Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

695. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Brežice, stran 1755.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99, 79/02) ter v skladu z Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06), je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne 1. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določene osnove in merila za določitev plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Brežice, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih imenuje občinski svet.
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
3. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupani.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE OZIROMA NAGRADE
4. člen
Osnovna plača župana in podžupana je določena s plačilnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija oziroma s plačilnim razredom, ki ga je funkcionar pridobil z napredovanjem, če funkcionar lahko napreduje v skladu z zakonom.
5. člen
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 10/02, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 27/06, 68/06, 121/06, 1/07) in Odlokom o plačah funkcionarjev je funkcija župana v občini Brežice razvrščena v 53. plačni razred.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
6. člen
Funkcija podžupana je v skladu z Zakonom s sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev razvrščena v plačilni razred 38–45. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača oziroma nagrada v višini največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višina plače oziroma nagrade se oblikuje na podlagi mesečnega poročila o opravljenih delovnih urah, ki ga na predlog župana potrdi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, nadzornega odbora ter ostalih delovnih teles, ki jih določa Statut občine Brežice je sejnina.
Znesek sejnine se določi v sorazmerju po dejansko opravljenem delu v skladu s tem pravilnikom. Delo, ki ga opravljajo nepoklicni podžupani, kot člani občinskega sveta oziroma drugih delovnih teles, se obračunava v skladu s kriteriji, ki veljajo za člane navedenih teles. Skupna vsota za opravljanje te funkcije ne sme preseči z zakonom določenega limita.
8. člen
Plača poklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi sklepa o določitvi plače.
Prejemki nepoklicnih funkcionarjev se izplačujejo na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata oziroma pogodbe.
9. člen
Članom občinskega sveta pripada za vsako udeležbo na sklepčni redni in izredni seji nagrada v višini 285 eurov bruto. Povrnejo se jim tudi potni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi.
Za sejo, za katero so potrebna nadaljevanja, se izplača nagrada v višini 142,5 eurov bruto. Članom občinskega sveta, ki so se udeležili nesklepčne seje občinskega sveta oziroma nadaljevane seje občinskega sveta, se povrnejo potni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi.
V primeru, da je občinski svetnik na seji občinskega sveta zaradi kršitve reda odstranjen s seje ali z dela seje, ni upravičen do sejnine oziroma nagrade.
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% bruto letne plače župana.
10. člen
Članom nadzornega odbora in ostalih delovnih teles, ki jih določa Statut Občine Brežice, pripada za udeležbo na vsaki sklepčni redni ali izredni seji nagrada v višini 55 eurov bruto.
11. člen
Članu občinskega sveta in članu delovnega telesa občinskega sveta, ki na sejo zamudi več kot 15 minut ali predčasno zapusti sejo brez odobritve predsedujočega, se nagrada zniža za 50%. To velja v primeru, če so razlogi za izostanek neopravičeni.
12. člen
Predsedniku ali predsedujočemu na sejah organov iz 9. in 10. člena pripada nagrada v višini 150% zneska določenega v 9. oziroma 10. členu.
13. člen
Člani občinskega sveta, nadzornega odbora in drugih delovnih teles nimajo pravice do nagrade, če se ne udeležijo seje občinskega sveta, nadzornega odbora oziroma delovnega telesa, katerega člani so.
Za evidenco prisotnosti na zasedanjih so dolžni poskrbeti predsedniki in za to zadolženi uslužbenci občinske uprave.
14. člen
Nagrada člana nadzornega odbora, kadar opravlja delo izven seje nadzornega odbora (priprava analiz, poročil), se oblikuje na podlagi mesečnega poročila o opravljenih delovnih urah. Mesečno poročilo na predlog župana potrdi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ura dela člana nadzornega odbora se vrednoti enako kot ura dela podžupana.
15. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev pravico do nagrade v skladu z zakonom.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
16. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje in pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa. Za izplačilo dnevnic in ostalih stroškov, ki so nastali v zvezi s službenim potovanjem se uporabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA IN USKLAJEVANJE PREJEMKOV
17. člen
Pravice iz 16. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave oziroma podžupan.
18. člen
Sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Brežice, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Brežice.
19. člen
Plače in drugi prejemki se funkcionarjem izplačujejo mesečno do vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec.
Prejemki določeni v 16. členu se funkcionarjem izplačajo pri izplačilu plač oziroma nagrad.
Vsi prejemki, ki so določeni v tem pravilniku se valorizirajo enkrat letno v mesecu januarju z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, št. 143-2/99-21, z dne 7. 6. 1999 in sprememba z dne 1. 9. 2003, objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/99 in 89/03.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 901-1/2007
Brežice, dne 1. februarja 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti