Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

760. Obvezna razlaga 7. člena Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem, stran 1969.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O B V E Z N O R A Z L A G O
7. člena Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91)
Št. 3500-22/2007
Koper, dne 6. februarja 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) in 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. februarja 2007 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
7. člena Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91)
v naslednjem besedilu:
»V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91) se določila glede etažnosti objektov, opredeljena v 7. členu, razlagajo tako, da je gradnja kletnih etaž na območju historičnega mestnega jedra Mestne občine Koper dovoljena, če je le-ta strokovno podprta z vidika spomeniško varstvenih pogojev ter statične dopustnosti.«
Št. 3500-22/2007
Koper, dne 5. februarja 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/96)
P R O M U L G O L’I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
dell’articolo 7 del Decreto sulle norme tecniche d’attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e della rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/91)
N. 3500-22/2007
Capodistria, il 6 febbraio 2007
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06), in ottemperanza dell’articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 5 febbraio 2007, ha accolto
L’I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
dell’articolo 7 del Decreto sulle norme tecniche d’attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e della rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/91)
dal seguente testo:
»Nel Decreto sulle norme tecniche d’attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e della rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/91), le disposizioni riguardanti i limiti di altezza definiti nell’articolo 7, vanno interpretate nel senso che è ammessa, nel centro storico della Città di Capodistria, la costruzione di piani interrati purchè consentite dai vincoli di tutela monumentale e dall’ammissibilità statica.«
N. 3500-22/2007
Capodistria, lì 5 febbraio 2007
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost