Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

692. Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij, stran 1726.

Na podlagi 8. člena Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03) in v skladu s Kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04) Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, kot upravljavec Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence objavlja
N A V O D I L O
o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij
(v nadaljevanju Navodilo): Velja od 1. 3. 2007
1. člen
(predmet navodila)
To Navodilo določa roke, obliko in način posredovanja podatkov:
– potrebnih za vzpostavitev Evidence članov ZVPSJU in Evidence zavezancev za plačilo,
– potrebnih za razporeditev plačanih premij na osebne račune članov ZVPSJU, ki jih mora zavezanec za plačilo posredovati upravljavcu,
– potrebnih za dopolnitve in spremembe Evidence članov ZVPSJU in Evidence zavezancev za plačilo,
ter način določitve premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.
2. člen
(opredelitve pojmov)
Posamezni izrazi v tem Navodilu pomenijo:
– ZPIZ-1: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 (56/04, 62/04, 63/04 – popr.));
– ZKDPZJU: Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03);
– KPOPNJU: Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04);
– ZVPSJU: zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence;
– upravljavec: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.;
– zavezanec za plačilo: izvrševalci pravic in obveznosti delodajalca, ki so v skladu s KPOPNJU in 3. členom ZKDPZJU zavezani plačevati premijo na osebni račun člana ZVPSJU;
– novi zavezanci za plačilo: zavezanci za plačilo, ki so ustanovljeni oziroma pričnejo s poslovanjem po 1. avgustu 2003;
– član ZVPSJU: javni uslužbenec, ki po 1. členu ZKDPZJU in KPOPNJU, izpolnjuje pogoje za vključitev v ZVPSJU;
– osebni račun: evidenčni račun, ki ga v skladu s 319. členom ZPIZ-1 za vsakega člana ZVPSJU odpre upravljavec, na katerem se evidentirajo enote premoženja ZVPSJU, pridobljene s plačili in konverzijo premij;
– premija: premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki pripada javnemu uslužbencu na podlagi ZKDPZJU in KPOPNJU;
– individualna dodatna premija: premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo v skladu z določili ZPIZ-1 plačuje član sklada ZVPSJU sam.
– spletna storitev upravljavca: je storitev Kad.Net, ki omogoča elektronski podpis podatkov za posredovanje, varno komuniciranje med upravljavcem in zavezancem za plačilo premij ter izvedbo kontrol pri posredovanju podatkov.
3. člen
(presečni datum in spremembe podatkov)
Zavezanci za plačilo so dolžni upravljavcu posredovati podatke za vzpostavitev Evidence članov ZVPSJU in podatke za razporeditev plačanih premij za posamezno obdobje najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, pri čemer morajo zajeti vse spremembe podatkov, ki so pomembne za vzpostavitev Evidence članov ZVPSJU, in spremembe knjigovodskih podatkov, ki so potrebne za knjiženje plačil na osebnem računu člana ZVPSJU, nastale v tem obdobju.
4. člen
(več zavezancev za plačilo)
Če je član ZVPSJU sredi meseca sklenil delovno razmerje pri drugem zavezancu za plačilo, morata upravljavcu podatke o članu ZVPSJU poslati oba zavezanca za plačilo in plačati premijo v sorazmerju s trajanjem delovnega razmerja.
Če ima član ZVPSJU sklenjeno delovno razmerje pri več zavezancih za plačilo hkrati, morajo posredovati podatke o članu ZVPSJU in plačevati premije vsi zavezanci za plačilo, sorazmerno glede na polni delovni čas.
5. člen
(zavezanec za plačilo brez zaposlenih)
Če zavezanec za plačilo nima nobenega zaposlenega, mora upravljavcu v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena vrniti pisno izjavo – podpisan in izpolnjen obrazec ZVPSJU-005 (Priloga št. 5).
Zavezanec za plačilo mora upravljavcu posredovati pisno izjavo iz prejšnjega odstavka v naslednjih primerih:
– če ob ustanovitvi nima nobenega zaposlenega,
– kadarkoli v času delovanja nima nobenega zaposlenega.
Zavezanec za plačilo, ki je posredoval Izjavo iz prvega odstavka tega člena, mora v primeru, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preklicati to Izjavo še pred prvim posredovanjem podatkov iz drugega odstavka 6. člena.
6. člen
(novi zavezanec za plačilo)
Novi zavezanec za plačilo je dolžan najkasneje v 10 dneh po vpisu v Seznam proračunskih uporabnikov pri Upravi za javna plačila pri Ministrstvu za finance, pripraviti vse podatke iz prvega in drugega odstavka 14. člena tega Navodila, ki so potrebni za odprtje osebnega računa člana ZVPSJU, in jih posredovati upravljavcu na način, določen v tem Navodilu.
Novi zavezanec za plačilo je dolžan upravljavcu posredovati podatke iz prejšnjega odstavka za vse zaposlene, ne glede na to, ali ima kdo od zaposlenih že odprt osebni račun pri ZVPSJU.
Za določitev premijskega razreda zaposlenih, ki jih prijavi novi zavezanec za plačilo, se uporabljajo določbe 18. člena tega Navodila.
V primeru statusnega preoblikovanja (združitev, pripojitev, oddelitev) zavezanca za plačilo, se za statusno preoblikovanega zavezanca za plačilo uporabljajo določbe tega Navodila o novem zavezancu za plačilo.
7. člen
(prenehanje zavezanca)
V primeru, ko zavezanec za plačilo iz kateregakoli vzroka preneha obstajati, mora posredovati upravljavcu podatke o datumu prenehanja ter razlogih za prenehanje.
8. člen
(roki posredovanja podatkov za razporeditev plačanih premij)
Za razporeditev vseh plačil premij mora zavezanec za plačilo mesečno posredovati upravljavcu vse finančno-računovodske podatke, ločeno za premijo, ki jo plačuje zavezanec za plačilo, in ločeno za premijo, ki jo plačuje član ZVPSJU sam, določene v 3. odstavku 14. člena Navodila (Poročilo za razporeditev plačane premije zavezanca za plačilo – Obrazec ZVPSJU-002 (Priloga št. 5) in Poročilo za razporeditev plačane individualne premije člana – Obrazec ZVPSJU-003 (Priloga št. 5)).
Zavezanec za plačilo je dolžan navedeno poročilo posredovati upravljavcu najkasneje na dan izplačila plač, za mesec, za katerega so bile plače obračunane.
Novi zavezanec za plačilo je dolžan posredovati najkasneje v roku 30 dni po vpisu v Seznam proračunskih uporabnikov pri Upravi za javna plačila pri MF upravljavcu vse finančno-računovodske podatke za razporeditev plačane premije, ki so določeni v tretjem odstavku 14. člena Navodila, za obdobje od ustanovitve novega zavezanca do dneva prvega sporočanja podatkov za vsako zaključeno obračunsko obdobje posebej.
9. člen
(obveznosti zavezanca za plačilo)
Zavezanec za plačilo odgovarja za pravilnost, točnost ter pravočasno posredovanje podatkov in pravilen obračun ter pravočasno plačilo premij.
ZVPSJU ima poseben transakcijski račun, preko katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov v zvezi s premoženjem ZVPSJU in vodi denarna sredstva ZVPSJU. Poseben transakcijski račun je odprt pri banki Abanka – Vipa d.d., številka transakcijskega računa SI56 0510 0801 1777 732.
Zavezanec za plačilo mora ob prvem posredovanju podatkov v skladu z Navodilom upravljavcu predložiti tudi podpisano Izjavo o posredovanju in varovanju podatkov – obrazec ZVPSJU-004 s prilogama ZVPSJU-004.1 in ZVPSJU-004.2 (Priloga št. 5).
V primeru spremembe oblike – načina posredovanja podatkov je zavezanec za plačilo dolžan poslati upravljavcu novo Izjavo o posredovanju in varovanju podatkov – obrazec ZVPSJU-004.
V primeru spremembe podatkov o pooblaščencu za posredovanje in vzdrževanje podatkov je zavezanec za plačilo dolžan poslati upravljavcu izpolnjen Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov (ZVPSJU-004.1).
V primeru spremembe podatkov o kontaktni osebi je zavezanec za plačilo dolžan poslati upravljavcu izpolnjen Obrazec za določitev, spremembo ali preklic kontaktne osebe (ZVPSJU-004.2).
V primeru spremembe podatkov o odgovorni osebi je zavezanec za plačilo dolžan poslati upravljavcu izpolnjen Obrazec sprememba podatkov o odgovorni osebi (ZVPSJU-004.3).
10. člen
(vrste podatkov)
Zavezanec za plačilo zagotavlja za potrebe odprtja osebnega računa člana ZVPSJU, za upravljanje z osebnim računom člana ZVPSJU (t.j. vključevanje novih članov, odjava članov, spremembe osebnih podatkov in drugo) in za vodenje finančno-računovodskega dela osebnega računa člana ZVPSJU podatke o:
– članih ZVPSJU,
– zavezancih za plačilo in
– plačanih premijah.
Podatki iz prvega odstavka tega člena morajo biti posredovani v strukturi in obliki, ki je določena v Opisu strukture izmenjalnih datotek (Priloga št. 1). Priloga z obrazci je dostopna tudi na spletnih straneh upravljavca.
11. člen
(način priprave podatkov)
Zavezanec za plačilo mora pripraviti in dostaviti upravljavcu zahtevane podatke v predpisani obliki na enega od naslednjih načinov:
– preko spletne storitve upravljavca,
– pisno, po pošti.
Zavezanec za plačilo mora podatke dostavljati preko spletne storitve upravljavca.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavezanec, ki ima manj kot pet (5) zaposlenih in nima povezave do spletnega mesta dostavlja zahtevane podatke pisno na predpisanih obrazcih po pošti.
Način posredovanja podatkov izbere zavezanec za plačilo ob izpolnitvi Izjave o posredovanju in varovanju podatkov – obrazec ZVPSJU-004 (Priloga št. 5). Pri pripravi podatkov mora zavezanec za plačilo upoštevati tehnična navodila upravljavca, ki jih vsebujejo Priloge teh Navodil. Tehnična navodila za pripravo podatkov, obrazci in elektronski obrazci so dostopni tudi na spletnem mestu upravljavca.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se v izjemnih primerih (posebne varnostne ali logistične zahteve) upravljavec in zavezanec za plačilo lahko dogovorita za drugačen način dostave podatkov.
12. člen
(način posredovanja podatkov preko spletne storitve upravljavca)
Zavezanci za plačilo podpisujejo podatke, oddane preko spletne storitve upravljavca, z digitalnimi potrdili.
Zavezancem za plačilo, ki v skladu z 7. členom teh Navodil prenehajo biti zavezanci za plačilo, upravljavec ukine dostop do vpogleda podatkov preko spletne storitve najkasneje v roku 60 dni po datumu prenehanja.
Upravljavec bo zavezancu za plačilo preko spletne storitve omogočil oddajo podpisanih datotek z digitalnimi potrdili, ki jih pravnim osebam ali fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti, izdajo naslednji kvalificirani overitelji digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji: SIGOV-CA, SIGEN-CA, in Posta®CA.
Če ima zavezanec za plačilo manj kot pet (5) zaposlenih in nima povezave do spletnega mesta, lahko podatke posreduje upravljavcu pisno po pošti na predpisanih obrazcih ZVPSJU-001, ZVPSJU-002 in ZVPSJU-003 (Priloga št. 5).
Obrazce in navodila za njihovo izpolnjevanje bo upravljavec objavil na svojem spletnem mestu, na zahtevo zavezanca za plačilo pa jih bo zavezancu za plačilo posredoval tudi po pošti.
13. člen
(Zapora dostopa do uporabe spletnega mesta)
Upravljavec lahko pooblaščencu za posredovanje in vzdrževanje podatkov zapre možnost uporabe spletne storitve v naslednjih primerih:
– če zavezanec za plačilo prekliče pooblastilo pooblaščencu za posredovanje in vzdrževanje podatkov,
– če zavezanec za plačilo obvesti upravljavca, da so bili elementi prepoznave pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov izgubljeni ali odtujeni;
– če upravljavec upravičeno domneva, da obstaja sum ali možnost zlorabe.
O zapori uporabe spletne storitve v primerih iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka upravljavec nemudoma obvesti zavezanca za plačilo ter obenem navede tudi razloge ter predvidene nadaljnje ukrepe.
14. člen
(seznam posredovanih podatkov)
Za potrebe odprtja osebnega računa člana ZVPSJU mora zavezanec za plačilo posredovati upravljavcu naslednje podatke:
– podatki za vzpostavitev osebnega računa člana ZVPSJU (priimek, ime, spol, naslov, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, datum vključitve v zavarovanje – z dnem nastopa dela v javnem sektorju, datum prenehanja delovnega razmerja, datum izračuna dob, pokojninska doba, delovna doba, premijski razred),
– podatki o zavezancu za plačilo (ime, sedež, šifra dejavnosti, registrska številka, matična številka, davčna številka, transakcijski račun zavezanca, podatki o kontaktnih osebah za komunikacijo o posredovanih matičnih podatkih v skladu s podatki na obrazcu ZVPSJU-004.2).
Za potrebe upravljanja z osebnim računom člana ZVPSJU (t.j. vključevanje novih članov, odjava članov, spremembe osebnih podatkov in drugo) mora zavezanec za plačilo posredovati upravljavcu naslednje podatke:
– identifikacijska številka člana ZVPSJU, ki jo po vzpostavitvi osebnega računa in izdaji obvestila posreduje upravljavec zavezancu za plačilo,
– podatki, ki so potrebni za identifikacijo člana (priimek, ime, spol, naslov, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, datum vključitve v zavarovanje-z dnem nastopa dela v javnem sektorju, datum prenehanja delovnega razmerja, datum izračuna dob, pokojninska doba, delovna doba, premijski razred),
– podatki o zavezancu za plačilo (ime, sedež, šifra dejavnosti, registrska številka, matična številka, davčna številka, številka proračunskega uporabnika, transakcijski račun zavezanca za plačilo, podatki o kontaktnih osebah za komunikacijo o posredovanih matičnih podatkih v skladu s podatki na obrazcu ZVPSJU-004.2).
Za potrebe vodenja finančno-računovodskega dela osebnega računa člana ZVPSJU mora zavezanec za plačilo posredovati upravljavcu, ločeno za kolektivno in individualno zavarovanje, naslednje podatke:
– namen plačila (individualno oziroma kolektivno zavarovanje),
– identifikacijska številka člana ZVPSJU, EMŠO in davčno številko,
– plačana premija (s strani zavezanca za plačilo oziroma s strani člana ZVPSJU),
– obdobje plačila, za katerega so plačane premije ter podatek, ali član opravlja delo s krajšim delovnim časom od polnega.
15. člen
(preverjanje posredovanih podatkov)
Upravljavec bo ob oddaji podatkov preko spletne storitve le-te preveril preko logičnih in formalnih kontrol.
Če podatki niso pripravljeni na dogovorjen način in vsebujejo napake, jih upravljavec lahko zavrne.
Za pravilne podatke štejejo tisti podatki, na podlagi katerih lahko upravljavec nedvoumno ugotovi, v dobro osebnega računa katerega člana ZVPSJU je bila vplačana premija in razporedi plačane premije na osebne račune članov ZVPSJU. Upravljavec je uspešno prejel podatke tedaj, ko so podatki formalno in logično pravilni ter preneseni v njegovo notranje omrežje.
V primeru neskladja med vsemi posredovanimi podatki iz prejšnjega odstavka in plačili, bo upravljavec o tem nemudoma obvestil zavezanca za plačilo, ter ga pozval k odpravi ugotovljenih neskladij.
16. člen
(arhiv posredovanih podatkov)
Zavezanec za plačilo je dolžan hraniti celotni arhiv posredovanih podatkov.
Zavezanec za plačilo ima pravico vpogleda v posredovane podatke na on-line način v arhiv podatkov za zadnjih 150 dni od dneva posredovanja podatkov.
V primeru, da želi zavezanec za plačilo vpogled v arhiv posredovanih podatkov, ki jih je posredoval več kot 150 dni od dneva vpogleda, mora v ta namen izpolniti poseben zahtevek in ga posredovati preko spletne storitve.
Upravljavec je v primeru iz prejšnjega odstavka upravičen do pavšalnega nadomestila stroškov v višini 4 EUR.
17. člen
(izračun delovne dobe)
Kot delovna doba javnega uslužbenca se štejejo njegova dopolnjena leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003, brez dokupljene in dodane ter brez beneficirane delovne dobe, ob upoštevanju definicije delovne dobe, kot jo določa 8. člen ZPIZ-1.
18. člen
(način določitve premijskega razreda in premij)
Premijski razred in znesek premije se določita glede na dopolnjena leta delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8. 2003.
V primeru sklenitve delovnega razmerja pri zavezancu za plačilo po 31. 7. 2003 se za posameznika, ki pred sklenitvijo delovnega razmerja pri zavezancu za plačilo ni imel statusa javnega uslužbenca, znesek premije in premijski razred določita v višini 1. premijskega razreda.
V primeru, da je javni uslužbenec sklenil z zavezancem za plačilo pogodbo o zaposlitvi v času po 31. 7. 2003, se za določitev premijskega razreda upošteva delovna doba iz prvega odstavka tega člena le pod pogojem, da je imel pred tem neprekinjen status javnega uslužbenca.
Zavezanec za plačilo je dolžan preveriti vse okoliščine, ki so pomembne za razvrstitev javnega uslužbenca v premijski razred.
Premijski razred glede na leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003:
+---------+---------------+
 |Premijski| leta delovne |
 | razred |dobe na dan 1. |
 |     |  8. 2003  |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  1  |    0    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  2  |    1    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  3  |    2    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  4  |    3    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  5  |    4    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  6  |    5    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  7  |    6    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  8  |    7    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  9  |    8    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  10  |    9    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  11  |   10    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  12  |   11    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  13  |   12    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  14  |   13    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  15  |   14    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  16  |   15    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  17  |   16    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  18  |   17    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  19  |   18    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  20  |   19    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  21  |   20    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  22  |   21    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  23  |   22    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  24  |   23    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  25  |   24    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  26  |   25    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  27  |   26    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  28  |   27    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  29  |   28    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  30  |   29    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  31  |   30    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  32  |   31    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  33  |   32    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  34  |   33    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  35  |   34    |
 |     |        |
 +---------+---------------+
 |  36  |  35 in več  |
 |     |        |
 +---------+---------------+
Zneski premij se v skladu s premijskim razredom določijo na podlagi KPOPNJU in se vsakokrat objavijo v Uradnem listu RS ter na spletnem mestu upravljavca.
19. člen
(višina premije za krajši delovni čas)
Zavezanec za plačilo plačuje za člana ZVPSJU, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega delovnega časa, premijo v sorazmernem delu glede na polni delovni čas.
Če ima javni uslužbenec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega, se določi sorazmerni del premije (upoštevaje število ur po pogodbi o zaposlitvi v primerjavi s številom ur polnega delovnega časa).
20. člen
(višina premije v času prejemanja nadomestil)
Ne glede na določbo prvega odstavka 18. člena, zavezanec za plačilo plačuje za člana ZVPSJU, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu, premijo za polni delovni čas.
Zavezanec za plačilo plačuje premijo za polni delovni čas tudi za člana ZVPSJU, ki se mu v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu, nadomestilo plače izplačuje v breme pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja oziroma zavarovanja za starševsko varstvo.
21. člen
(višina premije v primeru sklenitve delovnega razmerja oziroma nastopa dela med mesecem)
Če je javni uslužbenec sklenil oziroma prekinil delovno razmerje med mesecem, se za mesec sklenitve delovnega razmerja določi sorazmerni del premije (upoštevaje plačane ure pri obračunu plače javnega uslužbenca v tem mesecu in polni fond ur).
INDIVIDUALNA DODATNA PREMIJA
22. člen
(individualna dodatna premija)
Javni uslužbenec lahko vplačuje individualno dodatno premijo na enega izmed naslednjih načinov:
– z odtegljajem od neto plače;
– preko trajnega naloga,
– s plačilnim nalogom.
Javni uslužbenec si način vplačila izbere v Izjavi o vplačilu individualne dodatne premije.
Javni uslužbenec lahko z novo Izjavo o vplačilu individualne dodatne premije kadarkoli spremeni način vplačevanja individualne dodatne premije.
23. člen
(plačilo individualne premije – odtegljaj od neto plače)
Javni uslužbenec, ki želi vplačevati individualno dodatno premijo z odtegljajem od neto plače, mora v ta namen izpolniti Izjavo o vplačilih individualne premije (v treh izvodih), v kateri mora kot način plačila individualne dodatne premije izbrati odtegljaj od neto plače. En izvod (original) Izjave o vplačilih individualne premije zadrži zavezanec za plačilo, drugi izvod pa zavezanec za plačilo pošlje upravljavcu.
Zavezanec za plačilo obračuna individualno dodatno premijo za obdobje od prvega dne naslednjega meseca po prejemu Izjave s strani javnega uslužbenca.
V primeru, ko javni uslužbenec vplačuje individualno dodatno premijo z odtegljajem od neto plače, je zavezanec za plačilo dolžan mesečno obračunati ter odtegniti od neto plače individualno dodatno premijo v višini, ki jo je določil javni uslužbenec.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, plačevanje individualne premije na način odtegljaja od neto plače ni mogoče v času, ko se javnemu uslužbencu v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu, nadomestilo plače izplačuje v breme pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja oziroma zavarovanja za starševsko varstvo.
Zavezanec za plačilo lahko obračuna javnemu uslužbencu individualno dodatno premijo kot odtegljaj od neto plače samo v primeru in za obdobje, v katerem je javni uslužbenec upravičen do premije.
24. člen
(plačevanje individualne dodatne premije)
Javni uslužbenec iz drugega ostavka prejšnjega člena, ki želi spremeniti višino individualne dodatne premije, mora v ta namen izpolniti Izjavo o spremembi višine individualne dodatne premije v treh izvodih, od katerih en izvod (original) zadrži zavezanec za plačilo, drugi izvod pa zavezanec za plačilo pošlje upravljavcu.
Javni uslužbenec iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki želi začasno prekiniti vplačevanje individualne dodatne premije (uveljaviti mirovanje) mora v ta namen izpolniti Izjavo o mirovanju plačevanja individualne premije v dveh izvodih, od katerih en izvod zadrži zavezanec za plačilo, drugi izvod pa zavezanec za plačilo pošlje upravljavcu.
Zavezanec za plačilo preneha z obračunavanjem individualne dodatne premije od prvega dne naslednjega meseca po prejemu Izjave o mirovanju plačevanja individualne dodatne premije s strani javnega uslužbenca.
Zavezanec za plačilo v primerih iz prejšnjega odstavka ponovno prične z obračunavanjem individualne premije prvi dan naslednjega meseca po izteku obdobja, za katerega je bilo uveljavljeno mirovanje.
25. člen
(prekinitev plačevanja individualne premije)
Javni uslužbenec, ki želi prekiniti vplačevanje individualne dodatne premije na način odtegljaja od neto plače, mora v ta namen izpolniti Izjavo o prekinitvi plačevanja individualne dodatne premije v treh izvodih, od katerih en izvod zadrži zavezanec za plačilo, drugi izvod pa zavezanec za plačilo pošlje upravljavcu.
Zavezanec za plačilo preneha z obračunavanjem individualne dodatne premije od prvega dne naslednjega meseca po prejemu Izjave o prekinitvi plačevanja individualne dodatne premije s strani javnega uslužbenca.
26. člen
(napake v obračunu premij)
V primeru da zavezanec za plačilo naknadno ugotovi, da je za posameznega člana ZVPSJU plačal previsok znesek premije, presežka ne more poračunati v korist drugega člana ZVPSJU pri tekočem plačilu premij.
V primeru naknadno ugotovljenega presežka plačila premije za posameznega člana ZVPSJU mora zavezanec za plačilo pisno zahtevati vračilo razlike v skladu s Prilogo št. 4 ter z obrazcem ZVPSJU-009 (Priloga št. 5).
Zavezanci za plačilo lahko v primeru iz prejšnjega odstavka zahtevajo vračilo razlike najkasneje do dneva konverzije oziroma znotraj enega konverzijskega obdobja (od 18. v mesecu do 14. v naslednjem mesecu). Po konverziji preveč vplačanih premij (16. v mesecu) zavezanec za plačilo ne more več zahtevati vračila.
27. člen
(komunikacija z upravljavcem)
Upravljavec zagotavlja naslednje načine komunikacije v primeru težav pri posredovanju podatkov:
– Elektronski naslov za pomoč: info.zvpsju@kapitalska-druzba.si
– Preko spletnega mesta: http://www.kapitalska-druzba.si/kadnet/pomoc/splosno.asp
– Telefonska številka: 080 23 45
– Številka telefaksa: 01 4746 747
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega Navodila se preneha uporabljati Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij (Uradni list RS, št. 67/05).
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ostanejo v veljavi obrazci Priloge 5 Navodila o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij (Uradni list RS, št. 67/05), razen Obrazca ZVPSJU-004 – Izjava o posredovanju in varovanju podatkov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka do prenehanja velja Izjava o posredovanju in varovanju podatkov (ZVPSJU-004), ki je priloga k Navodilu o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij (Uradni list RS, št. 67/05).
To Navodilo začne veljati 1. marca 2007.
Št. 010-25/2007/1
Ljubljana, dne 5. februarja 2007
EVA 2007-3111-0016
Tomaž Toplak l.r.
Predsednik uprave
Kapitalske družbe, d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti