Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

Su 010603/2007-2 Ob-4432/07 , Stran 1185
Upravno sodišče RS, Tržaška 68a, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: višji pravosodni svetovalec oziroma pravosodni svetnik – strokovni sodelavec. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj za delovno mesto višji pravosodni svetovalec oziroma 6 let delovnih izkušenj za delovno mesto pravosodni svetnik, – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – znanje uradnega jezika, – odlično znanje vsaj enega ali več tujih svetovnih jezikov, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – spremljanje in proučevanje sodne prakse domačih in tujih sodišč ter domače in tuje strokovne literature, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik ter sodelovanje pri reševanju zadev brezplačne pravne pomoči, – izvedba priprav za seje senatov in glavnih obravnav ter poročanje na sejah, – izdelava osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih mnenj, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij ter druge naloge določene s področnimi predpisi. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, 4. izjavo o znanju enega ali več tujih svetovnih jezikov na podlagi samoocenitve, 5. izjavo kandidata, da – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravnemu sodišču RS pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I, oziroma na delovnem mestu pravosodni svetnik v nazivu pravosodni svetnik II, z možnostjo napredovanja v naziv pravosodni svetnik I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravnega sodišča RS na sedežu sodišča v Ljubljani, Tržaška 68a. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje na naslov: Upravno sodišče RS, Tržaška 68a, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: urad.uprlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije je mogoče dobiti v uradu predsednika sodišča, tel. 01/470-01-00. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Upravnega sodišča RS http://www.sodisce.si/usrs/. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost