Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

712. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje in prostorskega reda Občine Trebnje, stran 1793.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06) je župan sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje in prostorskega reda Občine Trebnje
1. Splošno
S tem programom priprave določa župan Občine Trebnje način priprave prostorskih aktov občine: Strategijo prostorskega razvoja Občine Trebnje z urbanističnimi zasnovami za Trebnje, Mirno in Veliki Gaber in Prostorski red Občine Trebnje.
2. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskih aktov
(1) Občina Trebnje pristopa k pripravi strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje (SPR OT) in prostorskega reda Občine Trebnje (PR OT) na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1). V skladu s 171. členom ZUREP-1 veljajo prostorske sestavine občinskih dolgoročnih in srednjeročnih planov največ tri leta po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
(2) SPR OT se pripravi na podlagi Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04) ter skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04).
(3) PR OT se pripravi na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04) in Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
(4) S SPR OT in PR OT bodo razveljavljeni oziroma nadomeščeni veljavni prostorski akti Občine Trebnje:
– Dolgoročne usmeritve iz dosedanjih prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 7/02, 59/04 in 82/04),
– Urbanistična zasnova Trebnje (Uradni list RS, št. 49/93),
– Urbanistična zasnova Mirna (Uradni list RS, št. 36/92 in 65/04),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote (1, 3, 4, 5) (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91, in Uradni list RS, št. 15/99, št. 24/00, 15/99, 7/02, 91/02, 59/04 in 21/05),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Suho krajino v Občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 14/90, in Uradni list RS, št. 15/99, 59/04 in 19/05),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Trebnje (Uradni list RS, št. 40/94),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mirna (Uradni list RS, št. 68/05, 112/05 – popr.),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 40/94).
(5) Občina Trebnje bo v SPRO določila usmeritve prostorskega razvoja za nadaljnje dolgoročno obdobje. Veljavni prostorski plan Občine Trebnje je bil pripravljen v 80. letih in je skoraj v celoti izpolnjen. Grafični del prostorskega plana je bil v preteklih obdobjih večkrat parcialno dopolnjevan. Planirana stavbna zemljišča so pretežno že zazidana, rezerve stavbnih zemljišč za dopolnjevanje in za nove razvojne pobude ni.
V Strategiji prostorskega razvoja Občine Trebnje se bodo določila izhodišča in vizija prostorskega razvoja Občine Trebnje ter usmeritve za usklajen in vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru Usklajena in določena bo namenska raba prostora tako, da bo omogočeno usmerjanje prostorskih razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev ter uveljavljanje prostorskih ukrepov.
(6) Namen prostorskega reda občine – PR OT je v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine ter ob upoštevanju pravil iz prostorskega reda Slovenije določiti območja namenske rabe prostora, določiti pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo občinskih lokacijskih načrtov ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
(7) V postopku priprave in sprejemanja SPR OT bo potrebno izvajati celovito presojo vplivov na okolje – odločba Ministrstva za okolje in prostor štev. 35409-22/2006 z dne 27. 3. 2006, prav tako tudi v postopku priprave PR OT, če bo tako odločilo pristojno ministrstvo.
3. Predmet in programska izhodišča prostorskih aktov
Predmet SPRO je določitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja Občine Trebnje, usmeritev za usklajen in vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru in njegovo rabo. Za naselja Trebnje, Mirna in Veliki Gaber se izdela urbanistična zasnova, v kateri se določi zasnova prostorskega razvoja in urejanja naselja.
Obvezna ter okvirna izhodišča za pripravo prostorske strategije Občine Trebnje so:
– Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
– Prostorski red Slovenije,
– stanje, problemi in težnje prostorskega razvoja v občini v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami ter vloga občine v regiji,
– načela vzdržnega prostorskega razvoja,
– razvojni dokumenti posameznih nosilcev urejanja prostora,
– varstvene usmeritve ter zahteve iz predpisov, programov in načrtov s področij varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
– usmeritve za pripravo občinskih prostorskih aktov iz regionalne zasnove prostorskega razvoja JV Slovenije,
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 ter obstoječi veljavni prostorski izvedbeni akti (prostorsko ureditveni pogoji in prostorsko izvedbeni načrti),
– Strategija razvoja turizma v Občini Trebnje,
– Razvoj kmetijstva v Občini Trebnje za obdobje 2001–2006,
– druga strokovna gradiva in različne študije, raziskave, ekspertize, statistični in drugi prostorski podatki,
– pobude fizičnih in pravnih oseb in pobude javnega sektorja, ki naj služijo le kot orientacija pri načrtovanju oziroma kot preveritev pravilnosti odločitev.
Prostorska strategija mora omogočati vzdržen prostorski razvoj, ki pomeni zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, ohranjanju kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij ob tem, da želi Občina Trebnje ustvariti pogoje za uspešen gospodarski razvoj, dopolnitev ter nadgradnjo obstoječih dejavnosti in ustvarjanja pogojev za nove dejavnosti.
Občina želi s SPR OT zagotoviti enakomeren razvoj vseh dejavnosti v prostoru in ob upoštevanju naravnih danosti ter ustvarjenih razmer zagotoviti čim boljše pogoje za bivanje in delo svojih občanov in zagotoviti take prostorske možnosti, ki bodo zanimive za domače kot tudi za investitorje od drugod.
Ob upoštevanju izhodišč za pripravo je potrebno v SPR OT opredeliti cilje prostorskega razvoja občine, ki morajo zagotavljati:
– racionalen in učinkovit prostorski razvoj,
– razvoj občinskega središča mesta Trebnje kot medobčinskega središča, občinskega, upravnega, šolskega, kulturnega in zaposlitvenega središča z upoštevanjem hierarhije naselij in policentričnega razvoja ostalih naselij v občini,
– razvoj večjih lokalnih središč – Mirna, Veliki Gaber, Dobrnič in ostalih centrov krajevnih skupnosti,
– kvaliteten razvoj urbanih in podeželskih naselij z zagotavljanjem kvalitete bivanja,
– razvoj infrastrukturnih omrežij in naprav ter zagotavljanje ustrezne opremljenosti naselij,
– zagotavljanje ustrezne vodooskrbe na celotnem območju občine,
– razvoj proizvodnih in storitvenih dejavnosti,
– zagotavljanje zadostnih površin za gradnjo stanovanj v urbanih naseljih,
– zagotavljanje zadostnih površin za gradnjo stanovanjskih, poslovnih in gospodarskih objektov v podeželskih naseljih in širitev kmetij,
– spodbujanje gradnje na demografsko ogroženih območjih in zagotavljanje pogojev za možnost gradenj,
– razvoj družbene javne infrastrukture, kamor spada zagotavljane površin za šolstvo, šport, zdravstvo, javno upravo, kulturo ipd.,
– razvoj turistično zanimivih območij,
– skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi možnostmi,
– povezanost infrastrukturnih omrežij z državnimi infrastrukturnimi sistemi,
– medsebojno dopolnjevanje podeželskih in urbanih naselij z izkoriščanjem prostorskega potenciala podeželja za razvoj različnih gospodarskih dejavnosti na podeželju,
– preudarno rabo naravnih virov,
– prostorski razvoj, usklajen s prostorskimi omejitvami,
– kulturno raznovrstnost,
– ohranjanje narave,
– varstvo okolja in
– ostalih razvojnih in omejitvenih pogojev.
Na temelju strateških usmeritev se pripravi prostorski red občine, v katerem se določijo območja namenske rabe prostora, določijo merila in pogoji ter ukrepi za načrtovanje v prostoru ter območja za pripravo lokacijskih načrtov.
4. Ureditveno območje prostorskih aktov
SPR OT in PR OT se pripravi za celotno območje Občine Trebnje.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskih aktov
(1) Pripravljavec in koordinator izdelave PRO je občinska uprava Občine Trebnje, Oddelek za okolje in prostor. Drugi oddelki občinske uprave sodelujejo pri pripravi na področjih iz svojih pristojnosti. Na podlagi javnega razpisa izbrani prostorski načrtovalec SPR OT in PR OT je URBI d.o.o. Urejanje prostora, Ljubljana.
(2) Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic. Kasneje pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da dajo mnenja k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta. Rok za mnenja ne sme biti daljši od 30 dni, razen če zaradi tehnične zahtevnosti ni z zakonom določen drugačen rok. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
(3) Določajo se pristojni nosilci urejanja prostora, ki morajo v zakonskem roku podati smernice oziroma mnenja na prostorske akte:
1. MOP za področje razvoja poselitve
2. MOP za področje aktivne zemljiške politike in stanovanjske gradnje
3. MOP za področje oskrbe, odvajanja in čiščenja voda
4. MK za področje varstva kulturne dediščine
5. MOP za področje varstva okolja
6. MOP za področje ohranjanja narave
7. MOP za področje upravljanja z vodami
8. Ministrstvo za obrambo za področje zaščite in reševanja ter varstva pred drugimi nesrečami
9. MOP za področje ravnanja z odpadki
10. MOP za področje odlaganja radioaktivnih odpadkov
11. MP za področje prometa
12. MOP za področje energetike
13. MOP za področje rudarstva
14. MG za področje gospodarstva, ki obsega zagotavljanje 90-dnevnih obveznih rezerv naftnih derivatov
15. MG za področje gospodarskega razvoja, gospodarske dejavnosti, industrije, malega gospodarstva in gopodarskih con
16. MG za področje gospodarskega razvoja, ki obsega razvoj turizma
17. Ministrstvo za regionalni razvoj za področje strukturne politike in skladnega regionalnega razvoja
18. Ministrstvo za informacijsko družbo za področje telekomunikacij in informacijski razvoj
19. MKGP za področje kmetijstva
20. MKGP za področje gozdarstva in lovstva
21. Ministrstvo za obrambo za področje obrambe
22. MDD za področje dela, družine, socialnih zadev, socialnega razvoja in varstva, razvoja omrežja javnih služb
23. MZ za področje zdravstvenega varstva
24. MŠZŠ za področje šolstva
25. MŠZŠ za področje športa
26. Ministrstvo za pravosodje za področje pravosodja
27. Ministrstvo za notranje zadeve za področje urejanja notranjih zadev
28. Pristojna javna podjetja, zavodi in agencije.
Nosilci urejanja prostora na lokalni ravni:
1. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
2. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto
5. Komunala Trebnje d.o.o.
6. Dana Mirna
7. Elektro Celje, DE Krško
8. Elektro Ljubljana, DE Elektro Novo mesto
9. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica
10. Geoplin plinovodi
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto
12. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Območna enota Novo mesto
13. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto
14. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora v smernicah konkretizirajo določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na območje Občine Trebnje.
Nosilci urejanja prostora predložijo strokovne podlage s svojega področja, ki so predvsem:
– podatki o stanju in analizi stanja ter teženj prostorskega razvoja dejavnosti
– predloge razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi in
– drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Nosilci urejanja prostora pripravijo svoje smernice na tak način in s takšno stopnjo podrobnosti, da jih lahko občina uporabi za potrebe strateškega odločanja o razvoju v prostoru. Evidence, podatki in smernice morajo biti pripravljeni v digitalni obliki do stopnje grafične natančnosti 1:5.000 ali podrobneje. Digitalni podatki morajo biti opremljeni z informacijami o njihovi natančnosti, uporabljeni podlogi za zajem podatka in datumu izdelave podatka.
6. Strokovne podlage za SPRO in PRO in način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelajo se obvezne strokovne podlage:
– analiza stanja v prostoru, ki vsebuje analizo fizičnega stanja prostorskih struktur, analizo pravnega stanja iz predpisov urejanja prostora in varstva okolja ter analizo trga zemljišč;
– analiza teženj prostorskega razvoja občine, identifikacijo problemov in potreb;
– analiza razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja;
– analiza razvojnih potreb in možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru, iz katere so razvidne različne možnosti prostorskega razvoja (analiza privlačnosti);
– analiza ranljivosti prostora (študija ranljivosti prostora), iz katere so razvidni vplivi posameznih dejavnosti na naravo, vključno z biotsko raznovrstnostjo in naravnimi vrednotami, na bivanjsko okolje ter kulturno dediščino, na naravne vire, vključno z vplivi na potenciale za razvoj kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva, rekreacije in turizma in drugih naravnih virov ter na potenciale za regionalni in urbani razvoj z namenom, da se optimizira prostorski položaj načrtovanih dejavnosti;
– izdelajo se lahko tudi druge analize prostora, za katere se v postopku priprave prostorske strategije ugotovi, da so pomembne za odločitve o prostorskem razvoju občine.
Za pripravo obveznih strokovnih podlag se bodo uporabile vse do sedaj že izdelane strokovne podlage, kot tudi dokumenti, raziskave in strokovne podlage, izdelane za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, za regionalno zasnovo jugovzhodne Slovenije ter za druge prostorske akte in druga strokovna gradiva, ki so objavljena na spletni strani (http://www.sigov.si/upp/). Uporabijo se tudi že izdelane strokovne podlage OT ter druge študije in dokumenti OT:
– Regionalna zasnova prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije – usklajen predlog (Acer Novo mesto d.o.o., junij 2006)
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 (tekstualni in grafični del), (zadnje spremembe z digitalizacijo izdelal Geodetski zavod RS, Ljubljana, 2004)
– Strokovne podlage za naselja (Geodetski zavod Slovenije, 2003)
– Urbanistična zasnova Trebnje (tekstualni in grafični del), (Urbanistični inštitut RS, maj 1993)
– Urbanistična zasnova za naselje Mirna (tekstualni in grafični del), (Savaprojekt Krško, 1992 – dopolnitev 2004)
– Razvoj kmetijstva v Občini Trebnje za obdobje 2001 do 2006 (Kmetijska gospodarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, julij 2002)
– Strategija razvoja turizma v Občini Trebnje (Hosting d.o.o. Ljubljana, 2006)
– Prostorski razvoj Trebnjega glede na potek nove avtoceste (ACER Novo mesto d.o.o., 1996)
– Preveritev sprememb prostorskih razvojnih usmeritev zaradi vplivov variant potekov avtoceste na območju Trebnjega (Topos d.o.o., 1998)
– Prometna študija mesta Trebnje ter AC na področju Trebnjega (TRAFCONS d.o.o., 2002)
– Urbanistično-krajinsko-arhitekturna delavnica » Izdelava programskih izhodišč za urejanje doline reke Temenice v Trebnjem« (Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana in Topos d.o.o., 2000)
– Operativni program vodooskrbe
– Operativni program odvajanja odpadnih voda
– Zasnova razvoja investicijskega projekta »Turistični kompleks Mirna« (Hosting d.o.o. Ljubljana)
– Druge strokovne podlage in študije.
Z analizami se preuči stanje in razmere v prostoru, oceni probleme, kakovosti in možnosti za bodoči razvoj. Na podlagi razvojnih interesov nosilcev urejanja prostora in drugih razvojnih pobud se oceni njihova izvedljivost in pripravijo idejne zasnove možnega dolgoročnega razvoja.
V strokovnih podlagah se z idejnimi zasnovami (strokovnimi rešitvami) prikažejo možne smeri dolgoročnega razvoja, razporeditev dejavnosti in s tem povezano prometno urejanje. Na podlagi primerjalnega vrednotenja in po participaciji z javnostmi se ocenijo variantne zasnove in izberejo sintezne usmeritve za nadaljnji razvoj, ki bodo podlaga za izdelavo predloga SPRO in PRO.
Za SPRO in PRO se v strokovnih podlagah preučijo predvsem naslednja področja:
– poselitev (razporeditev dejavnosti v prostoru)
– rekreacija
– infrastrukturno opremljanje prostora
– prometne razmere
– varstvo pred hrupom.
Strokovne rešitve se izdelajo kot sestavni del strokovnih podlag za SPRO in PRO.
7. Način pridobitve geodetskih podlag
(1) Za SPR OT in PR OT se uporabijo razpoložljive državne geodetske podloge.
(2) Vsebina SPRO se prikaže na digitalni topografski karti (DTK), temeljnem topografskem načrtu (TTN5) in digitalnem katastrskem načrtu (DKN), ki jih zagotovi Občina Trebnje.
(3) Občina Trebnje zagotovi načrtovalcu veljavne prostorske akte v digitalni in analogni obliki.
8. Rok za pripravo prostorskih aktov SPR OT in PR OT
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
+---------------------+-------------------------+--------------+
 |Delovne faze postopka|             |Zastavljeni  |
 |priprave       |trajanje po ZUREP-1   |rok      |
 |SPR OT in PR OT   |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |pripravljalna dela z |             |       |
 |analizo stanja in  |             |       |
 |pripravo gradiv za  |             |       |
 |prvo konferenco   |realizirano       |december 2006 |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |           |najmanj 8 dni pred    |       |
 |1. prostorska    |sprejemom programa    |       |
 |konferenca      |priprave         |januar 2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |sprejem programa   |obravnava na občinskem  |       |
 |priprave       |svetu, sprejme župan   |januar 2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |priprava gradiva za |             |       |
 |nosilce urejanja   |             |       |
 |prostora       |14 dni          |januar 2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |pridobivanje smernic |             |       |
 |in strokovnih podlag |             |       |
 |nosilcev urejanja  |             |       |
 |prostora       |30 dni          |februar 2007 |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |priprava strokovnih |             |       |
 |podlag        |             |marec 2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |izdelava variantnih |             |       |
 |rešitev       |             |marec 2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |izbor variantnih   |             |       |
 |rešitev       |             |marec 2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |izdelava delovnega  |             |       |
 |predloga SPR OT in  |okvirno 7 – 8 mesecev po |       |
 |PROT         |pridobitvi smernic    |marec 2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |priprava okoljskega |             |       |
 |poročila po ZVO-1  |             |april 2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |revizija okoljskega |             |       |
 |poročila in     |             |       |
 |pridobitev potrdila o|             |       |
 |ustreznosti     |             |maj 2007   |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |           |najmanj 14 dni pred   |       |
 |2. prostorska    |javno razgrnitvijo    |       |
 |konferenca      |predloga SPRO in PRO   |junij 2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |priprava predloga SPR|1 mesec po 2. prostorski |       |
 |OT in PR OT     |konferenci        |junij 2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |javna razgrnitev in |             |       |
 |javna obravnava   |30 dni          |julijn2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |priprava strokovnih |             |       |
 |stališč do pripomb in|3 tedne po končani javni |       |
 |predlogov      |razgrnitvi        |avgust 2007  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |sprejem stališč do  |             |september   |
 |pripomb in predlogov |Občinski svet in Župan  |2007     |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |priprava dopolnjenih |             |       |
 |predlogov SPR OT in |30 dni po potrditvi   |       |
 |PR OT        |stališč do pripomb    |oktober 2007 |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |pridobitev mnenj   |             |       |
 |nosilcev urejanja  |             |       |
 |prostora       |30 dni          |november 2007 |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |priprava predlogov  |             |       |
 |SPR OT in PR OT za  |14 dni po pridobitvi   |       |
 |obravnavo na OS   |mnenj          |december 2007 |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |pridobitev sklepa  |             |       |
 |MOP         |30 dni          |januar 2008  |
 |po ZVO -1      |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |sprejem SPR OT in PR |             |       |
 |OT          |Občinski svet      |februar 2008 |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |           |minister za okolje in  |       |
 |pridobitev sklepa  |prostor potrdi      |       |
 |ministra o potrditvi |usklajenost ali zavrne  |       |
 |SPR OT in PR OT po  |akte najkasneje 60 dni  |       |
 |ZUREP-1       |od prejema popolne vloge |februar 2008 |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |objava odloka v   |3 tedni po prejetem   |       |
 |uradnem glasilu   |sklepu o usklajenosti  |marec 2008  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
 |uskladitev in    |             |       |
 |izdelava elaboratOV |2 tedna po objavi odloka |       |
 |SPR OT in PR OT   |v Uradnem listu RS    |marec 2008  |
 |           |             |       |
 +---------------------+-------------------------+--------------+
(2) Planirani rok sprejetja SPR OT in PR OT je marec 2008.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskih aktov
Izdelavo SPR OT in PR OT financira Občina Trebnje.
Št. 350-00011/2006
Trebnje, dne 31. januarja 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti