Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

778. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Turnišče in Prostorskega reda Občine Turnišče, stran 1989.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter na podlagi 50. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je župan Občine Turnišče dne 12. 2. 2007 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine Turnišče in Prostorskega reda Občine Turnišče
S tem programom priprave se pričnejo postopki priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja Občine Turnišče (v nadaljevanju Strategija) in Prostorskega reda Občine Turnišče (v nadaljevanju Prostorski red), ki sta temeljna občinska akta, ki določata usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe ter prikazujeta podrobnejšo namensko rabo prostora z merili, pogoji in ukrepi za načrtovanje v prostoru, tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine.
1.0. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Turnišče
1.1. Ocena stanja
Splošno
Občina Turnišče je ena izmed manjših občin, saj meri le 23 km2 in šteje 3422 prebivalcev, ki živijo v štirih naseljih in sicer v Turnišču, Renkovcih, Nedelici in Gomilici. Prebivalstvo v občini upada.
Občina leži na ravninskem delu Prekmurja, kjer zaradi naravnih danosti prevladuje kmetijska dejavnost. Zaposlenih je 46,5% celotnega prebivalstva, v kmetijstvu je zaposlenih 119 ali 8,8% prebivalcev.
V naselju Turnišče je prebivalstvu zagotovljena osnovna družbena infrastruktura (osnovno šolstvo, osnovno zdravstvo, upravne in kulturne dejavnosti), naselje je tudi v celoti komunalno opremljeno. Naselje leži v bližini cestnega priključka na načrtovano avtocesto Beltinci–Lendava. Zaradi lege izven koridorjev večjih infrastrukturnih objektov in zaradi odsotnosti večjih industrijskih objektov, predstavljajo vsa naselja v občini kvalitetno bivalno okolje, zato si želijo prebivalci v domači občini zagotoviti tudi delovna mesta. Ker kmetijstvo ne zagotavlja zadostnega števila delovnih mest, občina usmerja razvoj v zagotavljanje novih delovnih mest v drugih dejavnostih, predvsem v obrtnih, servisnih in industrijskih panogah. V ta namen je treba zagotoviti ustrezna zemljišča na robovih naselij in v območjih, kjer je že izgrajena javna gospodarska infrastruktura. Osnovni namen v razvoju občine je torej zadržati ljudi v domačem kraju in poleg kmetijstva razvijati tudi druge dejavnosti.
Poselitev
V vseh naseljih je že določena struktura urbane rabe, zagotovljene so javne funkcije in javne površine, ni pa delitve podrobnejše namenske rabe. Vsa naselja so mešana s stanovanjsko, kmetijsko in poslovno funkcijo. Naselja nimajo ločenih obrtno-servisnih con. Zato je predvidena ureditev večje poslovno-servisne in trgovske cone v Turnišču ob priključku na avtocesto, za kar ima občina že investitorje. V vseh naseljih je v posameznih vrzelih in notranjih območjih še dovolj nezazidanih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo. Nove širitve so predvidene le kot posamične pobude lastnikov parcel v območjih, kjer je zagotovljena javna gospodarska infrastruktura in kjer so zemljišča prilagojena morfološkim pogojem naselja.
Gospodarska javna infrastruktura
V občini in naseljih je že zasnovana in ustrezno urejena prometna infrastruktura. Rešeno je zbiranje in čiščenje komunalnih odplak v vseh naseljih. Vodooskrba je zadovoljivo rešena iz skupnega občinskega zajetja. Občina se bo vključila tudi v sistem regionalnega vodovoda. Predvidena je tudi posodobitev posameznih odsekov omrežja in zagotovitev požarne vode.
Krajina
Na področju kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva in drugih krajinskih struktur občina ne načrtuje prostorskih posegov. Omogočena bo gradnja in postavitev kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih, predvideno je namakanje kmetijskih zemljišč. Vzhodni del občine, vključno z naseljem Nedelica (večji del naselja), leži v območju varstva narave, zato je pri posegih na teh območjih treba upoštevati naravovarstvene pogoje.
1.2. Razlogi za pripravo strategije in prostorskega reda
Strategija in Prostorski red Občine Turnišče sta temeljna prostorska razvojna dokumenta, ki bosta nadomestila prostorske sestavine planov iz leta 1986, sprejete še v bivši občini Lendava. V spremembah in dopolnitvah v letu 2003 oziroma 2004, ko je občina med drugim uveljavljala tudi spremembe namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča zaradi gradnje stanovanjskih objektov, je bila postopku usklajevanja večina posegov zavrnjena zaradi pomanjkljive utemeljitve in zaradi odstopanja od republiških planskih dokumentov. V letu 2005 je bil sprejet lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava, ki poteka tudi skozi občino Turnišče in s katerim so bili spremenjeni in dopolnjeni tudi planski akti občine. Ker je priključek na avtocesto predviden v neposredni bližini občinskega središča, so zemljišča v bližini postala aktualna območja za širitev poselitvenega območja, predvsem kot območja za lociranje različnih gospodarskih dejavnosti. Zato želi občina v novih planskih dokumentih zagotoviti možnost dolgoročnega razvoja naselja Turnišče ob priključku na avtocesto.
Ne glede na to, da so v vseh naseljih še nezazidana stavbna zemljišča, želi občina zagotoviti možnost gradnje v vseh naseljih. V strokovnih podlagah, izdelanih za pripravo SPRO je namreč ugotovljeno, da nezazidana zemljišča niso na razpolago graditeljem, saj trg stavbnih zemljišč v občini še ni stekel, poleg tega nekatere parcele predstavljajo zeleni rob naselja in so neprimerne za gradnjo. Z možnostjo gradnje na lastnih parcelah bo občina omogočila tudi, da bodo občani ostali v domači občini in s tem povečali število prebivalcev, ki v Občini Turnišče upada.
Za obstoječe površine znotraj naselja in za površine, ki so naselju priključene na novo je treba določiti podrobnejšo namensko rabo, določiti merila in pogoje za posege v prostor in ukrepe za izvajanje. Vse to bo določeno v Prostorskem redu občine.
Priprava Strategije in Prostorskega reda občine je potrebna tudi zaradi uskladitve občinskih prostorskih dokumentov s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskim redom Slovenije.
1.3. Pravna podlaga za pripravo strategije in prostorskega reda
Pravna podlaga za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Turnišče so predpisi iz prostorske zakonodaje, in sicer:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/2, 8/03 in 58/03);
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04);
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04);
– Strokovne podlage za pripravo strategije in prostorskega reda Občine Turnišče.
V primeru, da se v času priprave Strategije in Prostorskega reda Občine Turnišče spremenijo zgoraj navedene pravne podlage, se za pripravo prostorskih aktov smiselno upoštevajo spremenjene pravne podlage.
2. Predmet in programska izhodišča za Strategijo in Prostorski red
Predmet Strategije prostorskega razvoja Občine Turnišče je določiti izhodišča in vizijo prostorskega razvoja občine ter usmeritve za usklajen razvoj dejavnosti v prostoru in rabo prostora tako, da je omogočeno usmerjanje prostorskih razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev.
Predmet prostorskega reda Občine Turnišče je določiti območja namenske rabe prostora, merila in pogoje ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo podrobnejših pogojev za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
Osnovni poudarek v Strategiji in Prostorskem redu bo dan širitvi lokalnega središča naselja Turnišče, kjer se bo ob priključku na avtocesto razširila obrtno – servisna cona. Razširjen bo že zasnovan in delno urejen kmetijski center, uredil se bo novi trgovski center. V naseljih Renkovci, Turnišče in Nedelica se bodo delno razširili tudi športno-rekreacijski centri, razširil se bo romski zaselek v Gomilici. Predlagane so še manjše širitve v vseh naseljih za stanovanjsko gradnjo.
Za območje trgovsko-obrtno-servisne cone ob avtocesti bo izdelana posebna strokovna podlaga, s katero bo občina oziroma investitorji utemeljili širitev. Za celotno območje bo v nadaljevanju pripravljen in sprejet lokacijski načrt z namenom, da se zagotovi kompleksnost urejanja in nadaljnja izgradnje gospodarske javne infrastrukture.
3. Opis načrtovanih ureditev
Vsa območja, ki so predmet sprememb namenske rabe so najboljša kmetijska zemljišča, trajno namenjena kmetijski rabi. Večji navedeni posegi so izven območij varstva narave. Sicer so vsa območja, ki bodo predmet spremembe namenske rabe, v bližini naselij in večinoma tudi že komunalno opremljena.
