Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

717. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (uradno prečiščeno besedilo) (ZASP-UPB3)
718. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5)
719. Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (uradno prečiščeno besedilo) (ZZSV-UPB1)
720. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (uradno prečiščeno besedilo) (ZZRZI-UPB2)
721. Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDCOPMD-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

722. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih
790. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
791. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica v občini Šempeter - Vrtojba
792. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju

Sklepi

793. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
794. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje

MINISTRSTVA

723. Sklep o določitvi povprečne odkupne cene za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2007
724. Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2007
725. Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, za leto 2007
726. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničene podzemne vode za leto 2007
727. Sklep o določitvi prodajne vrednosti za 1 tono školjk za leto 2007
728. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2007
729. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2007
730. Seznam dokazil kvalifikacij za zdravnika oziroma zdravnico, zdravnika specialista oziroma zdravnico specialistko, zdravnika specialista družinske medicine oziroma zdravnico specialistko družinske medicine, doktorja dentalne medicine oziroma doktorico dentalne medicine in doktorja dentalne medicine specialista oziroma doktorico dentalne medicine specialistko
731. Seznam dokazil kvalifikacij za magistra farmacije oziroma magistro farmacije, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika in diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja
795. Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina
796. Odredba o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca

USTAVNO SODIŠČE

732. Odločba o razveljavitvi tretje alineje 42. člena Zakona o zasebnem varovanju
733. Odločba o razveljavitvi 24. člena Odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec (Uradni list RS, št. 9/98) v delu, ki načrtuje, da se gospodarski objekt pri hišni številki 25 poruši
734. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
735. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrajnega sodišča v Mariboru
736. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani
737. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
738. Sklep o zavrnitvi pobude

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

739. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini poročila pooblaščenega aktuarja
740. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o prenosljivosti številk
741. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hoče - Slivnica
742. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše
743. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
744. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2007

OBČINE

Celje

745. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
746. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dobje

747. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Dol pri Ljubljani

748. Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti BR 9/3 Korant

Gornji Petrovci

749. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Petrovci
750. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

Grosuplje

751. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Grosuplje

Ilirska Bistrica

752. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007

Komen

753. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen
754. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
755. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
756. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
757. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
758. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Koper

759. Obvezna razlaga tretjega in četrtega odstavka 21. člena Odloka o koncesiji za gradnjo in upravljanje turističnega pristanišča Marina Žusterna in krajevnega pristanišča ob izlivu Badaševice
760. Obvezna razlaga 7. člena Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
761. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
762. Sklep o merilih za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja – azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.
763. Ugotovitveni sklep

Kranj

764. Avtentična razlaga druge alinee točke (1.3) 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
765. Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj

Ljubljana

766. Odlok o razglasitvi Domačije Topolovčar za kulturni spomenik lokalnega pomena
767. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno-zgodovinske spomenike
768. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana

Logatec

769. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Moravske Toplice

770. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007

Sveti Jurij ob Ščavnici

771. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Šmartno pri Litiji

772. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litji

Štore

773. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
774. Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca v Občini Štore
775. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
776. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
777. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Štore

Turnišče

778. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Turnišče in Prostorskega reda Občine Turnišče

Vipava

779. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2007
780. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Zreče

781. Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju ZN center Zreče
782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče
783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Zreče
784. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
785. Sklep o spremembi višine zneska enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Zreče

Žirovnica

786. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007
787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
788. Pravilnik o dodeljevanju sredstev, ki niso državna pomoč, na področju kmetijstva v Občini Žirovnica
789. Pravilnik o uporabi kulturne dvorane na Breznici

POPRAVKI

797. Popravek Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenj Gradec za leto 2007

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti