Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

708. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane, stran 1789.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06) in v skladu s 56. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 4. redni seji dne 6. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Poljčane.
Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov, Statuta Občine Poljčane, odlokov in drugih veljavnih podzakonskih predpisov.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom.
3. člen
Občinska uprava mora skrbeti za racionalno, učinkovito in kvalitetno izvajanje nalog ter za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje uslužbencev občinske uprave.
4. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavijo svoje pravice in potrebe.
5. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava Občine Poljčane sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
6. člen
Delo občinske uprave je javno.
O delu občinske uprave obvešča javnost župan, direktor občinske uprave ali po pooblastilu župana za stike z javnostjo pooblaščena oseba.
Občinska uprava oziroma njeni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
7. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Poljčane ustanovi enovit organ: občinska uprava Občine Poljčane, s sedežem Bistriška cesta 65, (v nadaljevanju: občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
8. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.
V času njegove odsotnosti ali zadržanosti župana nadomešča podžupan.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
9. člen
Sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v aktu o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
10. člen
V skladu s sistematizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
11. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
12. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti uslužbenec občinske uprave, v katerega delovno področje spada naloga v skladu z aktom o sistematizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od uslužbencev občinske uprave, jo opravi uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave ali župan.
13. člen
Uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in aktom o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih predstojnika.
14. člen
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi.
Za svoje delo so odgovorni županu občine.
15. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več uslužbencev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
16. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določijo sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
17. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava.
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdajajo pooblaščeni uslužbenci občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske osnove za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
18. člen
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh, ki jih v zadevah iz prenesene pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje oziroma njegov organ v sestavi.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
19. člen
O izločitvi župana in direktorja občinske uprave v upravnem postopku odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi iz upravnega postopka odloča župan.
III. DELOVNA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE
20. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
– družbenih dejavnosti,
– varstvo okolja in urejanje prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva,
– požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih nesreč.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
21. člen
Za izvajanje nalog občinske inšpekcije, nalog na področju varstva okolja in urejanja prostora ter nalog direktorja občinske uprave, lahko občinski svet na predlog župana z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave.
22. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana in njegovih delovnih teles, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov,
– organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
– nabava opreme, drobnega inventarja ter pisarniškega in drugega materiala za delo občinske uprave,
– vzdrževanje drobnega inventarja in opreme,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine ter informacijska podpora,
– kadrovske zadeve, varstvo in zdravje pri delu in organizacijo dela v občinski upravi,
– pripravo in izvajanje s proračunom sprejetega načrta delovnih mest in kadrovskega načrta,
– naloge v zvezi z informatizacijo dela občinske uprave,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– odnose z javnostmi,
– zagotavljanje celostne podobe ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
– s področja civilne obrambe, civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
23. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– premoženjsko pravno svetovanje za potrebe občinske uprave,
– splošne pravne zadeve, svetovanje ostalim organom občinske uprave,
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb v zvezi z odtujevanjem in pridobivanjem premoženja, finančnih in drugih pogodb ter pravna presoja vseh pogodb,
– priprava gradiva, pomoč pri organizaciji sej občinskega sveta, sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih telesih ter skrb za realizacijo sklepov,
– sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč,
– izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja,
– priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami,
– premoženjsko pravne naloge ter skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja,
– spremljanje in uporaba objav, predpisov, aktov na delovnem področju,
– strokovno pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi,
– druge upravne in strokovne naloge, ki sodijo v to področje.
24. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
25. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– vodi finančno in blagajniško poslovanje ter računovodske in knjigovodske posle,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine,
– upravlja finančno premoženje občine,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade,
– spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
– koordinacija nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti občine in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
– strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem na področju gospodarjenja s stanovanji in poslovnimi prostori,
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter strategij občine,
– vodenje centralne evidence premoženja občine,
– obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
26. člen
Na področju gospodarskih dejavnosti (kmetijstvo, obrt, drobno gospodarstvo, turizem, stanovanjsko gospodarstvo) občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, stanovanji in poslovnimi prostori,
– načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike občine ter urejanje zadev v zvezi z neprofitnimi in socialnimi stanovanji,
– načrtovanje in vodenje investicij na področju stanovanjske izgradnje in poslovnih prostorov,
– vodenje postopkov za oddajo neprofitnih stanovanj,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobivanje zemljišč za potrebe občine,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge s tega področja.
27. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– izobraževanje in predšolska vzgoja ter odločanje o plačilih staršev za programe vrtca,
– priprava in realizacija programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove,
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega varstva,
– kultura in varstvo kulturne dediščine,
– socialno varstvo in obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova,
– izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja družbenih dejavnosti,
– pripravlja razvojne usmeritve in predloge razvojnih programov na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
28. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravo in usklajevanje strokovnih osnov celovitega urejanja prostora občine za obravnavo in odločanje na občinskem svetu,
– prostorsko planiranje,
– priprava prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine,
– vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov (evidenca posegov v prostor) in analizira stanje posegov v prostor,
– izdelovanje lokacijskih informacij za namene prometa z zemljišči, za namene projektiranja objektov in za namene gradnje enostavnih objektov,
– načrtovanje ukrepov za realizacijo prostorskih odločitev,
– skrb za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
– analiziranje in predlaganje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
– odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, komunalnega prispevka in komunalne takse,
– koordinira vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanje in vzdrževanje parkirišč, urejanje zelenih površin, vzdrževanje in urejanje pokopališč, urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
29. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge programov varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja predloge sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge ter aktivnosti s področja varstva okolja in naravne dediščine, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
30. člen
Občinska uprava skrbi za izvajanje gospodarskih javnih služb (obvezne in izbirne), na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnaje s komunalnimi odpadki (zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov),
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in javnih površin,
– zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest, javnih poti, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč, pločnikov in kolesarskih poti,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in javnih tržnic,
– plakatiranje,
– javna razsvetljava v naseljih,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in nadzor komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
– predlaganje standardov in normativov za gospodarske javne službe in promet ter skrb za njihovo izvajanje,
– predlaganje pogojev za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb,
– gospodarjenje s komunalnimi in infrastrukturnimi objekti in napravami,
– načrtovanje in vodenje investicij ter projektov na področju komunalne infrastrukture,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb in prometa,
– pripravljanje predlogov za določanje prometne ureditve v občini in spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih javnih služb,
– sodelovanje pri pripravi programov razvoja gospodarskih javnih služb in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih površin,
– pripravljanje predpisov iz svojega področja,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– opravlja druge naloge s tega področja.
31. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Naloge in pooblastila občinske uprave na področju občinske inšpekcije se določijo s posebnim odlokom.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Župan izda akt o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi v 45 dneh po uveljavitvi tega odloka.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se z dnem, ko ga sprejme občinski svet.
Poljčane, dne 6. februarja 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti