Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

701. Odlok o prenehanju uporabe prostorskih izvedbenih aktov v Mestni občini Koper, stran 1765.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o prenehanju uporabe prostorskih izvedbenih aktov v Mestni občini Koper
Št. 3500-35/2007
Koper, dne 6. februarja 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZKK-1) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. februarja 2007 sprejel
O D L O K
o prenehanju uporabe prostorskih izvedbenih aktov v Mestni občini Koper
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se do sprejema prostorskega reda Mestne Občine Koper preneha uporabljati Odlok o zazidalnem načrtu »Večnamenska dvorana v Kopru« (Uradne objave, št. 5/92, 13/99, 54/05, in Uradni list RS, št. 47/06), Odlok o zazidalnem načrtu »Za območje ŠRC na Bonifiki« (Uradne objave, št. 20/93, 85/04) in Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje med Jadro klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni v Kopru (Uradne objave, št. 40/86, 23/94, 38/01).
2. člen
Na območju, ki so ga urejali odloki, navedeni v prvem členu tega odloka, se do sprejema prostorskega reda Mestne občine Koper uporabljajo določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91).
3. člen
Upravni postopki za posege v prostor, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej veljavnih odlokih.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-35/2007
Koper, dne 5. februarja 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/96)
P R O M U L G O
IL DECRETO
sulla revoca dei singoli strumenti territoriali attuativi del Comune citta’ di Capodistria
N. 3500-35/2007
Capodistria, lì 6 febbraio 2007
Sindaco
Comune Citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 174 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n.110/02, 8/03 – rettifica, e n. 58/03 – ZKK-1), per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 5 febbraio 2007 ha approvato il
D E C R E T O
sulla revoca dei singoli strumenti territoriali attuativi del Comune citta’ di Capodistria
Articolo 1
Con l’entrata in vigore del presente decreto e sino all’approvazione del delle Norme per il governo del territorio del Comune città di Capodistria, cessa di applicarsi il Decreto sul piano particolareggiato denominato “Palazzetto polifunzionale a Capodistria” (Bollettino ufficiale n. 5/92, 13/99, 54/05 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 47/06), il Decreto sul piano particolareggiato denominato “Zona del CSR in Bonifika« (Bollettino ufficiale n. 20/93, 85/04) ed il Decreto sull’approvazione del piano regolatore dell’area compresa tra il “Jadro klub” e la Strada di Semedella comprendente il Palazzetto polifunzionale situato nella zona sportiva e ricreativa a Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/86, 23/94, 38/01).
Articolo 2
Sino all’approvazione delle Norme per il governo del territorio del Comune città di Capodistria si applicano, per l’area interessata dai decreti citati nell’articolo primo del presente decreto, le disposizioni contenute nel Destro sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico della città di Capodistria e della rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/91).
Articolo 3
I procedimenti amministrativi relativi agli interventi nel territorio, avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono completati secondo i decreti previdenti.
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3500-35/2007
Capodistria, lì 5 febbraio 2007
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti