Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

716. Sklep o javni razgrnitvi predloga najustreznejše variantne rešitve za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega in sklic 2. prostorske konference, stran 1803.

Na podlagi 43. člena v povezavi z 49. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) in v povezavi z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga najustreznejše variantne rešitve za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega in
S K L I C
2. prostorske konference
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. predloga najustreznejše variantne rešitve za vodnogospodarsko ureditev Dravinje na odseku Stogovci–Koritno, ki ga je pod številko projekta 017-PŠ/06 novembra 2006 izdelal Urbis d. o. o., Maribor;
2. okoljskega poročila za vodnogospodarske ureditve Dravinje od Stogovcev do Koritnega, ki ga je pod številko naloge J-2/06 novembra 2006 izdelal Acer Novo mesto d. o. o.;
3. revizije okoljskega poročila, ki sta jo oktobra 2006 izdelala okoljska izvedenca mag. Martin Žerdin in Leonida Šot Pavlovič, ter
4. povzetka za javnost.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 28. februarja do 30. marca 2007, in sicer:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Majšperk.
Javna obravnava bo potekala 14. marca 2007 z začetkom ob 17. uri v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 32 a.
III.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo imajo v postopku celovite presoje vplivov na okolje fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katero se predlog najustreznejše variantne rešitve nanaša, stalno prebivališče ali sedež ali v lasti nepremičnino, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06-odl. US) pravico dajati mnenja in pripombe k predlogu najustreznejše variantne rešitve ter k okoljskemu poročilu.
Pripombe in predlogi se do 18. februarja 2007 lahko dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi ali se pošljejo na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer se pri »Zadeva« navedejo ključne besede »DLN – vodnogospodarska ureditev Dravinje«.
O pripombah in predlogih danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.
IV.
Med javno razgrnitvijo iz I. točke tega sklepa Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, vabi na 2. prostorsko konferenco, ki bo 2. marca 2007 z začetkom ob 13. uri v sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, v podhodu.
Na prostorski konferenci bo predstavljena predlagana najustreznejša variantna rešitev za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega. Nanjo so vabljeni zlasti predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj, organizirane javnosti in nosilcev urejanja prostora.
Gradivo iz prvega odstavka te točke je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, vsak delovni dan med 13.00 in 15.30 ter na sedežu Občine Majšperk, in sicer med uradnimi urami, in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor http://www.mop.gov.si/.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, v časopisu Dnevnik ter na krajevno običajen način v dnevniku Večer.
Št. 350-12-7/2005-RR
Ljubljana, dne 14. februarja 2007
EVA 2006-2511-0250
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti