Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

754. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 1967.

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06 ter odločbi in sklep US v Uradni list RS, št. 28/06, 66/06, 112/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 72/05 ter odločbe in sklepi US v Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99, 59/99, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03, 77/04, 21/06), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04, 86/04, 44/05, 40/06, 51/06 – popr.), 115/06 ter odločba in sklep US v Uradni list RS, št. 7/05, 34/05), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04), Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 98/00, 116/00, 86/02) ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen dne 14. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 134/04, 45/06) se dosedanji 52. ter 53. člen preštevilčita v 53. ter 54. člen.
Hkrati se doda nov 52. člen, ki se glasi:
»52. člen
Izvajalec iz 7. člena tega odloka izvaja gospodarsko javno službo po tem odloku na podlagi pogodbe, katere veljavnost je deset let od dne njene sklenitve. Podaljšanje veljavnosti pogodbe je dopustno zgolj iz razlogov, določenih z zakonom.«.
2. člen
Občinska uprava Občine Komen izda izvajalcu javne službe iz 7. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 134/04, 45/06) v roku 8 dni od dneva uveljavitve tega odloka ugotovitveno upravno odločbo o izbiri izvajalca javne službe.
Občina Komen in izvajalec iz prejšnjega odstavka skleneta naslednji dan po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena aneks k obstoječi pogodbi o izvajanju gospodarskih javnih služb po Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 134/04, 45/06), s katerim na podlagi uveljavitve tega odloka ustrezno spremenita in dopolnita to pogodbo.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 354-02/2006-8
Komen, dne 14. februarja 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost