem centru na obrazcu DP-4-vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino.
Za otroke iz drugega odstavka 77. člena zakona lahko uveljavlja pravico do dodatka za veliko družino eden od polnoletnih otrok ali druga oseba na način, kakor je opredeljen v prejšnjem odstavku.
O pravici do dodatka za veliko družino odloči center po uradni dolžnosti za prejemnika otroškega dodatka hkrati z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka, če je le-ta upravičen do otroškega dodatka v tekočem letu za najmanj tri otroke.«.
14. člen
Za 51. členom se doda nov 51.a člen, ki se glasi:
»51.a člen
Če je bila upravičencu v tekočem letu že priznana pravica do dodatka za veliko družino s tremi otroki in se mu je pozneje v tem letu število otrok povečalo, je upravičen do razlike do dodatka za veliko družino s štirimi ali več otroki.
O razliki do dodatka za veliko družino s štirimi ali več otroki odloči center po uradni dolžnosti hkrati z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka za štiri ali več otrok.
Kdor ni uveljavil pravice do otroškega dodatka ali mu ta ne pripada, mora v tekočem letu vložiti vlogo za uveljavitev izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki najpozneje v roku treh mesecev od dneva povečanja števila otrok na obrazcu DP-4-vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino.«.
15. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
Kadar vlagatelj uveljavlja pravico do dodatka za veliko družino za otroka, starejšega od osemnajst let, priloži k vlogi tudi potrdilo o šolanju ali potrdilo o vpisu, če ga za to šolsko o oziroma študijsko leto še ni predložil.
Status otroka za osebe, starejše od 26 let, ki je upravičena do dodatka za veliko družino, se podaljša za 12 mesecev, če traja šolanje na visoki stopnji pet let, ali za 24 mesecev, če traja šolanje na visoki stopnji šest let.
Status otroka za osebe, starejše od 26 let, ki je upravičena do dodatka za veliko družino se podaljša sorazmerno s številom dni, za kolikor se je šolanje podaljšalo zaradi daljše bolezni ali poškodbe, če je do nje prišlo med študijem ali zaradi služenja vojaškega roka.
Za osebo iz tretjega odstavka vlagatelj poleg ostalih dokazil priloži tudi mnenje izbranega zdravnika o daljši bolezni ali poškodbi in njenem trajanju.«.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-39/2006
Ljubljana, dne 16. januarja 2007
EVA 2006-2611-0008
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti