Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

Št. 1102-13/2007/1 Ob-4588/07 , Stran 1186
Vlada Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v Sektorju za demografske in socialne statistike. Usposabljal se bo za samostojno delo na področju zdravstvenih statistik. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske smeri; – obvladati morajo uradni jezik; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovne naloge za katere se bo usposabljal izbrani kandidat: – izvajanje raziskovanj s področja zdravstvenih statistik; – priprava in analiza različnih podatkovnih baz; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov; – sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini; – samostojna priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv; – spremljanje predpisov z delovnega področja. Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednje izjave: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; –  zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas in sicer za čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom ter možnostjo kasnejše sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja uradniških nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, številka 1102-13/2007«, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav oziroma dokazil in pogovorna s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: – s poznavanjem statističnih metod; – z znanjem priprave podatkovnih baz; – z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access ter Interneta; – z višjo stopnjo znanja angleškega jezika; – s poznavanjem statistik s področja zdravja. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku, bo objavljeno na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije: (http:/www.stat.si/DelovnaRazmerja). Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Erika Žnidaršič, tel. 01/234-08-00. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost