Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

Št. 352-2-0033/2006-502 Ob-4735/07 , Stran 1196
1. Predmet prodaje je nepremičnina enosobno stanovanje št. 4 v pritličju stanovanjske stavbe, Trg svobode 18, Ravne na Koroškem v skupni izmeri prodajne površine 27,06 m2 oziroma skupne stanov. površine v izmeri 28,07 m2. 2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 12.759,43 €. 4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja, Trg svobode 18 – ne odpiraj«. – V ponudbi morajo ponudniki navesti svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter natančno navesti ponujeno ceno. – Rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe. – Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika ki pogodbe noče podpisati. – Osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik, predkupno pravico. – Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev). 5. Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 3. 2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem. 6. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru; – podrobnejše informacije dobite pri Katji Burja.

AAA Zlata odličnost