Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

788. Pravilnik o dodeljevanju sredstev, ki niso državna pomoč, na področju kmetijstva v Občini Žirovnica, stran 2003.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. seji dne 15. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev, ki niso državna pomoč, na področju kmetijstva v Občini Žirovnica
1. člen
S tem pravilnikom se določijo nameni, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov na področju kmetijstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči. Sredstva se zagotavljajo v proračunu občine, višina za posamezne namene se določi v proračunu Občine Žirovnica za tekoče leto.
2. člen
Proračunska sredstva so predvidena za naslednje namene:
– podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva,
– urejanje nekategoriziranih cest v javni rabi.
3. člen
Upravičenci do sredstev so pravne osebe – društva in agrarne skupnosti, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Žirovnica.
4. člen
Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacij oziroma v obliki neposrednega plačila blaga ali storitev.
5. člen
Upravičenci predložijo vlogo za pridobitev sredstev na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Občina Žirovnica.
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge, rok za vložitev vlog.
6. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava komisija, ki jo imenuje župan. Komisija izdela poročilo in predlog prejemnikov sredstev in ga najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisa posreduje županu.
7. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan Občine Žirovnica na predlog komisije. Odločitev župana je dokončna.
8. člen
Urejanje nekategoriziranih cest v javni rabi: sofinancirajo se dela, na nekategoriziranih cestah, ki omogočajo lažji in varnejši dostop do kmetijskih zemljišč in se nahajajo na območju Občine Žirovnica.
Sofinancira se nakup, prevoz in ravnanje nasipnega materiala ter materiala za odvodnjavanje. Za ureditev gozdnih vlak se sofinancirajo strojna dela.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga,
– pisna soglasja lastnikov zemljišč,
– pot, ki je predmet sofinanciranja, mora biti v javni rabi.
O upravičenosti do sofinanciranja odloča komisija iz 6. člena tega pravilnika in sicer na podlagi ogleda. Komisija odloči, kateri posegi na poteh se bodo sofinancirali, v kakšni višini in o roku, do katerega morajo biti dela dokončana.
9. člen
Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev: sofinancirajo se programi dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
Sofinancirajo se materialni stroški delovanja, vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva, prireditve, ki jih izvaja društvo, izdajanje društvenega glasila ter druge dejavnosti društva. Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
Izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga,
– dejavnost društva mora potekati na območju Občine Žirovnica,
– finančno ovrednoten letni program dela,
– seznam članov društva.
O upravičenosti do sofinanciranja odloča komisija iz 6. člena tega pravilnika. Komisija odloči, katere dejavnosti se bodo sofinancirale in v kakšni višini.
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev ugotavlja občinska uprava Občine Žirovnica.
11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičenca do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati točka 4.3. in točka 5.2., 9. člena Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žirovnica (UVG, št. 19/03).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-0002/2007
Žirovnica, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost