Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

Št. 35230-0013-2007/1 Ob-4730/07 , Stran 1175
1 Predmet razpisa 1.1 Občina Vojnik (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki se bodo izpraznila ali na novo pridobila v letih 2007, 2008 in 2009. Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: – lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 114/06 – v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine; – lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo in varščino. Od razpisanih stanovanj bo predvidoma: – 50% stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki bodo uvrščeni na listo A in – 50% stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki bodo uvrščeni na listo B. – 1 stanovanje bo namenjeno za oddajo v najem invalidnim osebam, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička. Prosilci se bodo uvrščali na ločeni listi v okviru liste A (oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva. Stanovanja bodo na Frankolovem, v Novi Cerkvi in v Vojniku. Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem. Lastnik odpove pogodbo iz razlogov in pod pogoji, določenimi v 103. členu Stanovanjskega zakona, še zlasti, če najemnik redno ne plača najemnine, v roku, ki ga določa najemna pogodba. 1.2 Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03 in 142/04) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe. Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo s prosto oblikovano najemnino po merilih in postopkih, določenim s 30. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v velikosti 54 m2, točkovano s 307 točkami, znaša najemnina v mesecu januarju 2007, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 170 EUR (40.738,80 SIT). 1.3 Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. 2. Razpisni pogoji 2.1 Upravičenci za oddajo neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Vojnik. Upravičenci za oddajo neprofitnih stanovanj v najem so tudi: – žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine Vojnik; – invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo na območju občine Vojnik možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve; – najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku. 2.2 Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2006 ne presegajo v točki 2.3 za listo B določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2006 znašala 773,42 EUR (185.342 SIT.) Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A – brez lastne udeležbe in varščine ali listi B – z lastno udeležbo in varščino. 2.3 Prosilci za oddajo neprofitnih stanovanj v najem se ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine – lista A in na prosilce, ki so dolžni plačati lastno udeležbo in varščino – lista B. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem 20 odstotnih točk in na listi B 25 odstotnih točk. 2.4 2.4.1 Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2006 ne presegajo gornje meje, določene v točki 2.3 tega razpisa; – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino; – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja. 2.5 Na razpisu ne morejo sodelovati: – tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili; – tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov; – tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Občine Vojnik in jim je sodno naložena izselitev iz njih. 3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev 3.1 Prednostne liste upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem bodo sestavljene na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu s 6. členom Pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: mlade družine, mladi; družine z večjim številom otrok; invalidi in družine z invalidnim članom; družine z manjšim številom zaposlenih; državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki; žrtve družinskega nasilja; osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s številom točk v preglednici pod točko 3.2.1. 3.2 3.2.1 Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1 in 3.2, se za posamezno listo prosilcev A oziroma B točkujejo z naslednjo višino točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.2.2 Razpisnik določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg splošnih pogojev še dodaten pogoj in kriterij: – stalnost bivanja prosilca na območju občine Vojnik, ki velja za listi A in B: nad 5 do 10 let – 20 točk, nad 10 do 15 let – 40 točk, nad 15 do 20 let – 90 točk, nad 20 let – 110 točk. Upošteva se čas do vključno 28. 2. 2007. V primeru prekinitve stalnega bivanja na območju Občine Vojnik, se čas stalnega bivanja sešteva. 4. Lastna udeležba Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki jih je zavezan prispevati upravičenec pred oddajo stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B). Višina lastne udeležbe znaša 10% vrednosti neprofitnega stanovanja, izračunane po pravilniku 116. člena Stanovanjskega zakona brez vpliva lokacije. Lastna udeležba se najemniku neprofitnega stanovanja vrne po 10 letih v protivrednosti v evrih z 1% obrestno mero. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in z vračilom lastne udeležbe se določijo med najemodajalcem in upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem z medsebojno pogodbo. Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pa pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni udeležbi ali v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev stanovanja. 5. Varščina Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo, določeno v 9. členu Pravilnika (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s tem plačilom in vračilom varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi. 6. Razpisni postopek Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge v času uradnih ur od 2. 3. 2007 dalje v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali pa si vlogo natisnejo sami s spletne strani Občine Vojnik: www.vojnik.si. Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT- UPB2, Uradni list RS, št. 114/05), kar znaša 17,73 EUR (4.250 SIT). Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahteve po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo in morebitnimi drugimi dokazili. Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, od 2. 3. 2007 do vključno 30. 3. 2007. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu občine. Vloge bomo sprejemali v tajništvu Občine Vojnik v času uradnih ur: – ponedeljek od 8. do 12. ure, – sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 16.30, – petek od 8. do 12. ure. Za osebno prejete vloge bomo izdali potrdilo o prejemu. Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod točkami 1., 2., 3. in 5., druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke: 1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer; 2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov (kolikor je prosilec lastnik nepremičnin, je potrebno priložiti cenitveno poročilo sodnega cenilca); potrdila o premoženjskem stanju (DURS, Upravna enota …); 3. odločbo o odmeri dohodnine za leto 2005 in potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2006 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd.; 4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje); 5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; 6. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini; 7. dokazilo o kvaliteti bivanja – točkovalni zapisnik; 8. izjava prosilca, ki stanuje pri starših ali sorodnikih, o površini dela stanovanja oziroma stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma v souporabi; 9. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske skupnosti; 10. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka; 11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 leta; 12. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 13. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere); 14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada; 15. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe; 16. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost (odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS …); 17. izvid zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami; 18. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe; 19. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju; 20. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja; 21. izjavo o dobi bivanja – stalnega prebivališča na območju Občine Vojnik. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa. Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa. Občina k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. 7. Splošne določbe Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih. Komisije si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število razpisanih stanovanj. Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo prosilci razpisa z enakim številom točk, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, ki imajo stalno prebivališče dalj časa na območju Občine Vojnik. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 5 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 45 dneh po prejemu popolne pritožbe župan. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb se bo seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj, javno objavil na enak način kot razpis. Z upravičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Upravičenca, ki zavrne za njega in njegovo družino primerno stanovanje in zavrnitve stanovanja ne utemelji z argumenti, kot so premajhno stanovanje glede na standarde za število družinskih članov, lokacijo, stanje stanovanja ipd. oziroma se na dvakratni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se izloči z veljavne prednostne liste. Od razpoložljivih stanovanj v letih 2007 se bo prvo razpoložljivo stanovanje namenilo za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in se bodo uvrščali na listo A. Naslednje razpoložljivo stanovanje se bo namenilo za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so zavezani plačati lastno udeležbo in varščino ter se bodo uvrščali na listo B. V enakem zaporedju se bodo dodeljevala razpoložljiva stanovanja predvidoma do leta 2009. Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina ponovno preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in se prosilca črta s seznama upravičencev. Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, v času uradnih ur: – ponedeljek od 8. do 12. ure, – sreda od 14. do 16. ure, – petek od 8. do 11. ure ter na tel. 03/78-00-620.

AAA Zlata odličnost