Za vsa naselja v občini bo v Prostorskem redu občine predlagana delitev območja naselja na funkcionalne in prostorske enote, v katerih bodo glede na prevladujočo dejavnost podani pogoji in merila za urejanje. Določi se vrsta objektov in drugih posegov ter ureditev ter funkcionalna in tehnična zasnova objektov. Podana bodo oblikovna merila in pogoji za urejanje parcel in gradnjo objektov, pri čemer je treba v stanovanjskih območjih upoštevati značilno tipologijo zazidave in značilno oblikovanje objektov.
Prostorski red bo določil tudi merila in pogoje glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo ter druga merila in pogoje za urejanje prostora v naselju in izven njega, predvsem pa v območjih, ki bodo naseljem priključena na novo. Podani bodo tudi ukrepi za izvajanje Prostorskega reda občine in sicer programi in projekti za opremljanje zemljišč za gradnjo, ukrepi za faznost izvedbe posegov na posameznih območjih ter drugi ukrepi, določeni s predpisi o urejanju prostora.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Strategije in Prostorskega reda
1. Ministrstvo za okolje in prostor,Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami, Sektor za ohranjanje narave, Sektor za varstvo okolja,Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Kolodvorska;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
10. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
13. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
16. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana;
17. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
18. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota;
19. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota;
20. ELES, doo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
21. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
22. Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 1, 1000 Ljubljana;
23. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota;
24. UPC Telemah d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota.
Če se v fazi priprave strategije in prostorskega reda ugotovi, da je treba v postopek vključiti dodatne udeležence, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec povabi tudi druge organe in organizacije.
Nosilci urejanja prostora so v skladu z določili ZUreP-1 zadolženi, da:
– sodelujejo z občino pri pripravi strategije in prostorskega reda,
– izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja za pripravo strategije in prostorskega reda,
– pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZUreP-1.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Osnova za izdelavo Strategije in Prostorskega reda občine so obvezne strokovne podlage, in sicer:
– analiza stanja v prostoru (analiza fizičnega stanja prostorskih struktur, analizo pravnega stanja iz predpisov urejanja prostora in varstva okolja ter analizo trga zemljišč);
– analizo teženj prostorskega razvoja občine;
– analizo razvojnih pobud;
– analizo razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v prostoru;
– analizo ranljivosti prostora.
Po potrebi se izdelajo še strokovne podlage za utemeljitev širitve posameznih območij.
6. Geodetske podlage in način njihove pridobitve
Geodetske podlage za izdelavo kartografskega dela Strategije in Prostorskega reda zagotovi pripravljavec na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava Lendava in jih posreduje izdelovalcu.
7. Rok za pripravo Strategije in Prostorskega reda
Priprava Strategije in Prostorskega reda Občine Turnišče bo ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora potekala po naslednjem terminskem planu:
– prva prostorska konferenca – izvedena 1. februarja 2007
– sprejem programa priprave – februar 2007
– priprava strokovnih podlag – že izvedeno
– izdelava osnutka Strategije in Prostorskega reda –februar, marec 2007
– druga prostorska konferenca – marec 2007
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora – marec 2007
– pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in njegove revizije – april, maj 2007
– javna razgrnitev predloga Strategije in Prostorskega reda – maj 2007
– sprejem stališč do predlogov in pripomb – maj 2007
– priprava dopolnitev Strategije in Prostorskega reda – junij 2007
– pridobivanje mnenj in usklajevanje z nosilci urejanja prostora – junij, julij 2007
– izvedba celovite presoje vplivov na okolje – junij, julij 2007
– obravnava in sprejem Strategije in Prostorskega reda na občinskem svetu Občine Turnišče – avgust 2007.
8. Finansiranje
Sredstva za pripravo Strategije in Prostorskega reda ter morebitnih dodatnih strokovnih podlag se zagotovijo iz proračuna Občine Turnišče.
9. Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)
Občina Turnišče je v januarju 2007 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri izdelave Strategije in Prostorskega reda z namenom pridobitve mnenja o postopku celovite presoje vplivov na okolje. Če bo na podlagi odločbe ministrstva treba izvesti CPVO, bo v postopku izdelave prostorskih aktov izdelano okoljsko poročilo ter njegova revizija in izvedena celovita presoja vplivov na okolje.
10. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 2/2007-SPRO
Turnišče, dne 12. februarja 2007
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost