Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

Ob-4890/07 , Stran 1172
1. Predmet podnajema je prostor v izmeri 139,55 m2 za restavracijo v objektu Športne dvorane Nova Gorica za obdobje veljavnosti sklenjene pogodbe št. MŠZŠ: 3311-04-236018 za najem s postopnim odkupom (leasing) objekta Športne dvorane v Mestni občini Nova Gorica, in sicer do 31. 12. 2015. 2. Izklicna cena je 1.500 EUR/mesec in je določena v skladu z oceno vrednosti najemnine, ki jo je izdelal Janez Kratnar, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register Slovenskega inštituta za revizijo. 3. Restavracija se nahaja v pritlični etaži Športne dvorane v Novi Gorici. Dokončana je do 4. gradbene faze. Skladno s projektom št. 19/2005, Načrt arhitekture, opreme in tehnološki načrt, Inženiring 4M d.o.o., avgust 2005, je sestavljena iz točilnice, gostinskega prostora, skladišča, kuhinje, predprostora, garderobe in sanitarij. K restavraciji sodi tudi letni vrt pod arkadami športne dvorane. Inštalacijski razvodi so izvedeni v standardni izvedbi (elektro inštalacije za razsvetljavo in moč, telefon, vodovod, kanalizacija, ogrevanje). Najugodnejši najemnik mora vložiti v tehnološko in pohištveno opremo lokala lastna sredstva v višini ca. 57.000 EUR (ocenjeno po projektantskem predračunu) v skladu z: – načrt arhitekture, opreme in tehnološki načrt, Inženiring 4M d.o.o., avgust 2005, – načrt strojnih inštalacij in opreme, Klima 2000 d.o.o., julij 2005, – načrt električnih inštalacij in električne opreme, Epro d.o.o., avgust 2005. 4. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom »najem restavracije v ŠD Nova Gorica, zap. št. 478-89/2006«. 5. Rok za zbiranje ponudb je 20 dni od objave. 6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek najemnine. Ponudbi je potrebno priložiti: – kopijo dokumentov o registraciji ali priglasitveni list, – potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, katere državljan je, oziroma kjer ima sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma, ki ima sedež v drugi državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati, – dokazila o strokovni in finančni usposobljenosti, – rok izvedbe – začetek obratovanja lokala, – izjava o izključni izgradnji gostinskega objekta po izdelani projektni dokumentaciji, – izjava o pogojih obratovanja lokala, – izjava o sprejemanju razpisnih pogojev. 7. Pogoji obratovanja lokala Najemnik bo moral spoštovati določila o odpiralnem času, ceni hrane in njeni kvaliteti in režimu delovanja lokala: – lokal mora delati najmanj od 7. ure do 22. ure med delavniki, – dijaki morajo dobiti od 7. do 9. ure jutranji obrok s toplim napitkom, od 9.30 do 11. ure malico in od 11.30 do 15. ure kosilo po standardih prehrane za dijaške domove, – prehrana ne sme biti dražja kot je v dijaških domovih, – v lokalu se ne sme točiti alkoholnih pijač in ni dovoljeno kajenje, – v dneh, ko ni pouka in v času po 16. uri lokal deluje za zunanje uporabnike in se lahko vključuje v ponudbo ob različnih aktivnostih ali dogodkih v dvoranah. 8. Republika Slovenija na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi pogodbe o oddaji nepremičnine v najem, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. 9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb. 10. Merilo za izbiro je višina ponujene najemnine. V primeru, da prispe več enakih ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03). 11. Podnajemna pogodba bo predložena v podpis v po odobritvi Vlade Republike Slovenije in sicer predvidoma v 30 dneh po odpiranju pisnih ponudb. Plačilo najemnine je do vsakega 5. v mesecu. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. 12. Primopredaja prostorov se opravi po podpisu podnajemne pogodbe. 13. Vse stroške v zvezi s pogodbo plača podnajemnik. 12. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Šolski center Nova Gorica, tel. 05/335-84-00 (Bojan Bratina, direktor). Ogled nepremičnine in izdelanih načrtov je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost