Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

798. Odločba o imenovanju Irene Škerbec za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
799. Odločba o imenovanju Viktorije Vazzaz Pličanič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
800. Odločba o imenovanju Anamarije Zajc Kovačič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

801. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
802. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil
803. Prva dopolnitev Seznama znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
804. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2006
805. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2007

BANKA SLOVENIJE

806. Sklep o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa
807. Navodilo za izvajanje Sklepa o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

808. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
809. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
810. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
811. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2007
812. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
813. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2007
814. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
815. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
816. Sklep o znesku državne pokojnine
817. Poročilo o gibanju plač za december 2006
832. Sklep o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2007
833. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
834. Seznam zdravil brez recepta, za katera je bilo spremenjeno mesto izdaje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

818. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Piran za leto 2007

OBČINE

Cerknica

819. Program priprave za območji lokacijskega načrta CE-16C in CE-18C Center Cerknice

Divača

820. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2007
821. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Divača

Dobrna

830. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2007
831. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna

Ig

822. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje VP 14/2 Ig (poslovna cona Ig)

Medvode

823. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca

Podčetrtek

824. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007
825. Odlok o spremembi Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek
826. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks na območju Občine Podčetrtek za leto 2007
827. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Rogašovci

828. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci

Slovenj Gradec

829. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

14. Zakon o ratifikaciji sprememb Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (MSKSIL)
15. Zakon o ratifikaciji sprememb Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del (MSBKVK)
16. Zakon o ratifikaciji sprememb Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (MSPKIL)
17. Zakon o ratifikaciji sprememb Strasbourškega sporazuma o mednarodni patentni klasifikaciji (MSSSPK)
18. Zakon o ratifikaciji sprememb Niškega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (MSNAKP)
19. Zakon o ratifikaciji sprememb Locarnskega aranžmaja o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele (MSLAMK)
20. Zakon o ratifikaciji sprememb Dunajskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (MSDSMK)
21. Zakon o ratifikaciji sprememb Madridskega aranžmaja o mednarodnem registriranju znamk (MSMAMR)
22. Zakon o ratifikaciji sprememb Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov – Dopolnilnega akta iz Stockholma z dne 14. julija 1967 (MSHSMD)
23. Zakon o ratifikaciji sprememb Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (MSBPDM)
24. Zakon o ratifikaciji sprememb Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (MSPSPP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

25. Obvestilo o začetku veljavnosti Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost