Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

705. Odlok o programu opremljanja zemljišč za območje III. faze izgradnje kanalizacije v naselju Zagorje, stran 1777.

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05) je Občinski svet Občine Pivka na 3. redni seji dne 7. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za območje III. faze izgradnje kanalizacije v naselju Zagorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje III. faze izgradnje kanalizacije v naselju Zagorje (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je pripravila občinska uprava Občine Pivka, v januarju 2007.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
– izhodišča za izdelavo programa opremljanja ter prikaz predvidene komunalne infrastrukture,
– investicija v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO IN PRIKAZ PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
2. člen
Program opremljanja je izdelan na podlagi projektne dokumentacije in v njej opredeljenih stroškov gradnje, IZ, PGD, PZR – Kanalizacija Zagorje 3. faza, izdelana pri Krasinvest d.o.o., v maju 2006.
Na podlage dokumentacije je opredeljena novogradnja ene vrste komunalne infrastrukture – kanalizacija za komunalno odpadno vodo. Obračunsko območje je določeno ob predvidenih potekih kanalov B, BA, B3, B1 in A. Slednji se priključujejo na primarni fekalni kanal s končno dispozicijo v čistilni napravi Zagorje.
Obračunsko območje vključuje obstoječe objekte s hišnimi številkami Zagorje 59, 60, 62, 63, 66, 97, 98, 99, 53, 64, 65, 57, 96, 107, N.H.(ob št. 65), 44, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 56, 55, 52, 51, 40, 41, 42, 54, 16, 17 50, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 95, 70, 69, 67, 68, 123 in 124, zavezanci v območju so lastniki objektov. V obravnavani III. fazi izgradnje kanalizacije je torej upoštevano 46 zavezancev – priključkov.
Površina obračunskega območja je 42.961 m2.
Obveznost priključitve za vse lastnike objektov je določena z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/2000) pod pogojem, da je priključitev tehnično izvedljiva. Priključki do obstoječih objektov se bodo izvajali sočasno z gradnjo navedenih kanalov.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
Investicija je predvidena v načrtu razvojnih programov za tekoče leto. V skupnih stroških investicije se upošteva stroške projektne dokumentacije, stroške gradnje komunalne infrastrukture, ter investicijskega inženiringa in nadzora, ki skupaj znašajo 470.884,74 EUR z DDV (112,842.820,00 SIT).
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Viri financiranja investicije so sredstva iz občinskega proračuna v letu 2006 in 2007, sofinanciranje MOP-a v tekočem letu, sredstva vračila iz taks za okoljske dajatve v letu 2006 in 2007 ter sredstva iz komunalnega prispevka, ki predstavljajo obračunske stroške investicije. Višina obračunskih stroškov investicije na obračunskem območju je 27.641,46 EUR z DDV (6,624.000,00 SIT).
5. člen
Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske stroške preračuna na merske enote, na površino gradbene parcele in na neto tlorisno površino objektov, pri čemer se upošteva cena opremljanja glede na površino parcele v deležu 50%, prav tako glede na neto tlorisno površino objekta, ter predpostavka, da so gradbene parcele in neto površine zavezancev enake.
Iz tega sledi, da strošek na posameznega zavezanca oziroma priključek znaša 600,90 EUR z DDV (144.000,00 SIT).
Komunalni prispevek se odmeri vsem zavezancem po uradni dolžnosti pod pogojem, da je priključitev tehnično izvedljiva.
Zavezancem se upošteva znižanje plačila komunalnega prispevka v višini plačanih sredstev upravičene cene/m3 za kanalščino in čiščenje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2006.
Za obstoječe objekte, ki so v fazi priprave odločb prazni, se ne upošteva obveznosti priključevanja. Za te objekte velja, da v kolikor pridejo v uporabo, obveznost priključitve velja v skladu z odlokom v roku 6 mesecev, stroške priključitve se plača v enkratnem znesku pred priključitvijo.
6. člen
Odmerjeni znesek zavezanci plačajo v treh enakih obrokih. Prvi obrok zapade v plačilo 30 dni po prejemu odločbe o odmeri komunalnega prispevka, sledeča obroka zapadeta v plačilo z zamikom 30 dni od predhodnega.
7. člen
Komunalni prispevek je določen po cenah na dan 31. 12. 2006. Pri odmeri se stroški indeksirajo z indeksom GZS: gradbena dela-ostala nizka gradnja.
8. člen
Komunalna infrastruktura bo dokončana predvidoma do 30. 6. 2007.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Pivka.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201-3/2007
Pivka, dne 7. februarja 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti