Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

Ob-4224/07 , Stran 1170
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira programov v podporo družini, ki jih bo v letu 2007 sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in glede na razpoložljiva sredstva odločilo o višini sredstev, s katerimi bo izbrane programe sofinanciralo. II. Predmet razpisa: 1. Programi družinske mediacije (izvajanje vseh vrst družinske mediacije ter predstavljanje družinske mediacije in pospeševanje njene uporabe) A Celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 x tedensko (na primer svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti); B Enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razni nizi predavanj in podobne dejavnosti). 2. Programi za osebnostno rast otrok in mladostnikov (trajati morajo najmanj 30 ur; vsebovati morajo naslednje vsebine: razvijanje pozitivne samopodobe, prepoznavanje svojih sposobnosti, sprejemanje odgovornosti za doseganje svojih ciljev, pozitivno delovanje – zase in v širšem smislu, humanizacija odnosov med spoloma, vzgoja za družino, vzgoja za nenasilje; skupine morajo biti oblikovane iz vseh otrok in mladostnikov in ne samo iz ogroženih skupin otrok in mladostnikov) A Celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 x tedensko (na primer svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti); B Enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razni nizi predavanj, projekti in podobne dejavnosti). 3. Šole za starše (trajati morajo najmanj 30 ur; vsebovati morajo naslednje vsebine: pogovori v družini, trening komunikacije, razvoj in spodbujanje otrokove samozavesti, pomen pozitivnih družinskih odnosov, kako pomagati otroku pri učenju, razvajeni otroci, napotki za varno mladost) A Celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 x tedensko (na primer svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti); B Enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razni nizi predavanj, projekti in podobne dejavnosti). III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 289.822 evrov. IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti porabljena do 31. 12. 2007. V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki imajo šifro podrazreda 85.321, 85.322, 85.323, 91.330 in 80.422 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) ali je ta dejavnost razvidna iz vpisa v sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih; Vsi prijavitelji morajo: 1. prijaviti program, ki je predmet razpisa, 2. program izvajati v Republiki Sloveniji, 3. program izvajati v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu; 4. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji, 5. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo, 6. imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa; 7. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa. Prijavitelji ne morejo prijaviti na ta razpis programa, ki je že sprejet v sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v okviru katerega koli razpisa za sofinanciranje v letu 2007. Na razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, katerih ustanovitelj je država. Na razpis se ne morejo prijaviti izvajalci, ki v preteklih petih letih niso izkoristili sredstev, ki so jim bila dodeljena v okviru razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini. VI. Merila za izbor: Pri izboru programov prijaviteljev, bodo upoštevana naslednja merila: 1. strokovna utemeljenost programa, 2. jasno zastavljeni cilji programa, 3. uresničevanje ciljev programa, 4. jasna opredeljenost uporabnikov programa, 5. možnost vplivanja uporabnikov na potek programa, 6. ustrezna kadrovska zasedba za izvedbo programa, 7. ustreznost načina spremljanja in ocenjevanja učinkov programa, 8. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov programa, 9. primerljivost stroškov programa na udeleženca sorodnih programov. Programi, ki pri merilih pod točkami 1., 2. in 3. ne bodo prejeli točk, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja. Z vsemi prijavami bo izločen iz obravnave prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak program, navajal napačne ali zavajajoče podatke. VII. Razdelitev sredstev: 1. Najbolje ocenjeni programi bodo sofinancirani od 50 do 100% zaprošenih sredstev, glede na število točk pridobljenih z merili za izbor. 2. Zaprošena sredstva ne smejo predstavljati celotne vrednosti programa. Prijavitelji, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz drugih virov bodo izločeni. 3. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega programa, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 10.000.000 evrov. 4. Sofinancirani bodo stroški priprave in izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni stroški. 5. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni stroški investicij. 6. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadoščala za dodelitev sredstev, ki bi lahko bila dodeljena prijaviteljem v skladu z merili, se sredstva, namenjena za sofinanciranje programov posameznih prijaviteljev, znižajo vsem prijaviteljem proporcionalno. 7. V primeru, da sredstva izračunana po merilih ne dosegajo 420 evrov, se zaradi racionalnosti sredstva ne dodelijo. Ta sredstva se razdelijo ostalim prijaviteljem proporcionalno po posameznem programu izbranim za sofinanciranje. 8. Ministrstvo bo na predlog komisije sprejelo sklep o sofinanciranju posameznih programov in sklenilo pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2007. 9. Zoper sklep o sofinanciranju je možna pritožba, vložena v roku 8 dni od prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe. VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave: 1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu 07 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov v pomoč družinam v letu 2007«. 2. Kompletna prijava vsebuje naslednje elemente: a) prijavo na pravilno izpolnjenem razpisnem obrazcu »Obrazec 07« z vsemi zahtevanimi podatki, b) dokazila, da izpolnjujejo zahtevane pogoje, c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu 07 bodo iz postopka ocenjevanja izločene. Obrazca ni dovoljeno spreminjati niti po vsebini niti po obliki. Izločene bodo tudi prijave na spremenjenem obrazcu, nepopolne prijave ter prijave, ki niso predmet razpisa. IX. Predložitev prijav: 1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. 2. Rok za oddajo prijav je do vključno 23. 3. 2007. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali če je bila do 14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva (Kotnikova 5/IV, soba 22). Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem, zato morajo biti na hrbtni strani kuverte opremljene z naslovom pošiljatelja. Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka. X. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od dneva objave do konca prijavnega roka od 8. do 16. ure na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi preko interneta na domači strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na naslovu http://www.mddsz.gov.si/ XI. Informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave do konca prijavnega roka od ponedeljka do četrtka med 9. in 11. uro na tel. 01/369-75-14 (Lucija Kastelic). XII. Datum odpiranja prijav: komisija bo pričela z odpiranjem prijav 29. 3. 2007. Odpiranje prijav ne bo javno. XIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru obveščeni v roku 45 dni od dneva končanega odpiranja ponudb.

AAA Zlata odličnost